Οικοδομική Άδεια έλεγχος Κατασκευών Άρθρα 337 έως 343
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-337
(Αρθ-9 παρ.1 εώς παρ.6 Ν-1512/85, Αρθ-24α παρ.5 εδαφ.στ Ν-2075/92, Αρθ-41 παρ.2 Ν-2145/93, Αρθ-3 παρ.19, 20 και παρ.21 Ν-2242/94)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
1. Απαγορεύεται η σύνδεση κτισμάτων και εγκαταστάσεων, για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, με κάθε είδους δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αν δεν προσκομιστεί στους αρμόδιους φορείς αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, επικυρωμένο από την αρχή που το χορήγησε.
2. Η οριστική σύνδεση των κτιρίων με τα παραπάνω δίκτυα πραγματοποιείται αφού γίνει η αυτοψία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ-335 και διαπιστωθεί ότι η οικοδομή κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. Στις περιπτώσεις αυτές το αντίγραφο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να φέρει την τελική θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
3. Η απαγόρευση της παρ.1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στις περιπτώσεις κτισμάτων ή κατασκευών:
α. που κατασκευάστηκαν πριν από την 30-11-55 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΓΟΚ/55).
β. που νομιμοποιούνται ή εξαιρούνται από την κατεδάφιση με οποιονδήποτε τρόπο.
γ. που έχουν υπαχθεί στο Ν-720/77.
δ. για τα οποία έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-15 του Ν-1337/83.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στους αρμόδιους φορείς παροχών για τη σύνδεση με τα δίκτυα των κτισμάτων της προηγούμενης παραγράφου, τα δικαιολογητικά σε περιπτώσεις σύνδεσης αυτοτελών τμημάτων (διαμερισμάτων) μεγαλύτερων οικοδομών που δεν έχουν αποπερατωθεί στο σύνολό τους και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5. Οι υπάλληλοι των οργανισμών ή εταιρειών παροχής, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πέραν της πειθαρχικής τους ευθύνης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5000000) δραχμές.
6. Στους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και στους υπαλλήλους των οικείων ΟΤΑ που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις σχετικά με την ύπαρξη κτισμάτων πριν την 30-11-55 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΓΟΚ/55) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα παροχής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος.
7. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων της παρ. 2 του άρθ-255 με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται ύστερα από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-338
(Αρθ-55 και Αρθ-56 ΝΔ/17-7/16-8-23)
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. 'Οποιος εκτελεί τα προβλεπόμενα από την οικοδομική άδεια έργα οφείλει να ορίζει τον αναλαμβάνονται την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, ο οποίος πριν από οποιαδήποτε έναρξη του έργου, πρέπει να υποβάλει στην κατά το Αρθ-330 αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσίας έγγραφη δήλωση ότι αποδέχεται την επίβλεψη αυτή.
2. Σε περίπτωση αποχής του επιβλέποντος, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απαιτείται η άμεση αντικατάστασή του που εκτελείται κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο.
3. Δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση η εκτέλεση έργου από τα προβλεπόμενα στο παρόν κεφάλαιο χωρίς προηγουμένως να οριστεί ο επιβλέπων εκτέλεσης του έργου ή ο αντικαταστάτης του, σε περίπτωση αποχής του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται, εκτός των άλλων, την αναγκαστική διακοπή των εργασιών, εκτός εάν η αρμόδια υπηρεσία κρίνει σκόπιμο το διορισμό επιβλέποντα εκτέλεσης του έργου. Στην τελευταία περίπτωση η αμοιβή του επιβλέποντος καθορίζεται από την υπηρεσία σε βάρος του εκτελούντος τα έργα, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για την παρέμβαση αυτή της υπηρεσίας.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου ως εκτελών τα έργα θεωρείται εκείνος που ζήτησε και έλαβε στο όνομά του τη σχετική άδεια για την εκτέλεση των εργασιών, ο οποίος και σε περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων του που απορρέουν από την άδεια δεν απαλλάσσεται της ευθύνης που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, αν δεν προβεί στη μεταβίβαση αυτή με επίσημη πράξη και δεν την κοινοποιήσει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία.
5. Τα σχετικά με τον ορισμό και την αντικατάσταση αυτού που αναλαμβάνει την επίβλεψη του έργου και τον τρόπο βεβαίωσης της αποχής του από την επίβλεψη ρυθμίζονται με ΠΔ.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ ιδιαιτέρως για κάθε πόλη, κώμη κτλ ή και περιφέρεια με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-339
(Αρθ-57 και Αρθ-58 ΝΔ/17-7/16-8-23)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
1. Με ΠΔ που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, είναι δυνατό το δικαίωμα της άσκησης επίβλεψης στα εκτελούμενα έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ανάλογα με την πόλη, την κώμη κλπ όπου αυτά γίνονται και το είδος και την αξία αυτών, να χορηγείται μόνο σε αυτούς που κατέχουν τουλάχιστον πιστοποιητικό ανώτερης τεχνικής μόρφωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο σε μηχανικούς, γενικά, και σε αρχιτέκτονες διπλωματούχους ανώτατων τεχνικών σχολών, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν απεριόριστα το δικαίωμα αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατό επίσης και σε όσες ακόμη περιπτώσεις δεν επιβάλλονται οι παραπάνω περιορισμοί, να αποκλείεται εντελώς η άσκηση της επίβλεψης στα εκτελούμενα έργα από πρόσωπα που δεν κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο ορισμένης κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης ή δεν έχουν ορισμένες στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις και επαρκή ειδική πείρα για τα έργα αυτά.
Με τα ίδια διατάγματα ρυθμίζονται τα σχετικά με το είδος της εκάστοτε απαιτούμενης ανώτερης τεχνικής μόρφωσης και των πιστοποιητικών αυτής για τους μη κατέχοντες δίπλωμα ανώτατης τεχνικής σχολής μηχανικούς γενικά και αρχιτέκτονες, τα σχετικά με τα αναγκαία πτυχία της μέσης και κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης και των στοιχειωδών τεχνικών γνώσεων και πείρας.
2. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για την σύνταξη των μελετών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας καθώς και για τις κάθε είδους τοπογραφικές και κτηματογραφικές εργασίες που απαιτούνται για τη σύνταξη των σχεδίων πόλεων και γενικά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς επίσης και για την ίδια μελέτη των σχεδίων πόλεων.
3. Ο εκτελών τα έργα υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και αποκλείεται η σύνταξη της μελέτης και η ανάληψη της επίβλεψης αυτής από τον ίδιο, εφόσον αυτός στερείται των προσόντων που ορίσθηκαν για την ανάληψη αυτή.
4. Με ΠΔ ρυθμίζονται τα σχετικά με τον έλεγχο των προσόντων που ορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους και την ταυτότητα των αναλαμβανόντων τη μελέτη και την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα.
5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά που παρέχουν το δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης ορισμένων έργων σε όσους κρίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω ότι έχουν τα σχετικά προσόντα χωρίς να κατέχουν επιστημονικούς τίτλους. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται ύστερα από προηγούμενη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως προς τη μελέτη και την επίβλεψη των έργων.
6. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, μπορεί να αφαιρεί προσωρινά ή και οριστικά, το αναγνωριζόμενο δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης εκτέλεσης των έργων στους μη  κατέχοντες δίπλωμα ανώτατης τεχνικής σχολής ή πιστοποιητικό ανώτερης τεχνικής μόρφωσης και πτυχίο μέσης και κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, εάν αποδεικνύεται ότι αυτοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-340
(Αρθ-59 ΝΔ/17-7/16-8-23, άρθρο μόνο ΝΔ-2726/53, Αρθ-16 Ν-1349/83, Αρθ-3 παρ.11 Ν-2242/94, Αρθ-15 παρ.3 Ν-2308/85)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. Με ΠΔ που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, ρυθμίζονται τα ελάχιστα όρια της πληρωτέας για κάθε περίπτωση από τους εργοδότες αμοιβής στους διπλωματούχους ανώτατων σχολών μηχανικούς γενικά και αρχιτέκρονες, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και σε αυτούς που ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, εν όλω ή εν μέρει, που εκπονούν μελέτες οποιωνδήποτε έργων και σε αυτούς που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των μελετών και την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων αυτών. Μεταξύ των έργων αυτών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προβλεπόμενα από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα, σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και οι κτηματογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο Αρθ-349, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και   περιβαλλοντικές μελέτες.
2. Ο παραπάνω κανονισμός των αμοιβών αναφέρεται στη μελέτη, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή κάθε είδους έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και σε κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και υπηρεσίες, σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες κτλ ή αμοιβές που καταβάλλονται σ'αυτούς που μετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στους κριτές αυτών.
3. Τα παραπάνω ελάχιστα όρια αμοιβών αποτελούν την κατώτερη υποχρεωτική διατίμηση για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.
4. Ο κανονισμός των αμοιβών για μελέτες κτλ έργων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ γίνεται με αποφάσεις που εκδίδονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να οριστεί αμοιβή κατώτερη (όχι όμως ανώτερη) από αυτές που ισχύουν για τα ιδιωτικά έργα. 
5. Από την παραπάνω αμοιβή μελέτης παρακρατείται από το ΤΕΕ ποσοστό 8% που διατίθεται για την εθελοντική έξοδο από το επάγγελμα αυτών που δεν είναι διπλωματούχοι ανώτατων σχολών και αποδεδειγμένα ασκούν κατά τα παραπάνω σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου το τεχνικό επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων και πρόταση του ΤΕΕ. Ποσοστό μέχρι 2% κρατείται επίσης από το ΤΕΕ για τις κάθε είδους σχετικές δαπάνες του. Το υπόλοιπο της αμοιβής της μελέτης καταβάλλεται, συνολικά ή τμηματικά, στο δικαιούχο από το ΤΕΕ ή από τον από αυτό εξουσιοδοτούμενο, μετά την έγκριση της μελέτης από την οικεία αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα με ΠΔ που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο.
6. Η υποκατάσταση του ΤΕΕ στα δικαιώματα από αμοιβές μελετών αυτών που ασκούν εν όλω ή εν μέρει το επάγγελμα του μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού διαταγμάτων, επεκτείνεται και στις αμοιβές επιβλέψεων.
7. Με ΠΔ, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην τμηματική είσπραξη των αμοιβών από το ΤΕΕ και την απόδοση αυτών στους δικαιούχους, στην παρακράτηση ή κατά περίπτωση στην είσπραξη των δικαιωμάτων του ΤΕΕ μέχρι 2%, στην ενώπιον των δικαστηρίων υποκατάσταση του ΤΕΕ και γενικά κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
8. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης κατάθεσης των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από τον εργοδότη μπορεί και το ΤΕΕ να επιδιώξει δικαστικά την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του ΤΕΕ ή της εταιρείας εκπόνησης τεχνικών μελετών ή των κάθε φορά συνιστώμενων γραφείων ή συμπραττόντων γραφείων εκπόνησης τεχνικών μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούμενης αμοιβής.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-341
(Αρθ-1 και Αρθ-2 ΒΔ/15-12-23/21-1-24)
ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
1. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η επαγγελματική ειδικότητα (αρχιτέκτονας, μηχανικός, εμπειροτέχνης κτλ) του σύμφωνα με το Αρθ-338 αναλαμβάνοντος την επίβλεψη της εκτέλεσης εργασιών δόμησης καθορίζονται απαραίτητα στην αίτηση που υποβάλλεται για τη χορήγηση της απαιτούμενης για την εκτέλεση των εργασιών άδειας. Τα ίδια στοιχεία περιλαμβάνονται και στη σύμφωνα με το ίδιο Αρθ-338 δήλωση του αναλαμβάνοντος την επίβλεψη αυτή.
2. Εάν οι επιβλέποντες την εκτέλεση ενός έργου είναι περισσότεροι από ένας, ο καθένας από αυτούς οφείλει να ορίζει στην κατά τα παραπάνω δήλωσή του σαφώς τις εργασίες, την επίβλεψη των οποίων αναλαμβάνει. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, καθορίζει εγγράφως τις ευθύνες του κάθε επιβλέποντος ανάλογα με τη φύση των εργασιών, των οποίων την επίβλεψη αυτός αναλαμβάνει. Πάντως ο αναλαμβάνων την επίβλεψη της αρχιτεκτονικής και κτιριολογικής διάταξης της οικοδομής είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου και την τήρηση των περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους υγιεινής και αισθητικής και των υπολοίπων όρων σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια. Ο αναλαμβάνων την επίβλεψη της δόμησης των μεταλλικών και από οπλισμένο σκυρόδεμα ή και από άλλα υλικά μερών της οικοδομής είναι υπεύθυνος για τη στερεότητά τους.
3. Ο επιβλέπων οφείλει μετά την αποπεράτωση των εργασιών δόμησης να το αναφέρει εγγράφως στην υπηρεσία που χορήγησε τη σχετική άδεια, η οποία τότε οφείλει να προβαίνει στον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν.
4. Εάν ο αναλαμβάνων την επίβλεψη μέρους μόνο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός έργου, δεν αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία την τυχόν έναρξη εκτέλεσης των υπόλοιπων εργασιών, ή δεν καθορίσει τον αναλαμβάνοντα την επίβλεψή τους, θεωρείται αυτοδικαίως ότι αποδέχεται την επίβλεψη και των τελευταίων αυτών εργασιών.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-342
(Αρθ-3 ΒΔ/15-12-23/21-1-24)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
1. Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσεται των ευθυνών του σύμφωνα με το νόμο για τις εφεξής εκτελούμενες εργασίες, μόνο εάν το δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών υπηρεσία τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν πραγματικά απόσχει από την επίβλεψη. Αυτός που ζήτησε την άδεια για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών οφείλει μέσα στις τρεις αυτές, πριν από την πραγματική αποχή του επιβλέποντος, ημέρες να τον αντικαταστήσει.
Για την αντικατάσταση του επιβλέποντος πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση αυτού που εκτελεί τα έργα και δήλωση του αντικαταστάτη, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο Αρθ-341. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω τριήμερη προθεσμία, ο εκτελών τα έργα οφείλει μέχρι να καθοριστεί ο αντικαταστάτης να τα διακόπτει, διαφορετικά εφαρμόζονται κατ'αυτού οι σχετικές διατάξεις.
2. Εάν ο επιβλέπων απέχει από την επίβλεψη του έργου λόγω ασθένειας ή άλλης ανώτερης βίας και δεν συμμορφωθεί στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη και απαλλάσεται των σχετικών ευθυνών του για την περαιτέρω συνέχιση των εργασιών, μόνο εάν αποδείξει ενώπιον του δικαστηρίου ότι η ασθένεια ή η ανώτερα βία κατέστησαν αδύνατη την υποβολή της δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση όμως αυτή ο εκτελών τα έργα οφείλει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πραγματική αποχή του επιβλέποντος και εφόσον αυτός δεν ορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου αναπληρωτή του, να τον αντικαταστήσει κατ'εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
3. Ο επιβλέπων δικαιούται, σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου κωλύματος να ορίζει, με προσωπική του ευθύνη, προσωρινό αναπληρωτή του με έγγραφη κοινοποίηση προς τον εκτελούντα τα έργα, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση γι'αυτό, εφόσον δεν έχει συμφωνήσει διαφορετικά με τον επιβλέποντα.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-343
(Αρθ-4 και Αρθ-5 ΒΔ/15-12-23/21-1-24)
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
1. Στο αρχείο της υπηρεσίας που χορηγεί τις οικοδομικές άδειες τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται εφάπαξ η ιδιόχειρη υπογραφή των επαγγελματιών που αναλαμβάνουν την επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών δόμησης. Επίσης τηρείται βιβλίο, στο οποίο σημειώνονται πληροφορίες για τα προσόντα κάθε επαγγελματία (δηλαδή εάν είναι εμπειρικός ή επιστήμων και ποιας ειδικότητας, εάν έχει απλώς πιστοποιητικά ανώτερων τεχνικών σπουδών χωρίς δίπλωμα κτλ), καθώς και η διεύθυνσή του. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ανακοινώνουν κάθε μεταγενέστερη αλλαγή της διεύθυνσής τους στην παραπάνω υπηρεσία, η οποία οφείλει να σημειώνει τη μεταβολή στο βιβλίο αυτό.
2. Σε περίπτωση εφαρμογής των κατά το Αρθ-339 περιορισμών ως προς τους αναλαμβάνοντας την επίβλεψη των έργων, οφείλουν αυτοί, μαζί με την καταχώρηση της κατά τα παραπάνω υπογραφής τους, να καταθέσουν και πιστοποιητικά, από τα οποία επίσημα προκύπτουν τα κατά το Αρθ-339 προσόντα επιστημονικής μόρφωσης και εμπειρίας, καθώς και πιστοποιητικά της ταυτότητάς τους. Τα πιστοποιητικά αυτά υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών υπηρεσίας, η οποία στην περίπτωση αυτή οφείλει να τηρεί στο αρχείο αυτής μητρώο των αναλαμβανόντων την επίβλεψη των έργων, στο οποίο καταγράφονται τα προσόντα και τα δικαιώματα επίβλεψης.
3. Η αρμόδια για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών υπηρεσία, πριν από τη χορήγηση της άδειας, οφείλει να ελέγχει, βάσει της κατά το Αρθ-340 αίτησης και της σχετικής δήλωσης, την ταυτότητα και τα δικαιώματα του αναλαμβάνοντος την επίβλεψη των παραπάνω υπηρεσιών. Εάν ο από τα παραπάνω βιβλία έλεγχος δεν θεωρείται επαρκής, η υπηρεσία μπορεί να καλεί τον φερόμενο κατά τη σχετική αίτηση και δήλωση ως αναλαμβάνοντα την επίβλεψη, ο οποίος οφείλει να βεβαιώσει αυτοπροσώπως τα στοιχεία του.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002