ΦΕΚ 1499/Β/02.05.2018

  • 03 Μαΐου 2018

Απόφ. 2/28984/0004

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/ 36842/0094/28-08-2007 (Β΄1794) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δανείων)», με την προσθήκη δικαιολογητικών νομιμοποίησης διαχειριστή πολυκατοικίας.(2)

Επιστροφή