ΦΕΚ 1968/Β/01.06.2018

  • 05 Ιουνίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ10/34293/18

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση των έργων: «Βελτίωση υποδομών Βόρειου Λιμένα Πατρών» και «Αναβάθμιση ασφάλειας λιμένα Πατρών».(3)

Επιστροφή