ΦΕΚ 1834/Β/22.05.2018

  • 23 Μαΐου 2018


Έγκριση του Κανονισμού «Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και των υπαγομένων σε αυτήν Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών».(2)

Επιστροφή