ΦΕΚ 1936/Β/30.05.2018

  • 30 Μαΐου 2018

Απόφ. ΔΑΠ/Φ.2.4/οικ.175258/1810

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. οικ. 13127/3645/8.7.2005 (ΦΕΚ  1005/Β΄/ 18.7.2005) σχετικά με «Καθορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO και SLURIES ευρισκόμενων πάνω σε οχήματα, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων».(3)

Επιστροφή