ΦΕΚ 1924/Β/30.05.2018

  • 31 Μαΐου 2018

Απόφ. 28586/283

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΡΟ 64/7-2-2018 (ΦΕΚ 412 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων - Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης».(3)

Επιστροφή