ΦΕΚ 1165/Β/29.03.2018

  • 30 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ 2018

Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, αναφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας και ρύθμιση λοιπών τεχνικών ζητημάτων.(1)

Επιστροφή