Ν.2940/01 (ΦΕΚ-180/Α/6-8-01) [ΙΣΧΥΕΙ από 6-8-01] (ΦΕΚ-180/Α/01)
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις.
Εγκ-Δ17α/03/45/ΦΝ430/22/01 Εγκ-22/01
Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν-2940/01 "Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-180/Α/6-8-01).
 
Ν.2940/01:                  
                     
Εγκ-22/01
 
 
Εγκ-Δ17α/03/45/ΦΝ430/22/01 Εγκ-22/01

Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν-2940/01 "Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-180/Α/6-8-01).
(κατασκευαστική κοινοπραξία υπεργολαβία, δημοπράτηση δημοσίων έργων, σύστημα δημοπράτησης με συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου με έλεγχο ομαλότητας, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος της πληρωμής και της αναθεώρησης της συμβατικής τιμής των ασφαλτικών εργασιών, προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής της επιχείρησης στο ΜΕΕΠ, ανεκτέλεστο όριο εργολαβιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες, διαδικασίες δημοπράτησης των δημοσίων έργων)

ΚΕΙΜΕΝΟ
1. Σας γνωρίζουμε ότι στο (ΦΕΚ-180/Α/6-8-01) δημοσιεύτηκε ο Ν-2940/01 "Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις", το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο τέλος της εγκυκλίου.
Με τις διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:
την καθιέρωση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της υπεργολαβίας (Αρθ-1),
την κατάργηση συστήματος υποβολής προσφοράς (Αρθ-2 παρ.1),
τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών (Αρθ-2 παρ.2),
την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας ασφαλτικών (Αρθ-2 παρ.3),
την επίλυση διαφορών από συμβάσεις κατασκευής δημοσίου έργου (Αρθ-3),
την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση της εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, τη συγχώνευση των εταιρειών αυτών, τα νέα όρια συμμετοχής σε δημοπρασίες (Αρθ-4),
τις διαδικασίες δημοπράτησης των δημοσίων έργων (Αρθ-5 παρ.1),
την καθιέρωση φορολογικών και αναπτυξιακών κινήτρων για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις (Αρθ-7),
τη μεταβατική περίοδο (Αρθ-8).

2. Η εγκύκλιος αυτή παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν-2940/01 στα θέματα που αφορούν την κατασκευαστική κοινοπραξία υπεργολαβία και τη δημοπράτηση των δημοσίων έργων.
Για τα υπόλοιπα θέματα που ρυθμίζει ο Ν-2940/01 θα ακολουθήσουν νέες εγκύκλιοι.

3. Με το Αρθ-1 Ν-2940/01 επιτρέπεται η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας, καθώς και η υπεργολαβία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.
Για την ενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο υπουργικής απόφασης, πριν από την έκδοση της οποίας, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά συμφωνητικά σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας.

4. Με βάση την περιπτ.εε της παρ.29 του Αρθ-4 Ν-2940/01, αναγνωρίζονται αναδρομικά οι κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, υπό την προϋπόθεση που θέτει το εδάφιο αυτό, δηλαδή εφόσον ήδη έχει κατατεθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο της σύστασής τους από την αρμόδια ΔΟΥ ή αυτό κατατεθεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (6-10-01) κλπ.
Η κατάθεση των ανωτέρω αποδεικνύεται από τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου τον οποίο θα έχουν πάρει τα επικυρωμένα αντίγραφα σύστασης των κοινοπραξιών από την αντίστοιχη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες και εφόσον τηρηθούν οι καταλητικές ημερομηνίες που αναφέρονται ανωτέρω, υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικά για τα έργα αυτά, ανεξάρτητα αν έχουν εκδοθεί στο παρελθόν αντίστοιχα πιστοποιητικά, στα οποία θα υπάρχει ο επιμερισμός των πιστοποιημένων εργασιών με βάση τα κοινοπρακτικά συμφωνητικά που θα καταθέτουν οι επιχειρήσεις στις αντίστοιχες Διευθύνουσες Υπηρεσίες.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανάκρισης θα ισχύουν τα νέα πιστοποιητικά τα οποία θα έχουν εκδοθεί σε ότι αφορά τον υπολογισμό της εμπειρίας και του κύκλου εργασιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων και επιπροσθέτως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα εδάφια τρία, τέσσερα και πέντε της παραγράφου αυτής και οι οποίες αφορούν τα σχετικά παραστατικά που θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώων της ΓΓΔΕ.

5. Με το Αρθ-2 παρ.1 Ν-2940/01 καταργείται το εδαφ.γ της παρ.4 του Αρθ-4 του Ν-1418/84, καταργείται δηλαδή το σύστημα δημοπράτησης με συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου με έλεγχο ομαλότητας των τιμών σε σχέση με αντίστοιχο τιμολόγιο που περιέχει τιμές της Υπηρεσίας (όπως αυτό αναλύεται στο Αρθ-8 του ΠΔ-609/85).
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα έργα, η διακήρυξη των οποίων θα δημοσιευθεί μετά την 6-9-01 (Αρθ-8 παρ.9 του Ν-2940/01).

6. Στο Αρθ-2 παρ.2 προβλέπεται η δυνατότητα να διατεθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ιδίου έργου ή την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης, η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές κατά την εκτέλεση της εργολαβίας.

7. Με το Αρθ-2 παρ.3 αντιμετωπίζεται το θέμα των συνεχών διακυμάνσεων της τιμής της ασφάλτου σε σχέση με την καταβαλλόμενη αποζημίωση στους αναδόχους δημοσίων έργων.
Ειδικότερα με τη διάταξη αυτή, από το τρίτο τρίμηνο του 1999 και εφεξής, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος της πληρωμής και της αναθεώρησης της συμβατικής τιμής των ασφαλτικών εργασιών, όταν σε αυτή περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου.

8. Με το Αρθ-4 του Ν-2940/01, αντικαθίσταται το Αρθ-16 του Ν-1418/84. Επισημαίνεται ειδικά η παρ.44 του νέου Αρθ-16 του Ν-1418/84, στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται:
α. Η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής της επιχείρησης στο ΜΕΕΠ στις δημοπρατήσεις έργων κάτω του ορίου εφαρμογής του ΠΔ-334/00 (ΦΕΚ-279/Α/00), δηλαδή κάτω των 5000000 ΕUROS.
Σημειώνεται ότι μέχρι την 6-10-01 ως πρωτότυπη βεβαίωση θεωρείται η υπάρχουσα πρωτότυπη βεβαίωση και όχι τυχόν αντίγραφα αυτής. Μετά την ημερομηνία αυτή η πρωτότυπη βεβαίωση θα πρέπει να έχει τη σήμανση και επικύρωση από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου της ΓΓΔΕ, θα επιστρέφεται δε στην επιχείρηση μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η διαδικασία ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου καθυστερήσει πέραν των δέκα (10) ημερών, τότε είναι δυνατή η επιστροφή της πρωτότυπης βεβαίωσης, εφόσον ζητηθεί με αίτηση του διαγωνιζόμενου.
β. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς από συγκεκριμένα πρόσωπα που ο νόμος ορίζει, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης ή κοινοπραξίας.

9. Στην παρ.45 του ιδίου, νέου, Αρθ-16 του Ν-2940/01 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο ανεκτέλεστο όριο εργολαβιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες.
Συγκεκριμένα μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, εξακολουθεί για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων να ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση για το ανεκτέλεστο όριο (μέχρι το τριπλάσιο του ανωτάτου ορίου της τάξης εγγραφής στο ΜΕΕΠ με βάση την παλαιά διαβάθμιση) σύμφωνα και με την παρ.7 Αρθ-8 του νόμου.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις Ε, ΣΤ, Ζ, και Η της παλαιάς διαβάθμισης του ΜΕΕΠ προβλέπεται και πρόσθετος τρόπος υπολογισμού του ανεκτέλεστου ορίου με βάση:
α. το συνολικό κύκλο εργασιών των χρήσεων 1998, 1999 και 2000, ή
β. το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου συμμετοχής κάθε επιχείρησης με βάση την καθαρή της θέση, ή
γ. το συνολικό κύκλο (αθροιστικά) εργασιών των ετών 1998, 1999, 2000 όλων των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται σε μία εργοληπτική επιχείρηση και υπέβαλαν δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης κατά τις διατάξεις του νόμου, εφόσον συμμετέχουν σε διαγωνισμό σε αυτοτελή κοινοπραξία. Στην περίπτωση που επιχειρείται απορρόφηση ή απόσχιση στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι απορροφούμενες ή αποσχιζόμενες επιχειρήσεις χάνουν την νομική τους μορφή, η εταιρεία η οποία τις απορροφά μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνολικό κύκλο εργασιών του προς συγχώνευση σχήματος, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία θα καταταγεί σε τάξη της νέας διαβάθμισης.
Για τη βεβαίωση των οικονομικών στοιχείων που προσδιορίζουν το όριο του ανεκτέλεστου, σε κάθε μια από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή συνυποβαλλομένων των σχετικών αποδεικτικών δικαιολογητικών (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης κλπ). Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υπόκεινται σε έλεγχο από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου της ΓΓΔΕ.

10. Με το Αρθ-5 παρ.1 του Ν-2940/01 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και καθορίζονται πρόσθετοι όροι και εγγυήσεις διαφάνειας στις διαδικασίες δημοπράτησης των δημοσίων έργων.
Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη προσεκτικής τήρησης των όρων του άρθρου αυτού προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή, διαφανής και απρόσκοπτη διαδικασία δημοπράτησης των δημοσίων έργων.
Ειδικότερα με το Αρθ-5 παρ.1 καθορίζεται ότι:
α. οι δημοπρασίες δημοσίων έργων διενεργούνται μόνο ημέρα Τετάρτη.
β. ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 11η πμ.
γ. για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατά την ανωτέρω οριζόμενη ημέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς ξεχωριστούς φακέλους, αφενός τα τυπικά στοιχεία συμμετοχής στο διαγωνισμό, αφετέρου δε τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στη διακήρυξη.
δ. οι προσφορές εξετάζονται σε δύο διακριτά στάδια, από τα οποία:
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων από την Επιτροπή Διαγωνισμού και ολοκληρώνεται με την απόφαση για τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις.
Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού και μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή του οι οικονομικές προσφορές παραμένουν σφραγισμένες με ευθύνη της Επιτροπής, σε χώρο και μέρος φυλασσόμενο, διασφαλίζεται δε ο έλεγχος των συνθηκών φύλαξης και προστασίας του απορρήτου των προσφορών. Κάθε μέλος της Επιτροπής καθώς και των διαγωνιζομένων δικαιούται να λαμβάνει γνώση των διαδικασιών και των συνθηκών φύλαξης αυτών.
Το δεύτερο στάδιο αρχίζει με την αποσφράγιση όλων των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή, μέσα στην ίδια ημέρα σε δημόσια συνεδρίαση και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα δημοπράτησης, ανακοινώνει τα επί μέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Οι οικονομικές προσφορές και τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ), (ολοκλήρωση του 2ου σταδίου) προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος.

Κρίσιμες επισημάνσεις:
Α) αν αναβληθεί η δημοπράτηση επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 πμ λήξη της παραλαβής των προσφορών.
Β) αν η Επιτροπή Διαγωνισμού συμπίπτει με την ΕΕΑ και η ανάθεση γίνεται με τη διαδικασία του Αρθ-2 του Ν-2576/98, τότε στις Επιτροπές αυτές παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του χωρίς συμμετοχή στις διαδικασίες του διαγωνισμού.
Γ) σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών γίνεται από την επιτροπή εντός της ίδιας ημέρας.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό), θα δημοσιευθεί ή υπογραφεί μετά την 6-8-01 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του Ν-2940/01.
Σημειώνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, θα δοθούν εγκαίρως διευκρινίσεις και για τα υπόλοιπα θέματα.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών σας, με σκοπό, το ενιαίο, της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων του Ν-2940/01.
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ,
Γενική Γραμματεία ΔΕ
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης & Προγράμματος
Διεύθυνση Νομοθ. Συντ.& Κωδ/σης
Τμήμα Α

 
Εγκ-22/01
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002