ΦΕΚ 1597/Β/09.05.2018

  • 10 Μαΐου 2018

Απόφ. Φ/Α.7/6/40076/561

Τροποποίηση της με αριθ. Φ/Α/7.6/οικ. 52326/703/14-5-2015 (ΦΕΚ 1035 Β 03-06-2015) υπουργικής απόφασης «Περί υπαγωγής του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ζερβοχωρίων στις διατάξεις του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α).(1)

Επιστροφή