Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1643/Β/11.05.2018

  • 11/5/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1576/Β/08.05.2018

  • 9/5/2018

Απόφ. 16410 Φ.700.6 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/Α/07.05.2018

  • 8/5/2018

Απόφ. 41 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1499/Β/02.05.2018

  • 3/5/2018

Απόφ. 2/28984/0004 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/ 36842/0094/28-08-2007...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1514/Β/03.05.2018

  • 3/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/195226/7816/992/195 Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1485/Β/30.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 270/2018 Ρύθμιση θεμάτων για την προσωρινή αποζημίωση σταθμών παραγωγής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1507/Β/02.05.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 298/2018 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1511/Β/02.05.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466 Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 (Β΄4841) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 70181 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 2320 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 317 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.