ΦΕΚ 612/Β/22.02.2018

  • 22 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 133/13.2.2018

Κατάργηση των Κεφαλαίων Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ και των Παραρτημάτων Ι, III και IV της ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009 «Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β’ 801) και τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β’ 199).(2)

Επιστροφή