ΦΕΚ 466/Β/14.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429

Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).(2)

Επιστροφή