ΦΕΚ 1362/Β/19.04.2018

  • 19 Απριλίου 2018

Απόφ. 845/21

Τροποποίηση του άρθρου 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012: «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» ΦΕΚ 110/Β΄/24-01-2013).(2)

Επιστροφή