ΦΕΚ 55/Δ/14.02.2018

  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 6800

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΜΑΥΡΑΔΕΣ - ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ» Τ.Κ. Ευγήρου Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή