Αυθαίρετες Κατασκευές Άρθρα 381 έως 389
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-381
(Αρθ-5 παρ.2 και Αρθ-22 παρ.3 πλην τελ. εδαφ. και 4 Ν-1577/85, Αρθ-21 παρ.5 Ν-1790/88) 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1. Κάθε κατασκευή που εκτελείται: 
α) χωρίς την άδεια του Αρθ-329 παρ.1 ή β) καθ' υπέρβαση της άδειας ή γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Σε περίπτωση αυθαίρετης κατά το προηγούμενο εδάφιο κατασκευής, η οποία όμως δεν παραβιάζει τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο του ελέγχου της από την πολεοδομική υπηρεσία, ειδοποιούνται εγγράφως οι υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου που αναφέρεται στην παρ.4 του επόμενου Αρθ-382 να μεριμνήσουν, ώστε να υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να εκδοθεί ή αναθεωρηθεί τυχόν ισχύουσα οικοδομική άδεια μέσα σε δύο μήνες από τη λήψη της ειδοποίησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή υπάγεται στις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Αν η άδεια εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιβάλλονται μόνο τα πρόστιμα  που προβλέπονται στην παρ.2 του επόμενου άρθρου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το πρόστιμο διατήρησης επιβάλλεται για το διάστημα από τότε που κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας άρχισε η ανέγερση κατασκευής έως την έκδοση ή αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας.
Ειδικά για κτίρια αποθηκών σιλό, ψυγείων και δεξαμενών ιδιοκτησίας αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, τα οποία κατασκευάζονται με προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η παραπάνω προθεσμία για υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών για έκδοση ή αναθεώρηση τυχόν υφιστάμενης οικοδομικής άδειας ορίζεται σε δέκα μήνες. Για έκδοση της οικοδομικής αυτής άδειας δεν επιβάλλεται πρόστιμο ή εισφορά, τυχόν δε επιβληθέντα ανακαλούνται. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν μέχρι την 20-6-88 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1790/88).
2. Κάθε αλλαγή της χρήσης κτιρίου ή τμήματος του κατά παράβαση της παρ.5 του Αρθ-329 είναι αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.2 του επόμενου άρθρου, μόνο για την επιβολή του προστίμου. Αν για την αλλαγή της χρήσης έχουν εκτελεστεί δομικές κατασκευές, εκτός από την επιβολή προστίμου διατάσσεται και η κατεδάφισή τους.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-382
(Αρθ-61 παρ.5 ΝΔ-17-7/16-8-23, Αρθ-3 Ν-651/77, Αρθ-7 Ν-720/77, Αρθ-17 πλην των δύο τελευταίων εδαφίων παρ.12 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.10, 11 και 12 Ν-1512/85, Αρθ-13 παρ.7 Ν-1647/86, Αρθ-5 παρ.7 περιπτ.α, β και γ Ν-2052/1992, Αρθ-3 παρ.13, 14 και παρ.15 Ν-2242/94)
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εν γένει που ανεγείρονται μετά την 31-1-83 εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923 καθώς και όσα δεν εξαιρούνται σύμφωνα με το Αρθ-386 κατεδαφίζονται υποχρεωτικά από τους κύριους ή συγκυρίους τους, έστω και αν έχει αποπερατωθεί η κατασκευή ή αν το κτίσμα κατοικείται ή χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Εκτός από την κατεδάφιση επιβάλλεται:
α) πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου
β) πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου
Τα πρόστιμα της παραγράφου αυτής, καθώς και οι λοιπές συνέπειες των επόμενων παραγράφων, δεν εφαρμόζονται σε κτίσματα ή κατασκευές, οι οποίες ανεγείρονται με οικοδομικές άδειες που εκδίδονται, σύμφωνα με διατάξεις, οι οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές με δικαστικές αποφάσεις και για το λόγο αυτό ακυρώνονται.
3. Το κατά την περιπτ.α της προηγούμενης παραγράφου πρόστιμο επιβάλλεται εφάπαξ.
Το πρόστιμο της περιπτ.β της ίδιας παρ.2 επιβάλλεται και οφείλεται για όλο το χρόνο που υπάρχει το αυθαίρετο από την ανέγερσή του μέχρι την κατεδάφισή του. Το πρόστιμο αυτό, για μεν το πρώτο έτος, κατά το οποίο λαμβάνει γνώση η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την ύπαρξη αυθαιρέτου, καθώς και για τα τυχόν προηγούμενα έτη ύπαρξής του, υπολογίζεται και βεβαιώνεται με βάση την αξία του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα της παρ.8 του επόμενου άρθρου του παρόντος κεφαλαίου, ενώ για καθένα από τα επόμενα έτη επαναβεβαιώνεται, αφού αναπροσδιοριστεί με προσάυξηση του προστίμου του εκάστοτε προηγούμενου έτους κατά 20%. Το ποσοστό της προσαύξησης αυτής μπορεί να μεταβάλλεται ανά διετία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να οριστεί μικρότερο του 10%.
4. Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίμων είναι οι κύριοι ή συγκύριοι του αυθαιρέτου που ευθύνονται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με το σύστημα της οικοδόμησης "επί αντιπαροχή" τα πρόστιμα επιβάλλονται σε βάρος των "επί αντιπαροχή" κατασκευαστών που ευθύνεται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από νομέα, κάτοχο ή επικαρπωτή τα πρόστιμα επιβάλλονται σε όλους και ο καθένας είναι υπεύθυνος για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.
5. Η αρμόδια πολεοδομική αρχή μπορεί και αυτεπάγγελτα να προβαίνει στην κατεδάφιση του αυθαιρέτου. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα κατεδάφισης που μπορεί να προσδιορίζονται και κατ' αποκοπή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καταλογίζονται σε βάρος των κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρέων.
6. Με τα ΠΔ της παρ.8 του επομένου άρθρου ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης της αξίας του αυθαιρέτου, το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσής τους για κάθε χρόνο που μπορεί να γίνεται σε δόσεις και μηχανογραφικά, η είσπραξή τους, η απόδοσή τους στο ΕΤΕΡΠΣ, τα θέματα αναπροσαρμογής της αξίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία διαπίστωσης και ο χαρακτηρισμός του αυθαιρέτου, ο τρόπος κατεδάφισης, η διαδικασία εκκένωσης του αυθαιρέτου, η τύχη των υλικών, των παραρτημάτων, των κινητών πραγμάτων που υπάρχουν μέσα στο αυθαίρετο, για τα οποία δεν δημιουργείται καμία ευθύνη του Δημοσίου, των οργάνων ή των με οποιοδήποτε τρόπο προστηθέντων προσώπων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων, οι μηχανικοί που συντάσσουν τη μελέτη ή έχουν την επίβλεψη του έργου και οι εργολάβοι κατασκευής του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή από 500000 δρχ. μέχρι 5000000 δρχ ανάλογα με την αξία του αυθαίρετου έργου και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αμέλεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή από 200000 δρχ μέχρι 2000000 δρχ. Σε περιπτώσεις απλών υπερβάσεων άδειας κατασκευής μπορεί να επιβληθεί ποινή μειωμένη.
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών δόμησης (Αρθ-329), χωρίς οικοδομική άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα ρέματα, στους βιότοπους, στα παραλιακά δημόσια κτήματα και στους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιβολή των προστίμων και της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου και με χρηματική ποινή από δύο εκατομμύρια (2000000) δρχ μέχρι πέντε εκατομμύρια (5000000) δρχ.
Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηματική, καθώς και η αναστολή της εκτέλεσής της δεν επιτρέπεται. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
Ειδικότερα η πιο πάνω ευθύνη επιμερίζεται με τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) στον κύριο, στο νομέα ή επικαρπωτή του ακινήτου. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου με το σύστημα της αντιπαροχής υπεύθυνο πρόσωπο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού είναι ο κατασκευαστής.
β) στο γενικό εργολάβο του έργου ή στους ειδικούς εργολάβους που εκτελούν τις διάφορες εργασίες, εφόσον δεν εφαρμόζουν τις σχετικές μελέτες που έχουν εγκριθεί ή δεν ακολουθούν τις γραπτές οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού ή εκτελούν εργασίες χωρίς να υπάρχουν άδειες ή εγκεκριμένες μελέτες.
γ) στον τεχνικό ή στους τεχνικούς που αναλαμβάνουν τη μελέτη του έργου ή των εγκαταστάσεων εφόσον περιέχονται σ' αυτή στοιχεία ή σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης που παραπλανούν την αρμόδια για τη χορήγηση αδειών πολεοδομική υπηρεσία.
δ) στον τεχνικό ή στους τεχνικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη του έργου ή των εγκαταστάσεων εφόσον δεν εφαρμόζουν τις σχετικές μελέτες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή εφ' όσον αναλαμβάνουν την επίβλεψή τους χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες και οι εγκεκριμένες μελέτες. Η ευθύνη του επιβλέποντος υπάρχει για όλο το χρονικό διάστημα της ανέγερσης του κτιρίου μέχρι την αποπεράτωσή του ή μέχρι τον τελικό έλεγχο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή μέχρι τη λήξη του χρόνου που ισχύει η άδεια, εφόσον δεν υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία σχετική δήλωση διακοπής της επίβλεψης.
9. Στους μηχανικούς και εργολάβους του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους από την αρμόδια διοικητική αρχή.
10. Πριν από την κατεδάφιση των κατεδαφιστέων αυθαιρέτων του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται: α) η μεταβίβασή τους ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σ' αυτά ή στο οικόπεδο, πάνω στο οποίο κατασκευάστηκαν. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω θεωρείται αυτοδίκαια και εξαρχής άκυρη, β) η σύνδεσή τους με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών.
11. Ειδικά για την περίπτωση αυθαιρέτων που υπάγονται στις διατάξεις του Αρθ-386, αλλά έχουν ανεγερθεί μετά τη 10η Δεκεμβρίου 1981, επιβάλλεται και το πρόστιμο της παρ.2 περιπτ.β του άρθρου αυτού επιπλέον από την ειδική εισφορά αυθαιρέτων του επόμενου άρθρου. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μέχρι την κρίση για το συγκεκριμένο αυθαίρετο, σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ-387 για τα εντασσόμενα σε πολεοδομικά σχέδια ή μέχρι την οριστική κρίση τους κατά την παρ.1 του Αρθ-386 για τα υπόλοιπα. Το πρόστιμο αυτό είναι ανεξάρτητο από την ειδική εισφορά αυθαιρέτων και τις καταβολές που γίνονται κατά την υποβολή των δηλώσεων.
12. Σε κάθε δικαιοπραξία, που συντάσσεται μετά την 14-3-83 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1337/83) και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση κτίσματος, αναφέρεται στο πωλητήριο συμβόλαιο ο αριθμός της άδειας οικοδόμησης του κτίσματος αυτού και επισυνάπτεται κυρωμένο αντίγραφό της, εφόσον το κτίσμα οικοδομήθηκε μετά την παραπάνω ημερομηνία. Αν το μεταβιβαζόμενο κτίσμα έχει ανεγερθεί πριν από την 14-3-83, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων που συντάσσεται κατά το Ν-1599/86, ότι το μεταβιβαζόμενο έχει ανεγερθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία.
Εάν οι δικαιοπρακτούντες δηλώνουν ή βεβαιώνουν εν γνώσει τους ψευδή γεγονότα σε σχέση με τα παραπάνω, τιμωρούνται με την ποινή που προβλέπεται στο Ν-1599/86. Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι υποθυκοφύλακες που μεταγράφουν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια, τιμωρούνται με τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παρ.8 του παρόντος άρθρου ή με τις ποινές του δευτέρου εδαφίου εάν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια. Σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου με κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων σύμφωνα με το Ν-1559/86, ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο. Εάν από τη δήλωση προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στις παραπάνω περιοχές, απαγορεύεται η σύνταξη του σχετικού συμβολαίου. Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια και οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν αυτά τιμωρούνται με τις ποινές που αναφέρονται στην παρ.8.
13. Κάθε φορά που κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών διαπιστώνεται ότι δεν έχει τοποθετηθεί στο εργοτάξιο η πινακίδα που προβλέπεται από την παρ.2 του Αρθ-335 εππιβάλλεται πρόστιμο 20000 δρχ στον ιδιοκτήτη, που εισπράττεται και αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ ή στο δήμο, εφόσον ασκεί αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-61 του Ν-947/79. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το πρόστιμο των 20000 δρχ. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται επίσης η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
14. Για κατασκευές που γίνονται κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων σε κοινόχρηστους χώρους, την ευθύνη της πληρωμής των δαπανών κατεδάφισης των αυθαιρέτων και των ζημιών που προκλήθηκαν έχει αυτός που έδωσε εντολή για την εκτέλεση του έργου και ο ωφελούμενος από το έργο αυτό.
15. Τα υλικά, μηχανήματα, οχήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυθαίρετων κατασκευών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν κατάσχονται από τα αστυνομικά όργανα και αφαιρούνται αφού συνταχθεί σχετική έκθεση και ενημερωθεί οπωσδήποτε η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Με την καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου τα κατασχεθέντα δημεύονται. Η εκποίηση αυτών γίνεται με πλειοδοτική δημοπρασία στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του τόπου κατάσχεσης από τριμελή επιτροπή δημοσίων υπαλλήλωων που διορίζονται από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Η δημοπρασία ανακοινώνεται με έγγραφο της επιτροπής που τοιχοκολλάται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα, δέκα ημέρες πριν από τη δημοπρασία.
16. Από τις συνέπειες της προηγούμενης παραγράφου απαλλάσσεται ο κύριος των μηχανημάτων, οχημάτων και εργαλείων, εάν αυτός δεν ανήκει στα πρόσωπα της παρ.8 του παρόντος άρθρου και επί πλέον κατέχει δήλωση του κυρίου του έργου ή αυτού που ανέλαβε την επίβλεψη τεχνικού περί σύννομης κατασκευής του έργου, μαζί με αντίγραφο της σχετικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται. Η δήλωση συντάσσεται στο έντυπο του Ν-1599/86. Τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει όλες τις συνέπειες του νόμου αυτού, παρά το ότι δεν απευθύνεται σε δημόσια αρχή.
17. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπονται στην παραπάνω παρ.15, για τα μηχανήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυθαίρετων καατασκευών, αφαιρείται οπωσδήποτε η άδεια κυκλοφορίας σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτή. Η αφαίρεση της άδειας γίνεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί η παράβαση από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Η χρονική διάρκεια αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορηγεί την άδεια και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ούτε μεγαλύτερη των δύο ετών.
Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μαζί με την πρόταση για το χρόνο αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και τη σχετική έκθεση των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-383
(Αρθ-18 παρ.1 έως 10 Ν-1337/83, Αρθ-34 παρ.2 και 4 Ν-1577/85)
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
1. Για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 31-1-83 και για τα οποία έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι δηλώσεις του Αρθ-386 επιβάλλεται ειδική εισφορά αυθαιρέτου που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός δεκάτου ή μεγαλύτερη του πενταπλάσιου της συμβατικής αξίας του κτίσματος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης και κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρήση, το μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής και την εκμετάλλευση του κτίσματος, την κατάσταση του ιδιοκτήτη του αυθαίρετου κτίσματος από πλευράς ιδιόκτητων κτιρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα Αρθ-401 έως 409 του παρόντος κεφαλαίου.
2. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται κατά τα ακόλουθα μέρη:
α) Ποσό δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) ανεξάρτητα από το μέγεθος του αυθαιρέτου καταβάλλεται με τη δήλωση της παρ.4 του Αρθ-15 του Ν-1337/83.
β) Συμπληρωματικό ποσό για την κάλυψη του 10% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παρ.5 του Αρθ-15 του Ν-1337/83, καταβάλλεται με τη δήλωση αυτή.
Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει οποτεδήποτε την ακρίβεια των στοιχείων των υπεύθυνων δηλώσεων. Σε περίπτωση διαφοράς στο εμβαδόν μεγαλύτερης του 5% η υπόθεση παραπέμπεται οπωσδήποτε στον Ειδαγγελέα για ψευδή δήλωση, οι δε επιπλέον κατασκευές δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-386 και κατεδαφίζονται οπωσδήποτε.
γ) Το υπόλοιπο της ειδικής εισφοράς βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο ΕΤΕΡΠΣ.
3. Η ειδική εισφορά επιβάλλεται κατά τις εξής διακρίσεις:
α) Αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης του Ν-1337/83 και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης κατά το Αρθ-386. Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται και τα τρία μέρη της εισφοράς (α, β και γ) όπως ορίζονται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου.
β) Αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης του Ν-1337/83, αλλά δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης. Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται από την ειδική εισφορά μόνο τα μέρη (α) και (β) της παρ.2 του παρόντος άρθρου.
γ) Αυθαίρετα τα οποία παραμένουν εκτός σχεδίου. Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται από την ειδική εισφορά μόνο τα μέρη (α) και (β) της παρ.2 μέχρι την οριστική τους ρύθμιση.
δ) Αυθαίρετα τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίού ή εντός ορίων οικισμών προ του 1923 και τα οποία εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης κατά την παρ.5 του Αρθ-387. Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται και τα τρία μέρη της εισφοράς (α, β και γ) όπως ορίζονται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου.
ε) Αυθαίρετα, τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923, αλλά δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης. Για τα αυθαίρετα αυτά καταβάλλονται από την ειδική εισφορά μόνο τα μέρη (α) και (β) της παραπάνω παρ.2
4. Αυθαίρετα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται όσα εμπίπτουν στο Αρθ-381 και η ειδική εισφορά επιβάλλεται στους υποχρέους όπως προσδιορίζεται στο Αρθ-120 του ΝΔ-8/73.
(Σ.Σ ΝΔ-8/73 Αρθ-120 παρ.1 Το υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του παρόντος πρόστιμον επιβάλλεται εις βάρος των κυρίων ή συγκυρίων των ακινήτων εις αι εκτελούνται αι άνευ αδείας ή καθ' υπέρβασιν αδείας εργασίαι.
Οι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον δια την καταβολήν του προστίμου. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως των εργασιών δια του συστήματος της επί αντιπαροχή οικοδομήσεως, το πρόστιμον επιβάλλεται εις βάρος του επί αντιπαροχή κατασκευαστού και επί πλειόνων τοιούτων, εις βάρος απάντων, ευθυνομένων εις ολοκληρον.)
5. Ειδική εισφορά δεν οφείλεται εφόσον το κτίσμα έχει εξαιρεθεί νόμιμα από την κατεδάφιση, με βάση άλλες διατάξεις και έχει γενικά εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την εξαίρεση αυτή.
6. Η ειδική εισφορά επιβάλλεται πέραν της εισφοράς σε χρήμα που προβλέπεται από το Αρθ-46.
7. Για τα αυθαίρετα του Αρθ-386, για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι σχετικές δηλώσεις, εκτός από την κατεδάφισή τους επιβάλλεται ως διοικητική ποινή το διπλάσιο του συνολικού ποσού της ειδικής εισφοράς που αντιστοιχεί σ'αυτό. Ο διπλασιασμός εφαρμόζεται για ολόκληρο το αυθαίρετο έστω και αν μόνο μέρος των εργασιών έχει γίνει πριν από την 31-1-83. Αν ο ιδιοκτήτης του αυθαίρετου το κατεδαφίσει οικειοθελώς, η εισφορά στην περίπτωση αυτή δεν διπλασιάζεται. Η πιο πάνω εισφορά είναι απαραίτητη από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Σε περίπτωση μεταβίβασης του αυθαιρέτου λόγω πώλησης, δωρεάς ή κληρονομιάς οφείλεται η πιο πάνω εισφορά και καταβάλλεται από τον αγοραστή, το δωρολήπτη ή τον αποδεχόμενο την κληρονομιά.
8. Με ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζεται η κλιμάκωση των ποσοστών της ειδικής εισφοράς, ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης της αξίας του κτίσματος, ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς, ο τρόπος ελέγχου των σχετικών δηλώσεων, τα σχετικά με την κατεδάφιση αυτών που κρίνονται ως κατεδαφιστέα και τον καταλογισμό των εξόδων για τα οποία μπορεί να προβλέπεται ο κατ'αποκοπή προσδιορισμός τους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ο τρόπος και η διαδικασία χαρακτηρισμού των αυθαιρέτων που δεν θα δηλωθούν, τα σχετικά με τις τυχόν ενστάσεις και την εκδίκασή τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζεται το ύψος της ειδικής εισφοράς αυθαίρετων και το ύψος των προστίμων.
9. Με τα διατάγματα της παρ.7 του Αρθ-382 μπορεί να καθοριστεί ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται σ'αυτά εφαρμόζονται για όλα τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές άσχετα από το χρόνο της ανέγερσής τους. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει η προσαρμογή των σχετικών διαδικασιών στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες αυτές έχουν αρχίσει.
10. Η ποινή στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος της παρ.9 του Αρθ-382 επιβάλλεται από τα αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση πειθαρχικά όργανα και μπορεί να μην επιβάλλεται στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.8 του ίδιου Αρθ-382, για τις απλές υπερβάσεις της σχετικής άδειας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-384
(Αρθ-19 Ν-1337/83)
ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1. Τα πρόστιμα των Αρθ-119 και επόμενα του ΝΔ-8/73, που έχουν επιβληθεί μέχρι την 14-3-83 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1337/83) και δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους από τους υπόχρεους, αναπροσδιορίζονται με βάση τους συντελεστές που θα ισχύσουν και για τις ειδικές εισφορές αυθαιρέτων που θα επιβληθούν στο μέλλον, σύμφωνα με την παρ.1 του προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται τιμή μονάδος του όγκου του κτιρίου που έχει εφαρμοστεί κατά το χρόνο της αρχικής επιβολής του προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα επί πλέον ποσά δεν επιστρέφονται.
2. Η διαδικασία αναπροσδιορισμού των προστίμων που γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-385
(Αρθ-20, Αρθ-21 Ν-1337/83)
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΟΥ Ν-720/77, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (σε εντός & εκτός σχεδίου)
1. Τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν υπαχθεί στο Ν-720/77 και βρίσκονται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμών προ του 1923 ακολουθούν τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου που εφαρμόζονται για τα λοιπά αυθαίρετα των αυτών περιοχών. Οι βεβαιωμένες εισφορές του Ν-720/77 εξακολουθούν να οφείλονται. Αν δεν έχουν βεβαιωθεί εισφορές, βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-720/77. Στις περιπτώσεις αυτές δεν οφείλεται η ειδική εισφορά αυθαιρέτου του Αρθ-383.
2. Τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν υπαχθεί στο Ν-720/77 και βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου κρίνονται το καθένα χωριστά και μπορεί να χαρακτηρισθούν ως εξαιρούμενα της κατεδάφισης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτ.α, β και γ της παρ.1 του Αρθ-387. Για την κρίση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.3 του ίδιου άρθρου και οι διαδικασίες που ορίζονται με βάση την παρ.8 του Αρθ-383 στα Αρθ-396 εώς Αρθ-409. Αν το αυθαίρετο κτίσμα, κατά την κρίση αυτή, δεν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση οι εισφορές του Ν-720/77 συμψηφίζονται στα έξοδα κατεδάφισης, εκτός αν την κατεδάφιση κάνει οικειοθελώς ο ενδιαφερόμενος, οπότε η εισφορά αυτή επιστρέφεται άτοκα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κανονίζεται ο τρόπος επιστροφής της εισφοράς στην παραπάνω περίπτωση.
3. Μπορεί να εξαιρεθούν από την υποβολή δηλώσεων κατά το επόμενο άρθρο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από την 31-1-83 και βρίσκονται σε οικισμούς που παρουσιάζουν στασιμότητα ανάπτυξης και οι οποίοι προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται σε παραδοσιακούς οικισμούς.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-386
(Αρθ-15 παρ.1, 2 και 3 και Αρθ-39 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.7 και Αρθ-9 παρ.9 Ν-1512/85, Αρθ-2 παρ.4 Ν-1772/88)
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 31-1-83 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
1. Αναστέλλεται η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι 31-1-83 και που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923, αν οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παρ.4 και επόμενες του Αρθ-15 του Ν-1337/83, όπως συμπληρώθηκαν με το Αρθ-17 παρ.1 του Ν-1849/89.
Η αναστολή ισχύει μέχρι να κριθεί η οριστική διατήρηση ή όχι κάθε συγκεκριμένου αυθαιρέτου. Για αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί κατά τη χρονική περίοδο από 10-12-81 μέχρι 21-1-83 η αναστολή από την κατεδάφιση που προβλέπει η παράγραφος αυτή ισχύει αποκλειστικά για αυθαίρετο κτίσμα που αποτελεί τη μοναδική και κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη του μέσα στα όρια του νομού.
Επίσης αναστέλλεται η κατεδάφιση των κτισμάτων που ανεγείρονται με άδεια που εκδόθηκε μετά από έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και που μεταγενέστερα ανακαλείται για οποιοδήποτε λόγο εκτός αν η ανάκληση οφείλεται σε υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή σε ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας πραγματικής κατάστασης.
Η αναστολή από την κατεδάφιση ισχύει μέχρι να κριθεί η οριστική διατήρηση ή όχι του κτίσματος που γίνεται με απόφαση του νομάρχη, με σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού, το οποίο λαμβάνει υπόψη του και τις περιπτ.α, β και περιπτ.γ της παρ.1 του επόμενου άρθρου.
Για τα αυθαίρετα αυτά έχουν εφαρμογή μόνο οι παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Η αναστολή από την κατεδάφιση κτιρίων του δημοσίου ή ΝΠΔΔ καθώς και κοινωφελών κτιρίων που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας μέχρι την 31-1-83 γίνεται με την υποβολή δηλώσεων της παρ.5 και 6 του Αρθ-15 του Ν-1337/83, χωρίς την καταβολή των εισφορών που προβλέπονται από το Αρθ-18 του ίδιου νόμου.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και κατεδαφίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις τα κτίσματα που βρίσκονται:
α) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, οδούς, πλατείες κλπ
β) μέσα στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-186,
γ) μέσα στον αιγιαλό και τη ζώνη παραλίας, κατά το ΝΔ-393/74 όπως ισχύει
δ) σε δημόσια κτήματα ε) σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις στ) σε αρχαιολογικούς χώρους και
ζ) σε ρέματα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων είναι δυνατό να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου αυτού περιοχές ή κτίσματα για λόγους ασφαλείας ή που αποβαίνουν σε βάρος του πολιτιστικού ή φυσικού περιβάλλοντος ή προκειμένου περί περιοχών σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του έτους 1923, που αποβαίνουν υπέρμετρα σε βάρος της πόλης ή του οικισού, ή στοιχείου της πόλης ή του οικισμού που έχει ιδιάζουσα σημασία. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή και χωρίς αυτή, αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός στο σχετικό έγγραφο παραπομπής της υπόθεσης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Η παραπάνω αρμοδιότητα του Υπουργού μπορεί να μεταβιβάζεται κατά περιοχές στον οικείο νομάρχη με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
4. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει οριστικά η ποινική δίωξη για τους αυτουργούς και συμμέτοχους των αξιόποινων πράξεων που αφορούν αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη 14-3-83 και δηλώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-15 του Ν-1337/83.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-387
(Αρθ-16 πλην εδαφ.α παρ.6 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.8 και 9 Ν-1512/88, Αρθ-2 παρ.5 Ν-1772/88, Αρθ-5 παρ.6 Ν-2052/92)
ΕΝΤΑΞΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
1. Τα εκτός σχεδίου πόλεων ή οικισμών προ του 1923 αυθαίρετα κτίσματα της παρ.1 του Αρθ-386 που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται σε δομήσιμους χώρους μπορεί να εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, έστω και αν αντιβαίνουν στους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής εφόσον ταυτόχρονα:
α) δεν παραβλάπτουν υπέρμετρα την πόλη ή τον οικισμό ή στοιχείο αυτών που έχει ιδιάζουσα σημασία, με σημαντική υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και των ακάλυπτων χώρων ή με αύξηση του ύψους.
β) δεν παραβλάπτουν το άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον γενικά ή με την ειδική χρήση που έχουν και
γ) δεν είναι επικίνδυνα από στατική άποψη.
2. Δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα κτίσματα που αναφέρονται στην παρ.2 του Αρθ-386.
3. Η απόφαση για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση εκδίδεται από το νομάρχη με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την παραπάνω απόφαση και με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την παραπάνω απόφαση και με σύμφωνη γνώμη της παραπάνω πολεοδομικής υπηρεσίας και μόνο για τα κτίρια που εξαιρούνται από την κατεδάφιση μπορεί να επιτρέπεται η αποπεράτωση του κτίσματος, του οποίου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός, αν συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι και να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες πρόσθετοι όροι που να αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη στατική επάρκεια του κτίσματος ή και την αποφυγή αρχιτεκτονικής δυσαρμονίας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων εξειδικεύονται οι κοινωνικοί λόγοι (στεγαστικές ανάγκες, οικονομική κατάσταση, αριθμός μελών οικογενείας κλπ) και ρυθμίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
4. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση κτισμάτων κειμένων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 που αντιβαίνουν στους όρους δόμησης της περιοχής και κατά το μέρος της υπέρβασης των όρων και περιορισμών αυτών επιβάλλεται (εκτός από την ειδική εισφορά αυθαιρέτων) το κάθε χρόνο επιβαλλόμενο πρόστιμο που αναφέρεται στην παρ.2 περιπτ.(β) του Αρθ-382.
Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο οφείλεται από τη 14-3-83.
Στις παραπάνω περιπτώσεις με την απόφαση της οριστικής εξαίρεσης το πρόστιμο διατήρησης μπορεί να μετατρέπεται σε πρόστιμο που καταβάλλεται εφάπαξ. Το ύψος του εφάπαξ αυτού προστίμου καθορίζεται με την πιο πάνω απόφαση ανάλογα με το ποσοστό υπέρβασης των όρων και περιορισμών δόμησης και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της ειδικής εισφοράς.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια μετατροπής του προστίμου διατήρησης σε πρόστιμο εφάπαξ, η κλιμάκωσή του και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5. Ειδικά τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμών πριν από το 1923, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 31-1-83 και που δεν έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-386, εάν δεν αντιβαίνουν στους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής που βρίσκονται, μπορεί να εξαιρούνται από την υποχρεωτική κατεδάφιση, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ.2 και 3 του ίδιου Αρθ-386.
Η εξαίρεση από την κατεδάφιση γίνεται με απόφαση του νομάρχη με τη διαδικασία και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τα κτίσματα αυτά, η καταβολή ειδικής εισφοράς, το ύψος της οποίας μπορεί να είναι διαφορετικό από τα οριζόμενα στο άρθ-383 ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
6. Για υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την 5-6-92 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-2052/92), έχουν γνωμοδοτήσει οι επιτροπές, περατώνεται η σχετική διαδικασία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.
7. Σε περίπτωση που κτίσμα εξαιρείται από την κατεδάφιση, το μεν τμήμα που δεν αντιβαίνει στους περιορισμούς και όρους δόμησης της περιοχής θεωρείται νόμιμα υφιστάμενο και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ.2 και παρ.5 του Αρθ-263 του παρόντος, ενώ για το τμήμα που αντιβαίνει έχουν εφαρμογή μόνον οι διατάξεις της παρ.5 του ίδιου άρθρου.
8. Οι παρ.1, 2 και παρ.3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυθαίρετα κτίσματα της παρ.1 του Αρθ-386 που βρίσκονται σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή μέσα στα όρια οικισμών προ του 1923.
9. Στις περιπτώσεις κτισμάτων για τα οποία έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Αρθ-15 Ν-1337/83 μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, τη χρήση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η παραπάνω άδεια μπορεί να χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πριν από την έκδοση της απόφασης για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση, εφόσον οι εργασίες για τις οποιες ζητείται η εκτέλεσή τους δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε ύψος ή επιφάνεια, δεν το ανακαινίζουν ριζικά ή δεν ενισχύουν ή αντικαθιστούν στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Για την έκδοση των αδειών αυτών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-388
(Αρθ-9 παρ.8 και 10 Ν-1512/85, Αρθ-31 παρ.4 Ν-1577/85, Αρθ-29 παρ.2 Ν-2224/94, Αρθ-23 παρ.5 και παρ.6γ Ν-2300/95)
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ)
1. Με απόφαση του νομάρχη μπορεί να εγκρίνεται η εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, εάν πρόκειται για μικρές παραβάσεις και η κατεδάφιση των κατασκευών αυτών θα κατέληγε σε υπέρμετρη βλάβη του κτιρίου ή θα έθετε σε κίνδυνο τη φέρουσα κατασκευή αυτού ή θα παρέβλαπτε την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων ή θα απαιτούσε υπέρμετρες δαπάνες για την αποκατάσταση της αισθητικής και των οποίων η διατήρηση σε κάθε περίπτωση δε θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της κατασκευής ούτε θα απέβαινε σε βάρος της πόλης.
Η απόφαση της εξαίρεσης εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από την παρ.2 του Αρθ-382 πρόστιμα.
2. Με την παραπάνω απόφαση εξαίρεσης το επιβαλλόμενο πρόστιμο διατήρησης της περιπτ.β της παρ.2 του Αρθ-382 μπορεί να μετατρέπεται σε πρόστιμο εφάπαξ. Το ύψος του εφάπαξ αυτού προστίμου ορίζεται στο τετραπλάσιο του προστίμου ανέγερσης της περιπτ.α της παρ.2 του ίδιου άρθρου. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η απόφαση εξαίρεσης, μπορεί να εκδίδεται συμπληρωματική απόφαση του οικείου νομάρχη. Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα διατήρησης συμψηφίζονται με το εφάπαξ καταβαλλόμενο πρόστιμο.
Τυχόν καταβληθέντα πρόστιμα διατήρησης κατά το ποσό που υπερβαίνουν το ποσό του εφάπαξ προστίμου δεν επιστρέφονται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι προυποθέσεις για τη μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε εφάπαξ καταβαλλόμενο πρόστιμο είτε αυτή γίνεται με την απόφαση της εξαίρεσης από την κατεδάφιση είτε με συμπληρωματική απόφαση νομάρχη καθώς και η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα που ανήκουν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ τα οποία έχουν ανεγερθεί μέχρι την 11-1-85 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1512/85).
Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του ΚΣΧΟΠ, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις περιπτ.α, β και γ της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου.
4. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις γεωργικών συνεταιρισμών ή γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί με προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και αυθαίρετα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από τον Υπουργείο Γεωργίας και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και αυθαίρετα ξενοδοχειακών μονάδων ιδιοκτησίας του ΝΠΙΔ "ΞΕΝΙΑ ΑΕ" που ανήκει στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με το Ν-1256/82, εφ' όσον τα αυθαίρετα αυτά είχαν ανεγερθεί μέχρι την 11-1-85.
5. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, εφόσον τα αυθαίρετα αυτά είχαν ανεγερθεί μέχρι την 6-7-94 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-2224/94).
6. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της "Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου ΑΕ" εφόσον έχουν ανεγερθεί μέχρι τη 12-4-95 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-2300/95) και βρίσκονται μέσα σε ζώνη απαλλοτρίωσης. Για την εξαίρεση από την κατεδάφιση καταβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης ύψους επτακοσίων εκατομμυρίων (700000000) δραχμών, το οποίο περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό του ΕΤΕΡΠΣ "πράσινο ταμείο" που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.7 του Αρθ-3 του Ν-2242/94 (ΦΕΚ-162/Α/94) ως εξής:
α) διακόσια εκατομμύρια (200000000) δραχμές μέσα σε ένα μήνα από τη 12-4-95.
β) τριακόσια εκατομμύρια (300000000) δραχμές μέσα σε τέσσερις μήνες από τη 12-4-95 και
γ) διακόσια εκατομμύρια (200000000) δραχμές μέσα σε επτά μήνες από τη 12-4-95.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙV > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-389
(Αρθ-23 παρ.6α, 6β Ν-2300/95)
ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
1. Τα πρόστιμα της παρ.2 του Αρθ-382 μειώνονται κατά 30% στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου γίνεται μετά τη 12-4-95 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-2300/95), εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσα στην προθεσμία υποβολής της ένστασης, σύμφωνα με το άρθ-391, αντί ένστασης αίτηση με υπολογισμό του ύψους των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία στον υπολογισμό του ύψους των προστίμων.
β. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου έγινε πριν από τη 12-4-95 και δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί τα πρόστιμα στην αρμόδια ΔΟΥ εφόσον η αίτηση και η δήλωση της περιπτ.α υποβληθούν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη 12-4-95.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ. 1 εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυθαίρετα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.7 του Αρθ-383.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002