ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σχετική με ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σχετική με ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2.1.
Ν-2160/93, "Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις".
       
2.2.
Αποφ-2647/ΥΠΕΘΟ/ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/19-11-86 του Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας "Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης".
       
2.3.
Υπ. Αποφ-4504/11-12-97 "Τροποποίηση της Αποφ-2647/ΥΠΕΘΟ/ΕΙΔ 135 ΕΟΤ/19-11-86 του Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας "μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας - Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης" (1000 κλίνες Θεσσαλονίκη).
       
2.4.
Από ΠΔ/20-1-88 'Οροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου γήπεδα".
       
2.5.
"Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα εντός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων καθορισθέντων βάσει του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85) ως ισχύει, των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Κερκύρας καθώς και του νομού Χαλκιδικής".
       
2.6.
Αποφ-69267/5387/90 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν-1650/86".
       
2.7.
Αποφ-1661/20-10-94 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Κοινή Αποφ-69269/5387 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων 'Εργων και Τουρισμού".
       
2.8.
"Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθ-5 του Ν-1650/86".
       
2.9.
Αποφ-24635/23-8-95 των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων 'Εργων που αφορά στην "Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δρατηριότητες της πρώτης (α') κατηγορίας του Αρθ-3 του Ν-1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής".
       
2.10.
Με Αποφ-530992/87 του Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ "Τεχνικές προδιαγραφές Τουριστικών Εγκαταστάσεων".
       
2.11.
(ΦΕΚ-298/Β/91)
ΚΥ Αποφ-23908/91 "Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων".
       
2.12. Εγκύκλιος ΓΓ ΕΟΤ:
"Για τη διαδικασία έγκρισης Συνεδριακών Κέντρων" (ΕΟΤ Τμήμα Α4).
       
2.13.
(ΦΕΚ-137/Β/2-3-94)
Υπουργική Αποφ-520010/6/12-1-94 "Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ".
       
2.14.
Κοινή Αποφ-2356/24-11-95 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. 'Εργων και Τουρισμού, "Προδιαγραφές Κέντρων θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν-1892/90, όπως ισχύει.
       
2.15.
ΚΥ Αποφ-Τ.4400/24-11-97 "Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν-1892/90, όπως ισχύει".
       
2.16.
ΤΜΗΜΑ Α4
ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
       
2.17.
ΠΔ-33/79 "Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων".
       
2.18.
Δ/νσης Β/Β4 ΕΟΤ
Πληροφοριακό έντυπο Δ/νσης Β/Β4 ΕΟΤ, για τις διαδικασίες ελέγχου και απαιτουμένων δικαιολογητικών, όσον αφορά στη θεώρηση σχεδίων αναστήλωσης ή μετασκευής παραδοσιακών κτισμάτων σε Τουριστικά καταλύματα, με βάση το ΠΔ-33/79.
       
2.19.
Ν-2601/14-4-98 "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις".
       
2.20.
Με Αποφ-55734/19-5-98 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας: "Τεχνοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις διατάξεις του Ν-2601/98 για την παροχή κινήτρων επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης".
       
2.21.
ΚΥ Αποφ-57335/30-6-98 "Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με την παρ.4 του Αρθ-8 του Ν-2601/98, καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς επιδότησης τόκων παράλληλα με την φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με την παρ.24 του Αρθ-8 του Ν-2601/98".
       
2.22.
Αποφ-58541/31-7-98 "Στοιχεία αξιολόγησης των επενδύσεων, βαθμολόγηση και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις διατάξεις του Ν-2601/98. Καθορισμός του κοινού ελάχιστου ποσοστού του συνόλου των βαθμών, που προβλέπεται στην περιπτ.ζ της παρ.1 του Αρθ-7 του Ν-2601/98".
       
2.23.
"'Εκδοση της ειδικής γνωμάτευσης του ΕΟΤ για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.2 του Αρθ-1, εδαφ.στ, του Ν-2234/94".
       
2.24.
ΚΥ Αποφ-61404/25-9-97 "Καθορισμός των Ζωνών της Επικράτειας στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του Ν-1892/90, για τις επενδύσεις ανέγερσης ή έπεκτασης Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του τρίτου εδαφίου της παρ.5 του Αρθ-2 του ιδίου Νόμου".
       
2.25.
Ν-2545/10-12-97 "Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις" (Αρθ-29, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΤΑ).
       
2.26.
Αποφ-Τ/751/Β/10-2-98 "Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασίες και ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του Αρθ-29 του Ν-2545/97 "Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις" (ΠΟΤΑ).
       
2.27.
Αποφ-Τ/3522/9-7-98 "Γενικές κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής για τη δημιουργία ΠΟΤΑ κατά τις διατάξεις της παρ.3 του Αρθ-29 του Ν-2545/97 "Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις".
       
2.28.
Αποφ-43965/94 "Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν-1892/90."
       
2.29.
Αποφ-58692/98 "Είδος και έκταση των έργων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά προγράμματα ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τάξη Γ' και ανώτερης για να θεωρείται ο εκσυγχρονισμός αυτός ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν-2601/98".
     
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002