ΦΕΚ 414/Β/13.02.2018

  • 13 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 16406

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 Υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β’ 4445).(2)

Επιστροφή