ΦΕΚ 950/Β/16.03.2018

  • 16 Μαρτίου 2018

Απόφ. Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.22104

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β΄/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χο-ρήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/ 24-4-2012 (ΦΕΚ Β΄/ 1336/2012), ΓΠ/οικ92211/4.10.2013, (ΦΕΚ Β΄/2494/2013) υπουργικές αποφά-σεις και τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4310/2014.(2)

Επιστροφή