ΦΕΚ 483/Β/16.02.2018

  • 20 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ80/5494/18

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Ανωδομής Λιμενοβραχίονα Αλιευτικού Καταφυγίου Αγίων Αποστόλων Καλάμου.(3)

Επιστροφή