ΦΕΚ 1586/Β/08.05.2018

  • 09 Μαΐου 2018

Απόφ. 45196

Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309).(2)

Επιστροφή