ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/19.03.2018

  • 22 Μαρτίου 2018

Απόφ. 471

Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα (Χερσαία) στον Επιβατικό Λιμένα Αμμουλιανής Δήμου Αριστοτέλη.(1)

Επιστροφή