ΦΕΚ 772/Β/06.03.2018

  • 06 Μαρτίου 2018

Απόφ. 166986/590

Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010.(2)

Επιστροφή