ΦΕΚ 1456/Β/26.04.2018

  • 30 Απριλίου 2018

Απόφ. 5643/53027

Έγκριση 3ns τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».(2)

Επιστροφή