Οικοδομική Άδεια έλεγχος Κατασκευών Άρθρα 326 έως 336
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-326
(Αρθ-13 και εδαφ.1 Αρθ-29 ΝΔ/17-7/16-8-23, αρθ. μόνο ΝΔ-272/69, Αρθ-31 παρ.4 Ν-2009/92)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
1.Επιτρέπεται πάντοτε η ανέγερση και επισκευή κτιρίου εντός των οικοσομήσιμω χώρων του εγκεκριμένου σχεδίου ή και εκτός αυτού, τηρουμένων των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής και των γενικών όρων που προβλέπονται από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα για την εκτέλεση των εργασιών δόμησης.
2. 'Οταν το εγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει τμήματα αμέσως και μή αμέσως εφαρμοστέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του Αρθ-2 του ΝΔ/17-7/16-8-23, οι εργασίες δόμησης στα αμέσως εφαρμοστέα τμήματα εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, ενώ στα μή αμέσως εφαρμοστέα τμήματα απαιτείται να τηρούνται και οι εξής πρόσθετοι ειδικοί όροι:
α) Εάν το οικόπεδο έχει πρόσωπο ή μπορεί με τακτοποίηση να το αποκτήσει σε πλατεία ή σε οδό χατακτηριζόμενη στο εγκεκριμένο σχέδιο ως κεντρική αρτηρία, πρέπει να μην καταλαμβάνεται από τις καθοριζόμενες στο εγκεκριμένο σχέδιο, είτε ενδεικτικώς είτε οριστικώς, δευτερεύουσες οδούς, που έχουν αφετηρία τις παραπάνω πλατείες και κεντρικές αρτηρίες. Αν δεν καθορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο οι παραπάνω δευτερεύουσες οδοί στο εγκεκριμένο σχέδιο, ο οικείος νομάρχης για την εξασφάλιση της χάραξης των δευτερεουσών αυτών οδών, καθορίζει εφάπαξ μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος το νομού τις θέσεις επί των κεντρικών αρτηριών και πλατειών στις οποίες δεν επιτρέπεται καμία εργασία δόμησης.
β) Εάν το οικόπεδο έχει πρόσωπο ή μπορεί με τακτοποίηση να το αποκτήσει σε εγκεκριμένη οδό που δεν χαρακτηρίζεται ως κεντική αρτηρία, πρέπει η οδός αυτή να έχει αφετηρία κάποια κεντρική αρτηρία ήκάποιο αμέσως εφαρμοστέο τμήμα του σχεδίου και να έχει κατασκευαστεί στο έδαφος από την παραπάνω αφετηρία μέχρι τουλάχιστον τη θέση στην οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες δόμησης, με διαμόρφωση του καταστρώματος και των πεζοδρομίων στην κανονική στάθμη σε όλο το πλάτος της οδού και με κατασκευή των κρασπέδων και ρείθρων των πεζοδρομίων, Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης (α) ως προς τις δευτερεύουσες οδούς. Εάν λόγω ελλείψεων του εγκεκριμένου σχεδίου ή αδυναμίας εκτέλεσης κανονικής τακτοποίησης των οικοπέδων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας καθίσταται αδύνατη η πραγμάτωση των παραπάνω όρων, οι εργασίες δόμησης στα μή αμέσως εφαρμοστέα τμήματα αποκλείονται.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-327
(Αρθ-52 παρ.1 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-3 και Αρθ-27 παρ.1, 3 Ν-1577/85, Αρθ-1 παρ.1 Ν-1772/88, διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ-101/Α/88)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
1. Κάθε οικοδομή και η εκτέλεση αποιασδήποτε εργασίας δόμησης και γενικά κάθε προβλεπόμενη από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα κατασκευή ή εγκατάσταση εντός ή εκτός σχεδίου πόλης υπόκειται ως προς τη μελέτη, την εκτέλεση και χρησιμοποίηση της από άποψη υγιεινής, ασφαλείας,αισθητικής και γενικά τήρησης των διατάξεων του παρόντος κωδικοποιητικού διατάγματος (σε όλα τα στάδια κατασκευής και μετά από αυτή) στον έλεγχο, που ασκείται από την αρμόδια υπηρεσία.
2. Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει:
α) ως προς τη σχέση και τη σύνθεση των όγκων, τις όψεις και γενικά τα ορατά τμήματά του, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής, τόσο ως μεμονωμένο κτίριο ή εγκατάσταση όσο και σε σχέση με το οικοδομικό τετράγωνο.
β) να εντάσσεται στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, ώστε στα πλαίσια των στόχων της οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Ο έλεγχος της τήρησης των πιο πάνω προϋποθέσεων ασκείται από την πολεοδομική υπηρεσία με βάση τη μελέτη της άδειας οικοδομής, που συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού στο στάδιο θεώρησης των σχεδίων του προελέγχου αν ζητηθεί ή στο στάδιο της χορήγησης της άδειας οικοδομής. Στις κατηγορίες κτιρίων ή εγκαταστάσεων που ορίζονται σύμφωνα με την παρ.4 του παρόντος άρθρου ο έλεγχος ασκείται από την ΕΠΑΕ. Τυχόν ενστάσεις από τον αιτούντα την έκδοση της άδειας οικοδομής κατά των αποφάσεων της υπηρεσίας, κρίνονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από τις αντίστοιχες ΕΠΑΕ.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα στοιχεία δόμησης, όπως η κάλυψη του οικοπέδου, η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, ο συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης, το ύψος, με βάση τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΠΑΕ για να κρίνει κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του Αρθ-249 και του Αρθ-253. Με την ίδια απόφαση ορίζεται επίσης η διαδικασία παραπομπής των μελετών για γνωμοδότηση στην ΕΠΑΕ και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3. Στα ειδικά κτίρια ελέγχεται και η λειτουργικότητά τους.
Ο έλεγχος αυτός ενεργείται από τον αρμόδιο για κάθε κατηγορία κτιρίων φορέα. Για τα κτίρια, για τα οποία δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας, ο παραπάνω έλεγχος ασκείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
4. Οι Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκρονικού Ελέγχου, που έχουν συσταθεί κατά το Αρθ-80 παρ.4 του ΝΔ-8/73 μετονομάζονται σε Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκρονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ΕΠΑΕ και να καταργούνται ή να συγχωνεύονται οι υπάρχουσες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ιδιότητες των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της ΕΠΑΕ στις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ή έδρα τους, οι αρμοδιότητές τους και ειδικότερα οι κατηγορίες κτιρίων και εγκαταστάσεων, στα οποία ασκούν τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5. Τα όργανα ελέγχου, όπως ο έλεγχος αυτός περιγράφεται στην παρ.2, στελεχώνονται από αρχιτέκτονες.
6. Οι αστυνομικές αρχές οφείλουν:
α) να ελέγχουν αν για τις πραγματοποιούμενες δομικές εργασίες έχει εκδοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή και, αν διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει σχετική άδεια, να διακόπτουν την εκτέλεση των εργασιών και να ειδοποιούν αμέσως την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
β) να ελέγχουν σε γενικές γραμμές αν η εκτελούμενη εργασία ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της οικοδομικής άδειας και σε περίπτωση αμφιβολίας, να ειδοποιούν αμέσως την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
γ) να διακόπτουν την εκτέλεση δομικών εργασιών ύστερα από ειδοποίηση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.
δ) να παρέχουν προστασία στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-328
(Αρθ-53 παρ.3 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-1 παρ.2 ΝΔ-194/69, Αρθ-17 παρ.12 τελευταία δύο εδάφια και Αρθ-18 παρ.11 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.12 Ν-1512/85)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
1. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειρόμενων οικοδομών, οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος και του μελετητή καθώς και όσων συμπράττουν στην εκτέλεση του έργου.
Κατά το μέρος που το διάταγμα αυτό ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του επιβλέποντος τις οικοδομικές εργασίες και του μελετητή, καθώς και τις υποχρεώσεις όσων συμπράττουν στην εκτέλεση του έργου, εκδίδεται μία φορά.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρεις για τη σύνταξη των μελετών, τα απαραίτητα σχέδια κλπ για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
3. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να ορίζονται έργα για τα οποία δεν απαιτείτα η υποβολή μελέτης.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-329
(Αρθ-26, παρ.2 και Αρθ-54 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-40 παρ.2 Ν-1337/83, Αρθ-5 παρ.1, 3 και Αρθ-22 παρ.1 Ν-1577/85, Αρθ-1 ΠΔ-8/13-7-93)
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, γενικά οποιωνδήποτε κατασκευών και εγκαταστάσεων που προβλέπονται από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα και για την κοπή δένδρων, σε οικόπεδο ή γήπεδο εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται προηγουμένως έγγραφη άδεια (οικοδομική άδεια). Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους, τα αυτοτελώς κατασκευαζόμενα περιφράγματα.
2. Κάθε άδεια που αφορά στην ανέγερση ή επισκευή οικοδομών και εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών δόμησης και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων οριστικών ή προσωρινών για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε αποζημίωση και σύμβαση ή υπόσχεση και εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ανεγείροντος, ότι θα προβεί στην κατεδάφιση και άρση των έργων αυτών οποτεδήποτε διαταχθεί, δεν έχει νόμιμο κύρος, ούτε δημιουργεί υπέρ οποιουδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και του δήμου ή της κοινότητας σε περίπτωση κατεδάφισης και άρση των έργων αυτών. Η παρούσα παράγραφος έχει ισχύ και πριν από τις 16-8-23 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΝΔ-17-7-23), ως προς τα εκτελεσθέντα έργα δόμησης κτλ, παρά τις μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις.
3. Η κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών ή των δασικών γενικά εκτάσεων, χωρίς την προβλεπόμενη από την παρ.1 οικοδομική άδεια, τιμωρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Αρθ-458 του Ποινικού Κώδικα. 4. Η οικοδομική άδεια κτιρίου ή εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του κτιρίου ή της εγκατάστασης, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος.
5. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, εφόσον η μεταβολή αυτή θίγει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι μεταβολές που δεν υπάγονται στην απαγόρευση αυτή.
6. Σε κάθε πράξη μεταβίβασης της κυριότητας κτιρίου ή διακεκριμένης και αυτοτελούς ιδιοκτησίας επισυνάπτεται υποχρεωτικά εκτός από το κυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, όπως προβλέπεται από το Αρθ-381 παρ.12 και υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/86 των δικαιοπρακτούντων για την τήρηση της προηγουμένης παραγράφου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται για τα κτίρια, των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί μετά τις 18-2-86 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1577/85).
7. Με την επιφύλαξη του Αρθ-386 παρ.8 και του Αρθ-110 δεν απαιτείται άδεια για εσωτερικούς χρωματισμούς ή για εξωτερικούς χρωματισμούς όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων, για μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή την εμφάνισή του, για επισκευές δαπέδου, ια επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, για μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων και γενικά για μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης υγιεινής και προστασίας των κτιρίων. Επίσης δεν απαιτείται άδεια για την εκτέλεση εργασιών στο φέροντα οργανισμό ή στον οργανισμό πλήρωσης του κτιρίου για την άρση του κινδύνου σε κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί ετοιμόρροπες, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επικίνδυνες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται ύστερα από σχετική μελέτη, που συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους, τους οποίους ορίζει η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. 'Αδεια δεν απαιτείται επίσης για τις μηχανές, τα εργαλεία και τα υπόλοιπα εξαρτήματα λειτουργίας των βιομηχανικών και γενικά των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται μέσα στα κτίρια και γενικά στους οικοδομήσιμους χώρους και που διέπονται από ειδικές ως προς τα ζητήματα αυτά διατάξεις, καθώς και για άλλα αντικείμενα που εγκαθίστανται μέσα στους χώρους αυτούς και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εξαρτήματα των κτιρίων (όπως έπιπλα και σκεύη οικοδομών, εμπορεύματα κτλ).
8. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες ρυθμίζονται με ΠΔ και ιδιαίτερα προκειμένου για τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται από την παρ.5 του Αρθ-246 είναι δυνατό για την έκδοση της σχετικής άδειας να απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση εγγύησης. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται κάθε φορά ανάλογα με το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον καταθέτη μόνο εφόσον βεβαιωθεί η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας εκτέλεση του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση αυτή καταπίπτει σε βάρος του.
9. Η οικοδομική άδεια είναι εκτελεστή διοικητική πράξη και επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-330
(Αρθ-52 παρ.3 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-47 παρ.2 Ν-590/77, Αρθ-9 παρ.2 Ν-1398/83, Αρθ-22 παρ.1, 2 και Αρθ-29 παρ.7 και παρ.11 Ν-1577/85, Αρθ-13 παρ.8 Ν-1647/86, Αρθ-6 παρ.1 Ν-1772/88, Αρθ-32 παρ.4 Ν-1845/89, Αρθ-96 παρ.6 και Αρθ-113 παρ.4 Ν-1892/90, Αρθ-6 παρ.2 Ν-2160/93, Αρθ-2 ΠΔ-8/13-7-93)
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της άδειας της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου είναι οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων ή κοινοτήτων, στις οποίες μεταβιβάζονται σύμφωνα με το Αρθ-61 παρ.3 του Ν-947/79 οι σχετικές αρμοδιότητες ή οι υπηρεσίες που καθορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις της παρ.3 ή τα οριζόμενα στις παρ.4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κάθε άδεια, που τυχόν χορηγείται από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική και κοινοτική αρχή, δεν έχει νόμιμο κύρος, ούτε δημιουργεί υπέρ αυτού που την έχει λάβει οποιοδήποτε δικαίωμα, συνεπάγεται δε την εφαρμογή των σχετικών για τις αυθαίρετες κατασκευές διατάξεων του παρόντος κωδικοποιητικού διατάγματος.
2. Με απόφαση:
α) των Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων.
β) των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
γ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι περιπτώσεις δομικών εργασιών μικρής σημασίας σε περιοχές απομακρυσμένες ή δισπρόσιτες από την έδρα της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε οικισμούς παραμεθόριων περιοχών για τις οποίες είναι δυνατόν η άδεια να εκδίδεται από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, με την εποπτεία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης των αδειών και ο έλεγχος των οικοδομών. Με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού καθορίζονται οι συγκεκριμένοι δήμοι ή κοινότητες για τις οποίες η κατά τα παραπάνω άδεια εκδίδεται από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές.
δ) των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι περιπτώσεις δομικών εργασιών μικρής σημασίας, για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (ποιμνιοστάσια αιγοπροβάτων, βουστάσια, βοοειδών ελεύθερης βοσκής, αποθήκες, υπόστεγα, σιροί ζωοτροφών, βροχοδεξαμενές σε βοσκοτόπους κλπ καθώς και στέγαστρα ζώων μετά οικίσκων διαμονής ποιμένων σε βοσκοτόπους), για οποίες οι αντίστοιχες άδειες κατασκευής εκδίδονται και οι αντίστοιχες μελέτες και η επίβλεψη της κατασκευής γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένοι δήμοι ή κοινότητες, εκτός των ορίων του νομού Αττικής, στους οποίους έχουν εφαρμογή τα παραπάνω, η μέγιστη επιφάνεια των δομικών έργων που μπορεί να πραγματοποιηθεί, η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κάθε αλλαγή χρήσης των κατασκευών αυτών, εκτός των προαναφερομένων, τις καθιστά αυθαίρετες και εφαρμόζονται από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες οι διατάξεις για τις αυθαίρετες κατασκευές.
3. Για την ανέγερση ή επισκευή των μητροπολιτικών μεγάρων, ιερών μονών και ιερών ναών, μετά των κτισμάτων αυτών, τη σχετική άδεια χορηγεί η Εκκλησία της Ελλάδος με την έγκριση της σχετικής μελέτης και αφού προηγουμένως αυτή εγκριθεί από την κατά τόπο αρμόδια ΕΠΑΕ. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για την εφαρμογή των όρων δόμησης.
4. Οι οικοδομικές άδειες των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και ανήκουν στον ΕΟΤ ή σε εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει στον ΕΟΤ, εκδίδονται από τον ΕΟΤ. Για την έκδοση των αδειών αυτών, καταβάλλεται μόνο τέλος χαρτοσήμου μειωμένο στο 1/4 του προβλεπόμενου από τη διάταξη του Αρθ-23 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) εκδίδονται από τον Οργανισμό αυτόν. Με αποφάσεις, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα κτίρια αυτά.
6. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Ανάπτυξης καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ανέγερση από την Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας ΑΕ του εργοστασίου Αλουμίνας στη κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Θίσβης του Νομού Βοιωτίας κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.
7. Για κάθε συγκεκριμένη νοσηλευτική μονάδα, η ανέγερση ή επέκταση της οποίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δημοσίας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) μπορούν ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων να καθορίζουν, με απόφασή τους, ύστερα από πρόταση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ, τους πολεοδομικούς κτιριοδομικούς όρους κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. Οι όροι αυτοί ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως της υπουργικές απόφασης που επέχει και θέση άδειας ανοικοδόμησης. 
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-331
(Αρθ-53 παρ.1, 2, 4 και παρ.5 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-1 παρ.1 ΝΔ-194/69, Αρθ-9 παρ.7 Ν-1512/85, Αρθ-24α παρ.5 εδαφ.(ε) Ν-2075/92, Αρθ-41 παρ.2 Ν-2145/93, Αρθ-3 και 8 παρ.1 ΠΔ-8/13-7-93, Αρθ-2 παρ.8 Ν-2308/95)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ
1. Η οικοδομική άδεια παρέχεται με τον όρο τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και εκτέλεσης του έργου βάσει της εγκεκριμένης από την αρμόδια υπηρεσία μελέτης. Δεν απαιτείται   υποβολή μελέτης για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.5 περπτ.β του Αρθ-246 ή για έργα που παρουσιάζουν απλότητα εκτέλεσης.
2. Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτούνται τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά.
α) αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις ανάθεσης, ανάληψης (μελέτης, επίβλεψης), φύλλο ελέγχου, ειδικό έντυπο προϋπολογισμού.
β) τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
γ) αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
δ) στατική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
ε) μελέτη θερμομόνωσης.
στ) μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
ζ) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
η) μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
θ) μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
ι) μελέτη αερίων καυσίμων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς. ια) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.
ιβ) τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλάκειο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου.
ιγ) αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού.
ιδ) συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, που προβλέπεται στην παρ.2 του Αρθ-310 και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
ιε) αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ.2 του Αρθ-327.
3. Η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με τις μελέτες και δικαιολογητικά των εδαφ.α, β, γ, η, ιγ, και εδαφ.ιε της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και τα δικαιολογητικά των εδαφίων ια και ιβ όπου απαιτούνται. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί. Οι υπόλοιπες μελέτες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μπορεί να ποβληθούν και μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης, μέσα στην προθεσμία της παρ.8 του Αρθ-333.
4. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά.
5. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητεί, όταν κρίνει αναγκαίο, την προσαγωγή των τίτλων ιδιοκτησίας του οικοπέδου, στο οποίο θα εκτελεστούν τα έργα, καθώς και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο διασαφηνιστικό των ορίων και γενικά της κατάστασης αυτού.
6. Οι οικοδομικές άδειες υπόκεινται στα τέλη που προβλέπονται από ειδικές σχετικές διατάξεις.
7. Ειδικά για την τοποθέτηση οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και δομικών κατασκευών της παρ.2 του Αρθ-255 δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
α. Αίτηση ενδιαφερομένου.
β. Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών και επιβλέψεων του έργου.
γ. Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο από σαφές οδοιπορικό, όπου απαιτείται και διάγραμμα κάλυψης.
δ. Σχηματική τομή του κτιρίου με υψόμετρα, σε κλίμακα 1: 200 και κάτοψη δώματος ή χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:50, όπου απαιτείται.
ε. Σχέδια του οικίσκου σε κλίμακα 1:50 και σε πρόσφορη κατά περίπτωση κλίματα της δομικής κατασκευής πάνω στην οποία τοποθετείται η κεραία, εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
στ. Στατική μελέτη του οικίσκου και της δομικής κατασκευής, πάνω στην οποία τοποθετούνται οι κεραίες, μη δήλωση αντοχής δύο πολιτικών μηχανικών, στις περιπτώσεις κατασκευής τους σε υφιστάμενο κτίριο, ή μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου, όταν απαιτείται.
ζ. Φωτογραφία της κύριας όψης του υφιστάμενου κτιρίου.
η. Οι εγκρίσεις της παρ.4 του Αρθ-274, όπου απαιτείται.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/86, ότι το κτίριο πάνω ή μέσα στο οποίο τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις υφίσταται μονίμως.
ι. Προϋπολογισμός του έργου και σημειώματα πληρωμής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.
8. Σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή εντάσσονται σε εγκεκριμένο σχέδιο με τις διατάξεις του ΝΔ/17-7-23 και οι υποχρεώσεις για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας έχουν καταβληθεί για λογαριασμό του υποχρέου από το Δημόσιο, το δήμο ή την κοινότητα ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας στον υπόχρεο ιδιοκτήτη πριν βεβαιωθούν από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο δημόσιο ταμείο οι οφειλές του για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας και πριν να έχει καταβάλει τις δόσεις που οφείλει μέχρι το χρόνο χορήγησης της άδειας.
Σε περιοχές που εντάσσονται σε εγκεκριμένο σχέδιο με τις διατάξεις του Ν-1337/83 δεν επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας στον υπόχρεο ιδιοκτήτη πριν να βεβαιωθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο δημόσιο ταμείο η οφειλή του για εισφορά σε χρήμα και πριν να έχει καταβάλει τουλάχιστον τις δόσεις που οφείλονται μέχρι το χρόνο χορήγησης της άδειας καθώς και πριν να υποβάλει τα στοιχεία της παρ.5 περιπτ.α2 του Αρθ-48.
9. Σε περιοχή που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της δήλωσης του Αρθ-2 παρ.1 του Ν-2308/95 απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-332
(Αρθ-4 ΠΔ-8/13-7-93)
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. Ο προέλεγχος μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι δυνατό να ζητείται ο προέλεγχος των μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών, εφόσον υποβληθούν με αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δήλωση ανάθεσης ανάληψης και αιτιολογική έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ.2 του Αρθ-327.
2. Τα στοιχεία που υποβάλλονται, ελέγχονται από την πολεοδομική υπηρεσία για την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων, την ορθότητα των υπολογισμών και την τήρηση των προδιαγραφών των σχεδίων που υποβλήθηκαν. Η πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για προέλεγχο μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής τους και θεωρεί τα υποβληθέντα σχέδια ή τα επιστρέφει αθεώρητα μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, με αιτιολόγηση της άρνησης της θεώρησης.
3. Σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση της μελέτης από την ΕΠΑ υποβάλλονται, εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ.1 και όσα στοιχεία της μελέτης χρειάζονται για να εξετασθεί το συγκεκριμένο αίτημα. Μετά τον προέλεγχο, η ΕΠΑΕ ελέγχει την αρχιτεκτονική μελέτη μέσα σε διάστημα (10) εργάσιμων ημερών.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-333
(Αρθ-5 ΠΔ-8/13-7-93)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς (αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανάλογα με την ελεγχόμενη μελέτη) και σε περίπτωση έλλειψή τους από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων (υπομηχανικούς, τεχνολόγους, εργοδηγούς).
2. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει:
Α. Τον έλεγχο της αρχιτεκρονικής μελέτης που αναφέρονται:
α) στον πλήρη και λεπτομερή έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης ως προς την τήρηση των γενικών ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και τον έλεγχο όσων στοιχείων περιλαμβάνονται σ' αυτά.
β) στον έλεγχο των υπόλοιπων σχεδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης όπου ειδικότερα ελέγχεται:
η ταύτηση των διαστάσεων των κατόψεων του κτιρίου, των ημιυπαίθριων χώρων και των εξωστών και του ολικού ύψους των τομών με το διάγραμμα κάλυψης.
η τήρηση των Αρθ-349, 351, 353, 355, 356, 357, 362, 363, 364, 365, 372, 375, 376.
γ) στον έλεγχο του υπολογισμού των διαφόρων επιφανειών του κτιρίου που λαμβάνονται υπόψη για τον προϋπολογισμό της συνολικής δαπάνης του έργου, τις οποίες ο ελεγκτής μεταφέρει στο ειδικό έντυπο προϋπολογισμού που είναι ενσωματωμένο στο ενιαίο τεύχος.
Επίσης ελέγχεται και θεωρείται η αναλυτική προμέτρηση που τυχόν προσαρτάται στη μελέτη.
δ) παράλληλα με την αρχιτεκτονική μελέτη ελέγχεται και η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.
ε) αν έχει προηγηθεί προέλεγχος, τα στοιχεία που έχουν ελεγχθεί υποβάλλονται και δεν επανελέγχονται εφόσον δεν έχει μεταβληθεί το νομικό καθεστώς με το οποίο ελέχθηκαν. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί προέλεγχο στη φάση αυτή ελέγχεται και η αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ.2 του Αρθ-327.
στ) ο έλεγχος της αρχιτεκρονικής μελέτης πραγματοποιείται μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου της μελέτης από τον ελεγκτή. Σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση από την ΕΠΑ ο έλεγχός της γίνεται μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από το διαβίβαση του φακέλου στην επιτροπή.
Β. Τον έλεγχο της στατικής μελέτης και συγκεκριμένα:
α) εάν τα σχέδια της στατικής μελέτης (ξυλότυποι) ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές στοιχεία.
β) εάν η τεχνική έκθεση του έργου που συνοδεύει το τεύχος υπολογισμών είναι πλήρης, σαφής και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
γ) εάν η μέθοδος που ακολουθήθικε είναι σύμφωνη με τους ελληνικούς κανονισμούς. Ο έλεγχος της στατικής μελέτης ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση του φακέλου της μελέτης στον αρμόδιο τεχνικό για έλεγχο.
Γ. Τον έλεγχο των άλλων μελετών που αναφέρεται:
α) στην πληρότητα και τη συμφωνία των στοιχείων τους προς τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
β) στη συμφωνία τους με την αρχιτεκτονική μελέτη και μεταξύ τους.
Ο έλεγχος των μελετών αυτών πραγματοποιείται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβασή τους μετά τον έλεγχος της αριτεκτονικής και στατικής μελέτης.
3. Ο υπολογισμός του ύψους των αμοιβών μηχανικών και των πάσης φύσεως φόρων και εισφορών γίνεται από εντεταλμένο υπάλληλο.
Ο υπάλληλος αυτός με βάση τα εμβαδά έχουν ήδη σημειωθεί κατά τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ελεγκτή, μηχανικό στο ειδικό έντυπο προϋπολογισμού ή την αναλυτική προμέτρηση των εργασιών ελέγχει τον προϋπολογισμό του έργου, τις αμοιβές μηχανικών όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις υπέρ των διαφόρων ταμείων, χωρίς να καθυστερεί ανατρέχοντας στα σχέδια της μελέτης. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση του φακέλου για φορολογικό έλεγχο. Η πληρωμή των κάθε είδους οικονομικών υποχρεώσεων μελετητών και ιδιοκτητών γίνεται με αντίστοιχα έντυπα χωρίς την προηγούμενη θεώρησή τους από την υπηρεσία και ελέγχεται από τον εντεταλμένο κατά τα παραπάνω υπάλληλο, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών.
4. Σε όλα τα στάδια των ελέγχων τυχόν παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη διατυπώνονται με σαφήνεια στο φύλλο ελέγχου.
5. Οι παραπάνω προθεσμίες ελέγχου παρατείνονται αν κριθούν απαραίτητες και άλλες διαδικασίες (τακτοποιήσεων, αυθαιρέτων, έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας κλπ).
6. Οι οικοδομικές άδειες υπογράφονται τελικά από τους εξουσιοδοτημένους ελεγκτές μετά από επανέλεγχο του τοπογραφικού ως προς το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο και τους όρους δόμησης και χορηγούνται καταχωρούμενες σε ειδικό βιβλίο αφού ενημερωθούν τα πρωτόκολλα του τμήματος και της υπηρεσίας.
7. Οι μελετητές ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επιμέρους μελετών, ενώ οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ενυπόγραφα στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος αυτών να ζητήσουν την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
8. Ο υποβαλλόμενος φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ και αφού τεθεί στο αρχείο η αίτηση και οι δηλώσεις ανάληψης, ανάθεσης, ο υπόλοιπος φάκελλος επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη με ενημέρωση του μελετητή, αν μέσα σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την υποβολή δεν συμπληρωθούν οι ελλείψεις ή διορθώσεις που διαπιστώθηκαν στα διάφορα στάδια ελέγχου ή την ΕΠΑΕ και δεν έχει χορηγηθεί η άδεια.
Αν όμως για την καθυστέρηση μεσολάβησε ανωτέρα βία για τους ενδιαφερομένους ή υπαιτιότητα της υπηρεσίας ή άλλων υπηρεσιών παρατείνεται ανάλογα η παραπάνω προθεσμία με απόφαση του οικείου νομάρχη, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της υπηρεσίας. Οι άδειες που εκδίδονται καθώς και οι αναθεωρήσεις τους ανακοινώνονται στον οικείο δήμο ή κοινότητα.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-334
(Αρθ-6 ΠΔ-8/13-7-93, Αρθ-1 ΠΔ/27-2/8-3-95)
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Οι οικοδομικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόμενων από αυτές οικοδομικών εργασιών που πιστοποιείται με τη σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερο από τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή τους. Κατ' εξαίρεση ο χρονικός περιορισμός των τεσσάρων (4) χρόνων αυξάνεται σε έξι (6) χρόνια στις περιπτώσεις ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού πάνω από 5000 τμ ή όγκου παραπάνω από 15000 κμ.
2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της απαιτείται και επιβάλλεται αναθεώρηση και στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α) αλλαγή ή παραίτηση του επιβλέποντος το έργο μηχανικού.
β) αλλαγή τίτλου ή ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.
γ) μερική ή ολική τροποποίηση της αρχιτεκτονικής ή στατικής ή και των υπόλοιπων μελετών με ή χωρίς αλλαγή του περιτυπώματος του κτιρίου αλλά χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και του όγκου του κτιρίου.
δ) αύξηση του συντελεστή δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας.
ε) αύξηση του όγκου της οικοδομής και
στ) αλλαγή της χρήσης του κτιρίου.
Ειδικότερα, στην περίπτωση με στοιχείο (α), η αίτηση για αναθεώρηση της άδειας συνοδεύεται από λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος, στην οποία περιγράφεται στο στάδιο των εργασιών και από φωτογραφίες του κτιρίου στις οποίες φαίνεται και ο περιβάλλων χώρος διαμορφωμένος ή όχι ακόμη. Οι οικοδομικές εργασίες στην περίπτωση αυτή διακόπτονται αμέσως και επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας. Για τις περιπτώσεις με στοιχεία γ, δ, ε, οι αντίστοιχες εργασίες πρέπει να αρχίζουν μετά από τη χορήγηση της σχετικής αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, όπως και για την περίπτωση στ, αν για την αλλαγή της χρήσης του κτιρίου πρέπει να γίνουν τροποποιητικές εργασίες, δηλαδή επιβάλλεται αλλαγή της μελέτης.
3. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
α) αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του Αρθ-259.
β) αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες ή δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο φέρων οργανισμός της οικοδομής η άδεια αναθεωρείται για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία της λήξης της.
γ) αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αναθεώρησης, σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.
4. Δεν απαιτείται αναθεώρηση της άδειας, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) για μικρής σημασίας τροποποιήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης (που δεν αλλάζουν τη χρήση) και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, καθώς και των υπόλοιπων μελετών, μετά από κρίση του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων από την προϊστάμενο υπαλλήλων.
β) για μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο 20 εκατοστά και 2% με μέγιστο 10 εκατοστά των διαστάσεων του κτιρίου.
γ) στις παραπάνω περιπτ.α και β υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει το φάκελο της οικοδομικής άδειας πριν από τη θεώρηση της άδειας για ηλεκτροδότηση - υδροδότηση.
δ) σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης ή ενημέρωσης άδειας για στοιχεία για τα οποία υπάρχει έγκριση της ΕΠΑΕ, απαιτείται νέα έγκριση της ΕΠΑΕ η οποία και κρίνει αν η τροποποίηση είναι μικρής σημασίας, οπότε υπάγεται στην περίπτωση της ενημέρωσης ή αντιθέτως είναι ουσιώδης οπότε απαιτείται αναθεώρηση.
5.α) Κατά τις αναθεωρήσεις των οικοδομικών αδειών οι κάθε είδους κρατήσεις και εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση της άδειας συμψηφίζονται κατά τη χορήγηση της αναθεώρησης.
β) Για τις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση, αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας, δεν απαιτούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.
6. Οι άδειες κατεδάφισης, επίχωσης ή εκσκαφών ισχύουν για έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους, εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν. Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών, η άδεια αναθεωρείται για άλλους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Μετά το πέρας και του δεύτερου εξαμήνου η άδεια παύει να ισχύει.
7. Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών στο διάστημα της πρώτης τετραετίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων (πχ διακοπή λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων) ή λόγω ανώτερης βίας, παρατείνεται η ισχύς της άδειας για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες.
Για την εξακρίβωση ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, απαιτείται απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, με σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Τυχόν παρατάσεις που έχουν δοθεί πριν από την 8-3-95 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του από ΠΔ/27-2-95) εξακολουθούν να ισχύουν εάν δεν ανακληθούν για οποιοδήποτε λόγο.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-335
(Αρθ-7 ΠΔ-8/13-7-93)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται η θεώρηση της άδειας από το οικείο αστυνομικό τμήμα.
2. Με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών τοποθετείται σε εμφανές σημείο του εργοταξίου πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 30 εκατοστά χ 40 εκατοστά με τον αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με την οποία εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες στο οικόπεδο. Επιβάλλεται επίσης να βρίσκεται στο εργοτάξιο, φωτοαντίγραφο της άδειας της οικοδομής που φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του μηχανικού, όταν εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες. Αν έστω και ένα από τα παραπάνω στοιχεία παραλειφθεί διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες από την υπηρεσία που διαπιστώνει την παράβαση (αστυνομία, πολεοδομική υπηρεσία), η οποία τις επιτρέπει μετά τη συμπλήρωσή τους. Αν η παράβαση διαπιστώνεται από την αστυνομία εκτός από την επιβολή της διακοπής των οικοδομικών εργασιών, ειδοποιείται αμέσως η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται από την παρ. 13 του άρθ-382, για την περίπτωση μη τοποθέτησης πινακίδας.
3. Ο έλεγχος των οικοδομικών εργασιών γίνεται οποτεδήποτε από τις πολεοδομικές υπηρεσίες.
4. Αν κατά τον επιτόπου έλεγχο (αυτοψία) διαπιστωθεί ότι η κατασκευή δεν συμφωνεί με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας και η ασυμφωνία δεν εμπίπτει στις περιπτ.α και β της παρ.4 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται το Αρθ-381 παρ.1.
5. Η αίτηση για τη θεώρηση της άδειας προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί, υδροδοτηθεί η οικοδομή υποβάλλεται στην υπηρεσία αφού έχει περατωθεί η οικοδομή και έχει διαμορφωθεί η τελική στάθμη του περιβάλλοντος χώρου.
Η πιο πάνω αίτηση συνοδεύεται από:
α) τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού η οποία αναφέρει ότι το περιτύπωμα της οικοδομής στο χώρο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου έγιναν όπως προβλέπεται από την άδεια, καθώς και τις εργασίες που ενδεχομένως υπολείπονται προς αποπεράτωση του έργου. Θεωρούνται περατωμένες οι οικοδομικές εργασίες, έστω και αν υπολείπονται εργασίες για τις οποίες σύμφωνα με την παρ.7 του Αρθ-329 δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.
β) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη οικοδομής, με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση της παραπάνω έκθεσης του επιβλέποντος μηχανικού, ότι συμφωνεί με τα αναφερόμενα σ'αυτή κι ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για κάθε εργασία που θα εκτελεσθεί πέραν των αναφερομένων στην έκθεση αυτή.
γ) απόδειξη κατάθεσης αμοιβής επίβλεψης του μηχανικού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
6. Κατά την αυτοψία που ακολουθεί από εντεταλμένο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας εξετάζεται αν η οικοδομή συμφωνεί με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικές άδειας και ιδιαίτερα ως προς τα ακόλουθα:
α) τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο.
β) τις εξωτερικές διαστάσεις των κατόψεων και τις διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων και των εξωστών (ως διαστάσεις για τον έλεγχο αυτό νοούνται οι διαστάσεις μεταξύ των οπτοπλινθοδόμων. Δεν υπολογίζονται τα πάχη επιχρισμάτων και τυχόν επενδύσεων).
γ) το συνολικό ύψος της οικοδομής.
δ) τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ως προς τις τελικές στάθμες.
7. Αν κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι η οικοδομή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια η άδεια θεωρείται από την υπηρεσία.
8. Σε περίπτωση που δεν έχει αποπερατωθεί η οικοδομή στο σύνολό της, η θεώρηση της άδειας μπορεί να γίνει μόνο για το τμήμα της που έχει αποπερατωθεί, εφ'όσον αποτελείται από χώρους με αυτοτελή λειτουργία και το κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σχέδια και ιδιαίτερα πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.6 του παρόντος άρθρου.
9. Η θεώρηση φέρει τις υπογραφές του υπαλλήλου στον οποίο χρεώθηκε η αίτηση καθώς και του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν αναπληρωτή του.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Ε > Αρθρον-336
(Αρθ-9 ΠΔ-8/13-7-93)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΔ-8/13-7-93
1. Οικοδομικές άδειες για τις οποίες οι αντίστοιχοι φάκελοι έχουν υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι τη 13-7-93 (ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ-8/13-7-93) εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις.
2. Για τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη 13-7-93 και βρίσκονται σε ισχύ εφαρμόζονται τα Αρθ-334 και Αρθ-335.
3. 'Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το ΠΔ/3-9-83 (ΦΕΚ-394/Δ/83) νοείται το ΠΔ-8/13-7-93.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002