Αυθαίρετες Κατασκευές Άρθρα 390 έως 400
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-390
(Αρθ-1 ΠΔ-5/12-7-83)
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
1. Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτου, όταν δεν πρόκειται για τις περιπτώσεις του Αρθ-392 γίνεται ύστερα από αυτοψία υπαλλήλου της κατά τόπο αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας που συντάσσει επιτόπου σχετική έκθεση. Η έκθεση αφορά το αυθαίρετο και μόνο, και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή του. Τα ονόματα των πιο πάνω προσώπων μπορούν ενδεικτικά και μόνο να αναφέρονται στην έκθεση. Η μη αναφορά τους όμως ή η εσφαλμένη αναφορά δεν ασκεί καμία επιρροή στην πρόοδο της διαδικασίας.
2. Στην έκθεση αναφέρεται η θέση του αυθαιρέτου με οδοιπορικό σκαρίφημα, όπου απαιτείται, συνοπτική περιγραφή με σκαρίφημα και οι διαστάσεις του. Περιλαμβάνεται επίσης σημείωση ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης της έκθεσης να υποβάλει ένσταση στην κατά τόπο αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Αναφέρεται επίσης η ημερομηνία αυτοψίας και η ειδοποίηση ότι αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, το αυθαίρετο θα κατεδαφιστεί.
3. Η πιο πάνω έκθεση που υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενεργεί την αυτοψία, τοιχοκολλάται την ίδια μέρα στο αυθαίρετο.
Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πράξη κάτω από το πρωτότυπο της έκθεσης, σημειώνεται η ημερομηνία της τοιχοκόλλησης και υπογράφεται από τον υπάλληλο που έκανε την αυτοψία και από παριστάμενο τυχόν αστυνομικό όργανο ή δεύτερο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας. Αντίγραφο της έκθεσης στέλνεται με απόδειξη, αμέσως στον οικείο δήμο ή κοινότητα και την αρμόδια αστυνομική αρχή. Η αστυνομική αρχή διακόπτει αμέσως, χωρίς άλλη ειδοποίηση, τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής. Ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεώνεται να τοιχοκολλήσει την ίδια μέρα την έκθεση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και να τη διατηρήσει για δέκα μέρες. Η μη τοιχοκόλληση από το δήμο ή κοινότητα της έκθεσης δεν εμποδίζει την πρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας. Ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεώνεται επίσης να ερευνήσει και να ενημερώσει την πολεοδομική υπηρεσία για τα στοιχεία των κυρίων ή συγκυριών ή επί αντιπαροχή κατασκευαστών για την καταβολή των προστίμων του Αρθ-382.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-391
(Αρθ-2 παρ.1 εώς και παρ.4 ΠΔ-5/12-7-83, Αρθ-1 ΠΔ-13/28-1-86)
ΕΝΣΤΑΣΗ
1. Κατά την έκθεση αυτοψίας, μπορεί να κάνει ένσταση κάθε ενδιαφερόμενος.
2. Η ένσταση ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο με κατάθεση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Μαζί με την ένσταση πρέπει να κατατεθούν και αντίγραφα των στοιχείων, που αποδεικνύουν τις απόψεις που υποστηρίζει αυτός που υποβάλει την ένσταση, οπωσδήποτε δε αντίγραφα ή της οικοδομικής άδειας, που τυχόν έχει ή της δήλωσης του Αρθ-15 του Ν-1337/83 ή της δήλωσης του ΑΝ-410/68 ή του τίτλου του Ν-720/77.
3. Στην άνσταση που κατατίθεται, σημειώνεται αμέσως η ημερομηνία και ώρα της εξέτασής της. Για σημείωση αυτή λαμβάνει γνώση ο ενδιαφερόμενος υπογράφοντας αμέσως και αν αρνηθεί να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία στην ένσταση και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.
4. Η ένσταση εξετάζεται από τετραμελή επιτροπή που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και ένα εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων. Η επιτροπή συγκροτείται σε κάθε πολεοδομική υπηρεσία με απόφαση του νομάρχη. Το ένα από τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Αν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος ή κωλύεται ορίζεται από τον οικείο νομάρχη άλλος τεχνικός υπάλληλος του ίδιου κλάδου ΠΕ από άλλη νομαρχιακή υπηρεσία. Ο εκπρόσωπος της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων ορίζεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από τότε που το σχετικό έγγραφο του νομάρχη περιέρχεται στην τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, ως τρίτο μέλος της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή άλλης νομαρχιακής υπηρεσίας. Της επιτροπής προεδρεύει υπάλληλος του κλάδου ΠΕ. Η επιτροπή έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Η επιτροπή αναγράφει πάνω στην ένσταση "δεκτή" ή "απορρίπτεται" και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της απόφασης, υπογράφοντας αμέσως και αν αρνηθεί να υπογράψει ή δεν είναι παρών, γίνεται σχετική ενυπόγραφη σημείωση από τον αρμόδιο υπάλληλο.
'Αλλη ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο δεν απαιτείται. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική. Αν απορριφθεί η ένσταση, το αυθαίρετο κατεδαφίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης, είτε από τον κύριο ή συγκύριο του αυθαιρέτου, είτε από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-392
(Αρθ-3 ΠΔ-5/12-7-83)
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Για τα κτίσματα που εντοπίζονται κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ'αυτοφώρω), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων Αρθ-390 και Αρθ-391, αλλά αυτά κατεδαφίζονται αμέσως από συνεργεία της παρ.1 του άρθρου επομένου χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Για την κατεδάφιση συντάσσεται το πρακτικό κατεδάφισης της παρ.5 του άρθρου του επόμενου άρθρου που στην περίπτωση αυτή έχει και τα στοιχεία της θέσης του αυθαιρέτου που προβλέπεται για την έκθεση της παρ.2 του Αρθ-390.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-393
(Αρθ-4 ΠΔ-5/12-7-83)
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Η κατεδάφιση αυθαιρέτων ενεργείται από συνεργείο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας που αποτελείται από κατάλληλο προσωπικό με τον αναγκαίο εξοπλισμό. Ο νομάρχης μπορεί να εγκρίνει τη δημιουργία περισσότερων συνεργείων, την ενίσχυσή τους από προσωπικό άλλων υπηρεσιών και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείου κατά νομό είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του νομάρχη να συγκροτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων συνεργείο που υπάγεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία.
2. Η κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων είναι δυνατό να γίνεται και με ειδική εργολαβία κατά τις διατάξεις του ΝΔ-1418/84, όπως ισχύει κάθε φορά. 'Οταν το αυθαίρετο υπάγεται στις περιπτώσεις της παρ.2 του Αρθ-386 μπορεί για την κατεδάφισή του να διατεθούν μέσα από οποιονδήποτε τρίτο και μετά από σχετική απόφαση του οικείου νομάρχη.
3. Κατά την κατεδάφιση του αυθαιρέτου μπορεί να παρίστανται αστυνομικά όργανα για την πρόληψη και καταστολή τυχόν άδικων πράξεων. Στην περίπτωση που η προσπέλαση στο αυθαίρετο από οποιονδήποτε λόγο εμποδίζεται, είναι δυνατόν να ζητείται η συνδρομή της εισαγγελικής αρχής. Στην περίπτωση που απαιτείται απομάκρυνση των ενοίκων, αυτή γίνεται από τα αστυνομικά όργανα, η δε εκκένωση του αυθαιρέτου γίνεται από το συνεργείο κατεδάφισης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να εκκενώσουν μόνοι τους το αυθαίρετο κτίσμα, πριν επιληφθεί για την κατεδάφιση η πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον όμως αυτό δεν παρεμβάλει εμπόδια στην άμεση κατεδάφιση.
4. Για τον τρόπο κατεδάφισης, για τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, για τα υλικά κατεδάφισης, καθώς και για τη φύλαξη ή φθορά των τυχόν παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων του αυθαιρέτου, δεν δημιουργείται καμία ευθύνη του Δημοσίου, των οργάνων του ή των οπωσδήποτε προστιθέντων προσώπων.
5. Για τις κατεδαφίσεις του άρθρου αυτού συντάσσεται από τον επικεφαλής του συνεργείου σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται και οιδιαστάσεις του κτίσματος που κατεδαφίστηκε.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-394
(Αρθ-5 ΠΔ-5/12-7-83)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για όλα τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί πριν από την 31-1-83 με τις εξής διακρίσεις:
α) για αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί από 10-12-81 μέχρι 31-1-83 και που δεν αποτελούν τη μοναδική και κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη μέσα στα όρια του νομού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων.
β) για αυθαίρετα που δεν έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης με τις ισχύουσες κατά τη 14-3-83 διατάξεις ή δεν έχουν δηλωθεί με τις διατάξεις του ΑΝ-410/68 ή του Ν-720/77 ή του Ν-1337/83 εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων.
γ) για όσα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές έχουν υποβληθεί δηλώσεις του ΑΝ-410/68 στην αρμόδια οικονομική αρχή μέχρι τη 14-3-83 και δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη σχετική διαδικασία, συνεχίζεται η διαδικασία που έχει αρχίσει.
δ) για όσα αυθαίρετα έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία με τις ισχύουσες μέχρι τη 14-3-83 διατάξεις και έχουν δηλωθεί με τις διατάξεις του Αρθ-15 του Ν-1337/83 υπάγονται στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου.
ε) για όσα αυθαίρετα έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία με τις ισχύουσες μέχρι 14-3-83 διατάξεις και δεν έχουν δηλωθεί με τις διατάξεις του Αρθ-15 του Ν-1337/83 εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται ως εξής:
αα. Εάν έχει συνταχθεί παλαιότερη έκθεση και απόφαση προϊσταμένου, τότε τηρείται η διαδικασία των Αρθ-390 εώς και Αρθ-393 και ταυτίζεται η απόφαση αυτή με την έκθεση του Αρθ-390 και η ένσταση που τυχόν υποβάλλεται κατά της απόφασης του προϊσταμένου ταυτίζεται με την ένσταση του Αρθ-391.
ββ. Εάν έχει υποβληθεί ήδη ένσταση κατά της απόφασης προϊσταμένου, τότε τηρείται η διαδικασία των Αρθ-391 εώς και 393 αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν οι ενιστάμενοι για την ημερομηνία εξέτασής της.
γγ. Εάν έχει γίνει οριστική η απόφαση του προϊσταμένου, είτε γιατί δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ένσταση, είτε γιατί εκδόθηκε η οριστική απορριπτική απόφαση του συμβουλίου που προέβλεπε το Αρθ-122 του ΓΟΚ/73, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αρθ-393.
 
>>>   >>>>
 Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-395
(Αρθ-6 ΠΔ-5/12-7-83)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Στις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές ασκείται από δήμο ή κοινότητα, η διαδικασία των προηγούμενων άρθρων του παρόντος τμήματος τηρείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας και ως πολεοδομική υπηρεσία νοείται η παραπάνω τεχνική υπηρεσία.
2. Η επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις κατά το άρθ-391 είναι τριμελής. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή μη, απαραίτητα όμως το ένα μέλος να είναι τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ. Επίσης το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη πρόταση να ζητήσει από τον οικείο νομάρχη να ορίσει ένα μέλος της επιτροπής να είναι δημόσιος υπάλληλος.
3. Οι κατά τις παρ.1 και παρ.2 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες μπορεί να ασκηθούν παράλληλα και από την κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εάν η κατά τα ανωτέρω δημοτική υπηρεσία παραλείψει την άσκησή τους. Σε περίπτωση που οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν υποθέσεως κατά την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας την ίδια μέρα, κατισχύει η πράξη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Η παράλειψη της δημοτικής υπηρεσίας τεκμαίρεται αμάχητα, όταν η πολεοδομική υπηρεσία εξέδωσε τη σχετική πράξη πριν από τη δημοτική υπηρεσία. Η σχετική πράξη της πολεοδομικής υπηρεσίας κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία που υποχρεούται να απέχει κάθε περαιτέρω ενέργειας στην συγκεκριμένη υπόθεση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-396
(Αρθ-1 ΠΔ-3/8-9-83)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Η συμβατική αξία του αυθαιρέτου για την επιβολή των προστίμων αυθαιρέτου κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπολογίζεται με εφαρμογή της τιμής μονάδας όγκου της κατασκευή που χρησιμοποιείται για έκδοση οικοδομικής άδειας κατά το χρόνο που λαμβάνει γνώση η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την ύπαρξη του αυθαιρέτου.
2. Η πιο πάνω συμβατική αξία του αυθαιρέτου πολλαπλασιάζεται επί 1 ή 1,2 ή 2 αντίστοιχα για απλή ή συνήθη ή πολυτελή κατασκευή.
3.α Απλή κατασκευή είναι ισόγειο κτίριο απλούστατης εσωτερικής διάταξης με στοιχειώδεις εγκαταστάσεις.
β) Συνήθης κατασκευή είναι κτίριο απλής λειτουργίας και εσωτερικής διάταξης με συνήθεις εγκαταστάσεις.
γ) Πολυτελής κατασκευή είναι κτίριο που η λειτουργία του, η εσωτερική του διάταξη, η κατασκευή του και οι εγκαταστάσεις του ανταποκρίνονται σε αυξημένες απαιτήσεις ή είναι κτίριο σύνθετης λειτουργίας που ανταποκρίνεται σε αυξημένες τεχνικές ή καλλιτεχνικές απαιτήσεις.
4. Ο υπολογισμός της συμβατικής αξίας είναι δυνατό να γίνει από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς και τρέχουσες τιμές, εφόσον το επιθυμεί ο υπόχρεος και επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η αξία του αυθαιρέτου δεν πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές που αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση μη τελειωμένου κτίσματος ή κατασκευής η κατά τα παραπάνω καθοριζόμενη αξία μειώνεται ανάλογα. 6. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μπορεί, όπου συντρέχει περίπτωση, να διορθώσει τους σχετικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της αξίας για την επιβολή του προστίμου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-397
(Αρθ-2 ΠΔ-3/8-9-83)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Για την επιβολή των προστίμων αυθαιρέτου, τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Κατηγορία Α στην οποία υπάγονται:
α) Η κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη.
β) Βοηθητικά κτίσματα μέχρι εμβαδού 60 τμ.
γ) Αγροτικής χρήσης υπόστεγα, αποθήκες και σταύλοι.
δ) Υπόγεια στα οποία έγινε μη επιτρεπόμενη αλλαγή χρήσης και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους.
2. Κατηγορία Β στην οποία υπάγονται οικοδομές κάθε χρήσης εκτός των χρήσεων των οικοδόμων που υπάγονται στις κατηγορίες Α και Γ καθώς και τα κτίσματα στα οποία έγινε μη επιτρεπόμενη αλλαγή χρήσης, αλλά μετατράπηκαν από πλευράς χρήσης σε κτίσματα της κατηγορίας Β και δεν υπάγονται στην περίπτωση δ της κατηγορίας Α.
3. Κατηγορία Γ στην οποία υπάγονται κτίρια ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων με άδεια του ΕΟΤ, συγκροτήματα με μορφή οικίσκων (μπαγκαλόουζ), εγκαταστάσεις κέντρων παραθερισμού (κάμπινγκς), καθώς και τα κτίσματα στα οποία έγινε μη επιτρεπόμενη αλλαγή χρήσης, αλλά μετατράπηκαν από πλευράς χρήσης σε κτίρια της κατηγορίας Γ και δεν υπάγονται στην περιπτ.δ της κατηγορίας Α.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-398
(Αρθ-3 ΠΔ-3/8-9-83)
ΥΨΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
1. Το ύψος του προστίμου ανέγερσης αυθαιρέτων ορίζεται ως ποσοστό της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθ-396, σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις.
α) Για αυθαίρετα κτίσματα με συνολική επιφάνεια μέχρι 50 τμ ή για τα πρώτα 50 τμ ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφάνειας σε 0,20 ή 0,40 ή 0,80 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 τμ) 50 τμ της ιδιοκτησίας σε 0,30 ή 0,60 ή 1,20 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 τμ) 50 τμ της ιδιοκτησίας σε 0,50 ή 1,20 ή 2,00 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 και μέχρι 500 τμ) 350 τμ της ιδιοκτησίας σε 1 ή 2 ή 3 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 τμ) σε 1 ή 3,60 ή 4,40 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
Επιφάνειες βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων στάθμευσης και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κύριας οικοδομής των κατηγοριών Α ή Β ή Γ προστίθενται στο εμβαδόν της κύριας οικοδομής για τον υπολογισμό (κατά την παρούσα παρ.1α, 1β, 1γ, 1δ και παρ.1ε του παρόντος άρθρου) του προστίμου. 'Οταν οι βοηθητικοί αυτοί χώροι έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 τμ υπολογίζονται ως ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επιπλέον οι διατάξεις του μεθεπομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
'Οταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο και ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο, έχουν δε επιπλέον εφαρμογή και οι διατάξεις του επομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 1,05 ή 1,15 αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογενείας του, που συνοικούν μαζί του, έχουν, εκτός από το αυθαίρετο αντίστοιχα, ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από ένα οπουδήποτε στη χώρα.
Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη, που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής τους με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του τμήματος αυτού, κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του Αρθ-19 του Ν-1249/82.
Το κατά τα παραπάνω προσδιοριζόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι χιλιάδων δρχ (20000).
2. Το ύψος του προστίμου διατήρησης των αυθαιρέτων του Αρθ-382 παρ.1 ορίζεται για κάθε χρόνο διατήρησης ίσο προς το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Αρθ-396 και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10000 δρχ.
3. Το ύψος προστίμου για κάθε χρόνο διατήρησης αυθαιρέτων των περιπτώσεων, που περιλαμβάνονται στην παρ.4 του Αρθ-387 και στην παρ.11 του Αρθ-382 ορίζεται ως ποσοστό της κατά το Αρθ-396 συμβατικής αξίας του αυθαιρέτου και σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές:
α) Για αυθαίρετα κτίσματα με συνολική επιφάνεια μέχρι 50 τμ ή για τα πρώτα 50 τμ ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφάνειας σε 0,03 ή 0,06 ή 0,10 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 τμ) 50 τμ της ιδιοκτησίας σε 0,05 ή 0,10 ή 0,20 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 τμ) 50 της ιδιοκτησίας σε 0,08 ή 0,20 ή 0,30 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 και μέχρι 500 τμ) 350 τμ της ιδιοκτησίας σε 0,15 ή 0,30 ή 0,45 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 τμ) σε 0,15 ή 0,55 ή 0,65 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.
Επιφάνειες βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων στάθμευσης και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κύριας οικοδομής των κατηγοριών Α ή Β ή Γ προστίθενται στο εμβαδόν της κύριας οικοδομής για τον υπολογισμό (κατά την παρούσα παρ.3α, 3β, 3γ, 3δ και παρ.3ε του παρόντος άρθρου) του προστίμου.
'Οταν οι βοηθητικοί χώροι έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 τμ υπολογίζονται σαν ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επιπλέον οι διατάξεις του μεθεπομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
'Οταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο και ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο, έχουν δε επιπλέον εφαρμογή και οι διατάξεις του επόμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 1,05 ή 1,15 αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογένειας του, που συνοικούν μαζί του, έχουν αντίστοιχα ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από ένα οπουδήποτε στη χώρα.
Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής του με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων.
Για την εφαρμογή των Αρθ-396 εώς και Αρθ-399 κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του Αρθ-19 του Ν-1249/82.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000 (χιλίων) δρχ για κάθε χρόνο διατήρησής τους.
Το κατά τα ανωτέρω πρόστιμο διατήρησης είναι αντίστοιχο ποσοστό του ετήσιου προστίμου διατήρησης, αν τα αυθαίρετα στο έτος για το οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο αυτό, διατηρείται για μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-399
(Αρθ-4 ΠΔ-3/8-9-83)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
1. Τα πρόστιμα του προηγούμενου άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της πολεοδομικής υπηρεσίας ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν τμηματάρχη της, που εκδίδεται αμέσως μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό του αυθαιρέτου ή την οριστική κρίση του ως εξαιρετέου ή μη από την κατεδάφιση.
2. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει:
α) τις διατάξεις και τις τυχόν αποφάσεις χαρακτηρισμού του αυθαιρέτου ή οριστικής κρίσης αυτού ως εξαιρετέου ή μη από την κατεδάφιση, με βάση τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο.
β) ανάλυση του υπολογισμού της αξίας αυθαιρέτου, για το οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο.
γ) υπολογισμός του προστίμου ανέγερσης ή του προστίμου διατήρησης αυθαιρέτου ή και των δύο προστίμων, αν επιβάλλονται και τα δύο.
3. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίησή της σ'αυτόν. Η ένσταση στην οποία αναγράφεται η κατοικία του ενισταμένου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του, στα οποία γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις, επιδίδεται απευθείας στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η οποία σημειώνει πάνω στην ένσταση και ανακοινώνει αμέσως στον καταθέτοντα την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συζήτησής της. Η υποβολή ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που κοινοποιήθηκε. Επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά με αιτιολογημένη απόφασή του το αρμόδιο ΣΧΟΠ.
Κατά τη συζήτηση της ένστασης μπορεί να παρίσταται για να εκθέσει τις απόψεις του αυτός που υποβάλει την ένσταση ή πληρεξούσιός του. Αυτός αποχωρεί από την συνεδρίαση του συμβουλίου κατά τη λήψη της απόφασης. Το συμβούλιο μπορεί να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη απόφασής του, για να κάνει τυχόν
αυτοψία ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό, ανακοινώνει δε κατά τη συζήτηση αυτή τη νέα ημέρα συζήτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει χωρίτερα από 15 μέρες και αργότερα από 30.
Η επί της ένστασης απόφαση των συμβουλίων υπογράφεται από τον πρόεδρό τους και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα τους και κοινοποιείται σε αντίγραφο στον υποβάλλοντα την ένσταση.
Η απόφαση επιβολής του προστίμου γίνεται οριστική είτε μετά την έκδοση και κοινοποίηση της τυχόν απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου ΣΧΟΠ επί τυχόν υποβληθείσας ένστασης είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της κατά τα παραπάνω τασσόμενης προθεσμίας για υποβολή ένστασης.
4. Μετά την οριστική επιβολή του προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο ΕΤΕΡΠΣ.
5. Ο κάθε χρόνος αναπροσδιορισμός της αξίας του αυθαιρέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-382 παρ.3 καθώς και η βεβαίωση κάθε χρόνο του προστίμου διατήρησης, γίνεται μηχανογραφικά μετά την αρχική βεβαίωσή του.
6. Σε περίπτωση που το αυθαίρετο, για το οποίο έχει βεβαιωθεί πρόστιμο διατήρησης, κατεδαφιστεί από τον υπόχρεο ή νομιμοποιηθεί μελλοντικά για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο, άσχετο όμως από τους λόγους και τη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση, που προβλέπουν οι διατάξεις για τα αυθαίρετα του Ν-1337/83, ειδοποιείται αμέσως το αρμόδιο δημόσιο ταμείο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τη διαγραφή του τυχόν οφειλόμενου ετήσιου προστίμου ή υπόλοιπο αυτού κατά την παρ.3 τελευταίο εδάφιο του προηγούμενου άρθρου.
7. Το πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου και το πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται από τον υπόχρεο και σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση του προστίμου στο δημόσιο ταμείο.
Σε περίπτωση που το οφειλόμενο πρόστιμο εξοφληθεί ολόκληρο μέσα στον πρώτο μήνα από τη βεβαίωση του, τότε παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 0,10 (10%) του ποσού αυτού.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-400
(Αρθ-5 ΠΔ-3/8-9-83)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Στις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές ασκείται από δήμο ή κοινότητα, η διαδικασία των προηγούμενων άρθρων του παρόντος τμήματος τηρείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του δήμου ή κοινότητας.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002