ΦΕΚ 1152/Β/29.03.2018

  • 29 Μαρτίου 2018

Απόφ. Α4β/Γ.Π./οικ.7273

Καθορισμός των πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) όπως ορίζονται στο άρθρο 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017).(2)

Επιστροφή