ΦΕΚ 2004/Β/04.06.2018

  • 05 Ιουνίου 2018

Απόφ. 169774/2784

Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 154551/1839/ 13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β΄/25-07-2017).(1)

Επιστροφή