ΦΕΚ 1643/Β/11.05.2018

  • 11 Μαΐου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507

Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).(1)

Επιστροφή