ΦΕΚ 1172/Β/30.03.2018

  • 02 Απριλίου 2018

Απόφ. 35355/81/Φ.70

Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ.

Επιστροφή