ΦΕΚ 1486/Β/30.04.2018

  • 30 Απριλίου 2018

Απόφ. 78264

Τροποποίηση της αριθμ. 64413/28-03-2018 (ΑΔΑ:Ω0ΗΡΟΡ1Φ-ΦΤΧ) (ΦΕΚ 1174/Β΄/2018) απόφασης με θέμα «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.(4)

Επιστροφή