ΦΕΚ 987/Β/20.03.2018

  • 21 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/552/439

Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολι-τισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων.(1)

Επιστροφή