ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 23 Μαρτίου 2018

Απόφ. 8419ΠΕ

Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος από χ.θ.: 3+950 έως χ.θ.: 4+200 της Λεωφόρου Καραμανλή, ως βελτιούμενο, για την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 (Α΄ 214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.(2)

Επιστροφή