ΦΕΚ 1298/Β/12.04.2018

  • 12 Απριλίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482

Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.(1)

Επιστροφή