Αυθαίρετες Κατασκευές Άρθρα 401 έως 409
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-401
(Αρθ-1 ΠΔ-3/8-9-83)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Η συμβατική αξία του αυθαιρέτου για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου που προβλέπεται από το άρθ-383 υπολογίζεται με εφαρμογή της τιμής μονάδας όγκου της κατασκευής που χρησιμοποιείται για έκδοση οικοδομικής άδειας κατά το χρόνο υποβολής της πρώτης δήλωσης του Αρθ-15 παρ.4 του Ν-1337/83. 2. Η πιο πάνω συμβατική αξία του αυθαίρετου πολλαπλασιάζεται επί 1 ή 1,2 ή 2 αντίστοιχα για απλή ή συνήθη ή πολυτελή κατασκευή.
3.α) Απλή κατασκευή είναι ισόγειο κτίριο απλούστατης εσωτερική διάταξης με στοιχειώδεις εγκαταστάσεις.
β) Συνήθης κατασκευή είναι κτίριο απλής λειτουργίας και εσωτερικής διάταξης με συνήθεις εγκαταστάσεις.
γ) Πολυτελής κατασκευή είναι κτίριο που η λειτουργία του, η εσωτερική του διάταξη, η κατασκευή του και οι εγκαταστάσεις του ανταποκρίνονται σε αυξημένες απαιτήσεις ή είναι κτίριο σύνθετης λειτουργίας που ανταποκρίνεται σε αυξημένες τεχνικές ή καλλιτεχνικές απαιτήσεις.
4. Ο υπολογισμός της συμβατικής αξίας είναι δυνατό να γίνει με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς και τρέχουσες τιμές, εφόσον το επιθυμεί ο υπόχρεος και επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή η αξία του αυθαιρέτου δεν πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές που αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση μη τελειωμένου κτίσματος ή κατασκευής η κατά τα παραπάνω καθοριζόμενη αξία μειώνεται ανάλογα.
6. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μπορεί, όπου συντρέχει περίπτωση, να διορθώσει τους σχετικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της αξίας για την επιβολή της ειδικής εισφοράς.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-402
(Αρθ-2 ΠΔ-3/8-9-83)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Κατηγορία Α στην οποία υπάγονται:
α) Η κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη
β) βοηθητικά κτίσματα μέχρι εμβαδού 60 τμ.
γ) αγροτικής χρήσης υπόστεγα, αποθήκες και σταύλοι.
δ) υπόγεια στα οποία έγινε μη επιτρεπόμενη αλλαγή χρήσης και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους.
2. Κατηγορία Β στην οποία υπάγονται οικοδομές κάθε χρήσης εκτός των χρήσεων των οικοδομών που υπάγονται στις κατηγορίες Α και Γ καθώς και τα κτίσματα στα οποία έγινε μη επιτρεπόμενη αλλαγή χρήσης, αλλά μετατράπηκαν από πλευράς χρήσης σε κτίσματα της κατηγορίας Β και δεν υπάγονται στην περίπτωση δ της κατηγορίας Α.
3. Κατηγορία Γ στην οποία υπάγονται κτίρια ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων με άδεια του ΕΟΤ, συγκροτήματα υπό μορφή οικίσκων (μπαγκαλόουζ), εγκαταστάσεις κέντρων παραθερισμού (κάμπινγκς), καθώς και τα κτίσματα στα οποία έγινε μη επιτρεπόμενη αλλαγή χρήσης, αλλά μετατράπηκαν από πλευράς χρήσης σε κτίριο της κατηγορίας Γ και δεν υπάγονται στην περίπτωση δ της κατηγορίας Α.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-403
(Αρθ-3 ΠΔ-3/8-9-83)
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
1. Το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής για το οποίο υποβάλλονται εμπρόθεσμα οι δηλώσεις του Αρθ-15 του Ν-1337/83 καθορίζεται ως ποσοστό της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή προσδιορίζεται στο Αρθ-401 κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Για αυθαίρετα κτίσματα με συνολική επιφάνεια μέχρι 50 τμ ή για τα πρώτα 50 τμ ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφάνειας σε 0,10 ή 0,20 ή 0,40 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 τμ) 50 τμ της ιδιοκτησίας σε 0,15 ή 0,30 ή 0,60 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 τμ) 50 τμ της ιδιοκτησίας σε 0,25 ή 0,60 ή 1 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 και μέχρι 500 τμ) 350 τμ της ιδιοκτησίας σε 0,50 ή 1 ή 1,50 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 τμ) σε 0,50 ή 1,80 ή 2,20 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
2. Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 1,05 ή 1,15 αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογενείας του, που συνοικούν μαζί του, έχει, εκτός από το αυθαίρετο αντίστοιχα, ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από ένα οπουδήποτε στη χώρα. Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής του με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τμήματος κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του Αρθ-19 του Ν-1249/82.
4. Επιφάνειες βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων στάθμευσης και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κύριας οικοδομής των κατηγοριών Α ή Β ή Γ προστίθενται στο εμβαδόν της κύριας οικοδομής για τον υπολογισμό (σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου) της ειδικής εισφοράς. 'Οταν οι βοηθητικοί αυτοί χώροι έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 τμ υπολογίζονται ως ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επιπλέον οι διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου.
5. 'Οταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε η ειδική εισφορά υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο, έχουν δε επιπλέον εφαρμογή και οι διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-404
(Αρθ-4 ΠΔ-3/8-9-83)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
Η προβλεπόμενη από την παρ.5 του Αρθ-15 του Ν-1337/83 συμπληρωματική δήλωση αυθαιρέτου που συντάσσεται από αρμόδιο τεχνικό, συνοδεύεται εκτός από τα στοιχεία που ορίζει η παραπάνω διάταξη και από:
α) τον υπολογισμό της αξίας του αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής που γίνεται υπεύθυνα από τον ανωτέρω τεχνικό, σύμφωνα με το Αρθ-401.
β) ειδική δήλωση που υπογράφεται υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου και που παρέχει όλα τα στοιχεία για τη χρήση του αυθαιρέτου και για τα άλλα κτίρια του ίδιου ιδιοκτήτη και των μελών της οικογενείας του σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τις διατάξεις του τμήματος αυτού για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου. Η δήλωση αυτή γίνεται πάνω σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-405
(Αρθ-5 ΠΔ-3/8-9-83)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
1. Η ακρίβεια των δηλώσεων του Αρθ-15 του Ν-1337/83 μπορεί να ελεχθεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία.
'Ομοιος έλεγχος γίνεται για την ακρίβεια και όλων των στοιχείων που συνοδεύουν τη δήλωση.
Ο πιο πάνω έλεγχος γίνεται από τρεις υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον τεχνικός κατηγορίας ΠΕ, που ορίζονται από τον προϊστάμενό της ή το νόμιμο εξουσιοδοτημένο απ'αυτόν τμηματάρχη της.
2. Με επιφύλαξη της ποινικής ευθύνης των προσώπων που έχουν υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις, αν σημειωθούν ανακρίβειες ή σφάλματα, οφειλόμενα σε συγγνωστή πλάνη ή αμφιβολία ή προκύπτουν μεγέθη που δεν αποκλίνουν από τα ανεκτά όρια ακρίβειας των μετρήσεων σε ποσοστό μέχρι πέντε τοις εκατό (0,05) σε επιφάνεια, γίνεται συμπληρωματική βεβαίωση για το προκύπτον επιπλέον ποσό της ειδικής εισφοράς στο δημόσιο ταμείο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Σε περίπτωση μη ανεκτής, κατά τα πιο πάνω, διαφοράς, μεταξύ δηλώσεων και πραγματικότητας, εκτός από την ποινική δίωξη των δηλούντων, το επιπλέον τμήμα αυθαιρέτου θεωρείται ως μη εμπρόθεσμα δηλωθέν και υπάγεται στις διατάξεις του Αρθ-408.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-406
(Αρθ-7 ΠΔ-3/8-9-83)
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΒΡΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
1. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης για μία περιοχή που εντάσσεται σε σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1337/83 η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εξετάζει όλες τις δηλώσεις του Αρθ-15 του Ν-1337/83 που έχουν υποβληθεί για αυθαίρετα μέσα στην περιοχή της εγκεκριμένης μελέτης και με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και ιδιαίτερα τις περιπτώσεις των ακινήτων που α) δεν βρίσκονται μέσα σε οικοδομήσιμους χώρους της εγκεκριμένης μελέτης και συνεπώς δεν μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση (Αρθ-386 παρ.2), β) είναι ενδεχόμενο να εφαρμοστούν σ' αυτά οι διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-387 και συνεπώς μπορεί επίσης να μην εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση και γ) τις τυχόν γνωστές περιπτώσεις ακινήτων μέσα στην περιοχή για την οποία δεν έχουν υποβληθεί όλες οι προβλεπόμενες από την ανωτέρω διάταξη δηλώσεις.
2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και για τα αυθαίρετα της περιοχής για τα οποία έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις του Ν-720/77 και οι ιδιοκτήτες τους έχουν πάρει οριστικά τίτλο του Ν-720/77.
3. Η απόφαση που εκδίδεται από το νομάρχη για εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση του αυθαιρέτου ανακοινώνεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα για την γνωστοποίησή της στους ενδιαφερομένους.
Το κατά τα παραπάνω τρίτο μέρος της ειδικής εισφοράς εφόσον δεν υπερβαίνει τις 20000 δρχ καταβάλλεται εφάπαξ. Εάν το ποσό της ειδικής εισφοράς είναι μεγαλύτερο των 20000 δρχ καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από την βεβαίωση της ειδικής εισφοράς στο δημόσιο ταμείο. Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος της ειδικής εισφοράς εξοφληθεί ολόκληρο μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10%.
4. Για όσα αυθαίρετα έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις του Ν-720/77 και η απόφαση του νομάρχη τα έκρινε ως εξαιρούμενα από την κατεδάφιση η εισφορά βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-720/77.
Στις περιπτώσεις των αυθαιρέτων, που είχαν δηλωθεί με το Ν-720/77 και δεν εξαιρούνται από την κατεδάφιση με την απόφαση του νομάρχη, γίνεται συμψηφισμός της εισφοράς του Ν-720/77 στα έξοδα κατεδάφισης.
5. Για όσα αυθαίρετα έχουν υποβληθεί οι δηλώσειςτου Αρθ-15 του Ν-1337/83 και η απόφαση του νομάρχη έκρινε ότι δεν μπορεί να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση, δεν γίνεται βεβαίωση του τρίτου μέρους της εισφοράς και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την κατεδάφισή τους.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-407
(Αρθ-8 ΠΔ-3/8-9-83)
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
1. Σε όσες περιπτώσεις η κατεδάφιση αυθαιρέτου γίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με μέριμνα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του Αρθ-382 τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος του ή των υπόχρεων, με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν τμηματάρχη της και βεβαιώνεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκλητο στο ΕΤΕΡΠΣ.
Τα κατά τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.
2. Τα έξοδα κατεδάφισης υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των μελών του συνεργείου κατεδάφισης, το χρόνο απασχόλησης και τα ημερομίσθια τους, όπως αυτά καθορίζονται από την οικεία τιμαριθμική επιτροπή και για το αντίστοιχο τρίμηνο, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση.
Επίσης υπολογίζονται και τα έξοδα της συμμετοχής αυτοκινήτων μεταφοράς του συνεργείου καθώς και της λειτουργίας τυχόν χρησιμοποιηθέντων μηχανημάτων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-408
(Αρθ-9 ΠΔ-3/8-9-83)
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘ-386 ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ
1. Για τα αυθαίρετα της παρ.1 του Αρθ-386 για τα οποία δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι σχετικές δηλώσεις επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του Αρθ-383, ως διοικητική ποινή το διπλάσιο του συνολικού ποσού της ειδικής εισφοράς, που θα πλήρωναν αν είχαν δηλωθεί εμπρόθεσμα. Ο διπλασιασμός εφαρμόζεται για ολόκληρο το αυθαίρετο έστω και αν μόνο μέρος των εργασιών έχει γίνει πριν από την 31-1-83.
2. Η πιο πάνω εισφορά είναι απαιτητή από τη λήξη της προθεσμίας της δήλωσης του Αρθ-15 του Ν-1337/83 και εισπράττεται έντοκα σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτούμενου τμηματάρχη της υπηρεσίας. Ο τόκος υπολογίζεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του σχετικού τίτλου είσπραξης και συμβεβαιώνεται με το ποσό της πιο πάνω εισφοράς. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό του κτίσματος ως αυθαιρέτου και περιλαμβάνει ανάλυση υπολογισμού της αξίας του αυθαιρέτου κατά το Αρθ-401.
Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της σ' αυτόν.
Η ένσταση, στην οποία αναγράφεται η κατοικία του ενισταμένου καθώς και του τυχόν αντίκλητού του και στην οποία γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις, επιδίδεται απευθείας στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η οποία σημειώνει πάνω στην ένσταση και ανακοινώνει αμέσως στον καταθένοντα την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συζήτησής της. Η υποβολή ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της κοινοποιηθείσας απόφασης. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά με αιτιολογημένη απόφασή του το αρμόδιο ΣΧΟΠ. Κατά τη συζήτηση της ένστασης μπορεί να παρίσταται για να εκθέσει τις απόψεις του ο υποβάλων την ένσταση ή ο πληρεξούσιος του, και αποχωρεί από την συνεδρίαση του συμβουλίου κατά τη λήψη της απόφασης. Το συμβούλιο μπορεί να αναβάλει μόνο μία φορά την λήψη απόφασής του για να κάνει τυχόν αυτοψία ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό και ανακοινώνει κατά τη συζήτηση αυτή τη νέα ημέρα συζήτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 15 ημέρες και αργότερα από 30.
Η επί της ένστασης απόφασης των συμβουλίων υπογράφεται από τον πρόεδρό τους και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα και κοινοποιείται σε αντίγραφο στον ενιστάμενο.
Η απόφαση επιβολής της εισφοράς γίνεται οριστική είτε μετά την έκδοση και κοινοποίηση της τυχόν απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου ΣΧΟΠ επί τυχόν υποβληθείσας ένστασης είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της κατά τα παραπάνω τασσομένης προθεσμίας για υποβολής ένστασης.
4. Μετά την κατά τα παραπάνω οριστική επιβολή της εισφοράς το αντίστοιχο ποσό βεβαιώνεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο ΕΤΕΡΠΣ.
Η κατά τα παραπάνω εισφορά καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωσή της στο δημόσιο ταμείο. Σε περίπτωση που η οφειλόμενη εισφορά εξοφληθεί ολόκληρη μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10%.
5. Αν ο ιδιοκτήτης του αυθαίρετου το κατεδαφίσει οικειοθελώς μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και το γνωστοποιήσει πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, τότε η επιβαλλόμενη διπλάσια εισφορά περιορίζεται στο απλό.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-409
(Αρθ-10 ΠΔ-3/8-9-83)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Στις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές ασκείται από δήμο ή κοινότητα, η διαδικασία των προηγούμενων άρθρων του παρόντος τμήματος τηρείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας και ως πολεοδομική υπηρεσία νοείται η παραπάνω τεχνική υπηρεσία.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002