ΦΕΚ 1018/Β/21.03.2018

  • 22 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΦΒ1-Α/21315/195

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 59555/2459/00 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000) «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων», όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή