ΦΕΚ 1562/Β/08.05.2018

  • 09 Μαΐου 2018

Απόφ. 1498

Ορισμός της ΟΤΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020/ Θ.Σ. 9. Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση Πράξεων.(1)

Επιστροφή