ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10 Μαΐου 2018

Απόφ. 3113.10-12/28287/2018

Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης των εξαιρουμένων χώρων, που αναφέρονται στο Μέρος III του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε»., που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016 (Α’ 126), με αριθμό 5 και εμφαίνεται στον Τομέα του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην κυρωθείσα Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τον ίδιο ως άνω αριθμό και των εξαιρουμένων χώρων, που αναφέρονται στο Μέρος IV του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε»., που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016 (Α’ 126), με αριθμούς 24, 25, 27, 28, 30, 31 και 32 και εμφαίνονται στους Τομείς του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην ίδια Σύμβαση ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τους ίδιους ως άνω αριθμούς, οι οποίοι αποδόθηκαν οριστικά δυνάμει των παραγράφων 2, 3 περιπτώσεις β και στ, 4 και 5 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) αποκλειστικά και μόνον στο Δήμο Περάματος.(4)

Επιστροφή