ΦΕΚ 1485/Β/30.04.2018

  • 02 Μαΐου 2018

Απόφ. 270/2018

Ρύθμιση θεμάτων για την προσωρινή αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).(4)

Επιστροφή