ΦΕΚ 71/Δ/16.02.2018

  • 21 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 83561

Μερική κύρωση των ενενήντα τεσσάρων (94) δασικών χαρτών (Κωδικός Σύμβασης Μελέτης Δ4-01) των προ καποδιστριακών ΟΤΑ Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ο συνημμένος πίνακας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή