ΦΕΚ 101/Α/12.06.2018

  • 12 Ιουνίου 2018

Απόφ. 4546

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις .(1)

Επιστροφή