ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10 Μαΐου 2018

Απόφ. 3113.10-12/28284/2018

Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης των εξαιρουμένων χώρων, που αναφέρονται στο Μέρος III με αριθμό 6 και στο Μέρος IV με αριθμούς 33 και 34 του Παραρτήματος 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016 (Α’ 126), και εμφαίνονται στους Τομείς του Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνάπτεται στην ίδια Σύμβαση ως Παράρτημα 3.2 αυτής με τους ίδιους ως άνω αριθμούς, οι οποίοι αποδόθηκαν οριστικά δυνάμει των παραγράφων 2, 3 περιπτώσεις γ και ζ, 4 και 5 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) αποκλειστικά και μόνον στο Δήμο Σαλαμίνας.(2)

Επιστροφή