ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 579

Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε./Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την διαχείριση πράξεων.(2)

Επιστροφή