ΦΕΚ 829/Β/09.03.2018

  • 12 Μαρτίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/8561/760/21/3

Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/ 26-2-2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 19 παρ. 6 του ν. 3028/2002» (ΦΕΚ Β΄ 229), όπως ισχύει.(3)

Επιστροφή