ΦΕΚ 1150/Β/29.03.2018

  • 29 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172857

Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης,τιμολόγησης και διακανονισμού των σταθμώνπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσηςσύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016(Α΄ 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά τηνημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, καιεφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή