ΦΕΚ 1227/Β/02.04.2018

  • 02 Απριλίου 2018

Απόφ. 465

Επανέκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής διάρκειας 26 εβδομάδων στις 28/3/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.(2)

Επιστροφή