Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων Άρθρα 310 έως 320
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-310
(Αρθ-1 Ν-960/79, Αρθ-1 Ν-1221/81)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΣΑ)
1. Για την ανέγερση των κτιρίων επιβάλλεται η εκπλήρωση των κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υποχρεώσεων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
Από τις παραπάνω υποχρεώσεις απαλλάσσονται:
α) Ανεγειρόμενα κτίρια ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί μέχρι την 25-8-79 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-960/79) νόμιμα οικοδομική άδεια χωρίς την επιβολή των υποχρεώσεων του κεφαλαίου αυτού. Το συνολικό εμβαδόν των νέων κτιρίων ή προσθηκών που απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του κεφαλαίου αυτού μπορεί να φθάνει μέχρι το όριο των 200 τμ, όπως ιδικότερα ορίζεται από τα π δ/τα των παρ.7 και παρ.8 του παρόντος άρθρου.
β) Τα παραδοσιακά κτίρια που αναστηλώνονται, εφόσον με την αναστήλωση το κτίριο επαναφέρεται στην αρχική του μορφή.
γ) Τα κτίρια που ανεγείρονται σε οικισμούς ή τμήματά τους που χαρακτηρίζονται παρα δοσιακοί και για τα οποία έχουν θεσπιστοί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας.
) Κτίρια που κρίθηκαν κατεδαφιστέα εν όλω ή εν μέρει λόγω σεισμών, εφόσον ανακατασκευάζονται με την ίδια επιφάνεια και για την ίδια χρήση.
2. Οι υποχρεώσεις του κυρίου ή των συγκυριών του ακινήτου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι δυνατό να εκπληρώνονται εν λόγω ή εν μέρει:
α) με τη δημιουργία στο οικόπεδο, στο οποίο βρίσκεται το κτίριο των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων που απαιτούνται σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους.
β) αα. με την απόκτηση κατά κυριότητα, των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων που απαιτούνται, σε στεγασμένους χώρους άλλου ακινήτου που δημιουργούνται μετά την 1-1-81 και οι οποίες ποτελούν διαιρεμένες ιδιοκτησίες, και ββ. με τη διαμόρφωση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων που παιτούνται σε υπαίθριους χώρους άλλου ιδιόκτητου γηπέδου.
Οι χώροι στάθμευσης των περιπτ.αα και ββ πρέπει να ρίσκονται σε κατάλληλο ακίνητο σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 800 μέτρα από το κτίριο που εξυπηρετείται. Η απόσταση μετράται σε οητή ευθεία γραμμή, μεταξύ των δύο πλησιέστερων σημείων των ακινήτων.
Στις παραπάνω περιπτ.α και β ο κύριος των χώρων στάθμευσης συντάσσει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση που μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών ότι οι θέσεις αυτές τίθενται, σύμφωνα με τις ιατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, στην εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου κτιρίου ή διαιρεμένων ιδιοκτησιών αυτού.
Επιτρέπεται η χρήση υπαίθριων χώρων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην επόμενη παρ.3, καθώς και η αυτοτελής μεταβίβαση στεγασμένων χώρων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ.5 του παρόντος άρθρου. Επίσης επιτρέπεται η αντικατάστασή του κατά την παρούσα περίπτωση εξασφαλιζόμενου ώρου στάθμευσης με εξασφάλιση, υπέρ του κτιρίου που εξυπηρετείται από το χώρο αυτό, άλλου χώρου με τις ειδικότερες προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής.
γ) Με καταβολή χρηματικής εισφοράς ανάλογα με τις απαιτούμενες για το εξυπηρετούμενο κτίριο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Η εισφορά αυτή που υπολογίζεται σύμφωνα με το Αρθ-314, καταβάλλεται ως συμμετοχή για την κατασκευή δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Αρθ-315.
3. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παραπάνω παρ.2 αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Χώροι στάθμευσης που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για έκδοση οικοδομικής άδειας και για άλλο εκτός από το εξυπηρετούμενο κτίριο, εκτός αν:
α) προκειμένου για υπαίθριους χώρους εξασφαλιστεί η αντικατάσταση των χώρων αυτών με την εφαρμογή των περιπτ.α και β της προηγούμενης παραγράφου ή καταβληθεί εισφορά, σύμφωνα με την περιπτ.γ της ίδιας παραγράφου. Η εισφορά είναι αντίστοιχη με τους υπόψη χώρους στάθμευσης και υπολογίζεται κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του νέου κτιρίου που θα εξυπηρετηθεί και
β) προκειμένου για στεγασμένους χώρους αντικατασταθούν από άλλους χώρους, όπως ειδικότερα ορίζεται στις περιπτ.α και β της προηγούμενης παραγράφου.
Είναι δυνατό να κατασκευαστούν και μηχανικοί χώροι στάθμευσης (που λειτουργούν αποκλειστικά με μηχανικό τρόπο τοποθέτησης των αυτοκινήτων σε θέση στάθμευσης) εφόσον εφοδιαστούν με σχετική μηχανολογική άδεια.
4. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου από εργολήπτη, έναντι αντιπαροχής, οι υποχρεώσεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου μπορεί να εκπληρώνονται είτε από τον κύριό τους ή τους συγκύριους του ακινήτου είτε από τον εργολήπτη.
5. Εάν από την αρχή ή μεταγενέστερα το κτίριο στο οποίο βρίσκονται οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης υπαχθεί στο σύστημα της διαιρεμένης ιδιοκτησίας, κάθε θέση στάθμευσης αποτελεί διαιρεμένη ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περιπτ.β (αα) της παρ.2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η υτοτελής μεταβίβαση της κυριότητας των διαιρεμένων ιδιοκτησιών στους χώρους στάθμευσης σε οποιονδήποτε, ακόμα και αν αυτός δεν έχει σχέση με το εξυπηρετούμενο ακίνητο. Πάντως στις περιπτώσεις αυτές τηρούνται οι διατάξεις της παρ.3 του παρόντος άρθρου. Οι τυχόν δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης στον ελεύθερο ισόγειο χώρο του κτιρίου, όταν αυτό κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (PILOTIS) με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να αποτελέσουν διαιρεμένες ιδιοκτησίες.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων παρ.2 έως και παρ.5.
7. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ, καθορίζεται, για περιοχές μέσα στη Μείζονα Περιοχή Πρωτευούσης, το συνολικό εμβαδό των νέων κτιρίων ή προσθηκών που απαλλάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου με βάση τη χρήση, τη θέση και το μέγεθός τους, καθώς και τις εν γένει κυκλοφοριακές, πολεοδομικές και οικονομικές συνθήκες των περιοχών αυτών.
8. Με όμοιο ΠΔ που εκδίδεται με τη διαδικασία και τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται, για τις περιοχές της παρ.2 του Αρθ-311, τα ανώτατα και κατώτατα όρια του συνολικού εμβαδού των νέων κτιρίων ή προσθηκών που απαλλάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Με τις νομαρχιακές αποφάσεις της παρ.4 του Αρθ-311 καθορίζεται πρόσθετα και το συνολικό εμβαδόν των νέων κτιρίων ή προσθηκών που απαλλάσσονται, μέσα στα καθοριζόμενα από το ροεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής όρια.
9. Με τα ΠΔ των παρ.1 και 2 του Αρθ-311 ή τις αποφάσεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου είναι δυνατό, μετά από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών, να αποκλείεται, εν μέρει ή εν λόγω, η εφαρμογή των περιπτ.β και γ της παρ.2 του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται αμιγώς για κατοικία και τα οποία λόγω της χρήσης τους προκαλούν αυξημένη ίνηση οχημάτων καθώς επίσης και στις περιπτώσεις μεγάλων συγκροτημάτων που προορίζονται για κατοικίες.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-311
(Αρθ-2 Ν-960/79, Αρθ-2 και Αρθ-6 παρ.2 και 3 Ν-1221/81, Αρθ-29 παρ.12 εδαφ.α Ν-1577/85, Αρθ-13 παρ.8 Ν-1647/86)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΣΑ
1. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ύστερα από γνώμη του ΚΣΧΟΠ καθορίζονται, για περιοχές μέσα στη Μείζονα Περιοχή Πρωτευούσης, ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης και τα σχετικά με την αναγωγή τους σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης. Ο παραπάνω καθορισμός γίνεται, κατά κατηγορίες οχημάτων, ανά κτίριο ή διαιρεμένη ιδιοκτησία του, με βάση τη χρήση και τη θέση των κτιρίων, το μέγεθός τους, καθώς και τις εν γένει κυκλοφοριακές, πολεοδομικές και οικονομικές συνθήκες των περιοχών αυτών.
2. Με όμοια ΠΔ που εκδίδονται κατά τη διαδικασία και τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται ανώτατα και κατώτατα όρια του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης και για τις άλλες πόλεις ή οικισμούς, με ή χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, ή τμήματά τους ή κτίρια που ανεγείρονται εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός νομίμως υφισταμένων οικισμών. Κατά την τυχόν τροποποίηση των διαταγμάτων αυτών δεν μπορεί να μειώνονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης οχημάτων που καθορίζονται στο Αρθ-321.
3. Με ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του ΚΧΣΟΠ, καθώς και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού υμβουλίου ή ύστερα από πάροδο άπρακτης μηνιαίας προθεσμίας από τότε που ζητήθηκε η τελευταία αυτή γνώμη, είναι δυνατό να απαγορεύεται, για τις κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενες περιοχές, εν όλω ή εν μέρει, η δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε περιοχές ή τμήματά τους ή συγκεκριμένες οδούς και πλατείες ή μεμονωμένα οικόπεδα για λόγους χρήσης, εμβαδού και διαστάσεών τους ή γιατί το επιβάλλουν λόγοι πολεοδομικοί, κυκλοφοριακοί, αισθητικοί και προστασίας περιβάλλοντος. Με τα ίδια ΠΔ είναι δυνατό να επιβάλλονται υποχρεώσεις ως προς το είδος του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (στεγασμένου υπέργειου ή υπόγειου ή υπαίθριου), ανάλογα με τις παραπάνω πολεοδομικές και λοιπές συνθήκες της περιοχής, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
4. Με αποφάσεις του οικείου νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή ύστερα από πάροδο άπρακτης μηνιαίας προθεσμίας από τότε που ζητήθηκε αυτή, ορίζονται, για κάθε οικισμό ή τμήμα του ή συγκεκριμένες οδούς ή πλατείες ή μεμονωμένα οικόπεδα ή εκτός οικισμού περιοχές ή τμήματα ή θέσεις αυτών, ο εντός των ορίων των κατά τα παραπάνω διαταγμάτων απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, οι ειδικότερες θέσεις στις οποίες απαγορεύεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου που δεν καθορίζεται ειδικά για την εν λόγω περιοχή από τα διατάγματα της παρ.2 του παρόντος άρθρου.
Το περιεχόμενο των αποφάσεων του νομάρχη, η διαδικασία έκδοσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται ειδικότερα με τα ίδια παραπάνω διατάγματα. Κατά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη για κάθε περίπτωση οι κυκλοφοριακές, πολεοδομικές, αισθητικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες προστασίας περιβάλλοντος.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-312
(Αρθ-3 Ν-960/79, Αρθ-3 Ν-1221/81)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΑ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Στην περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος ή κατ' επέκταση σε υπάρχον την 25-8-79 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-960/79) κτίριο, οι θέσεις στάθμευσης υπολογίζονται με βάση την επιφάνεια προσθήκης του κτιρίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τα διατάγματα του Αρθ-311.
2. Στις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις δημιουργίας χώρων στάθμευσης, όπως αυτές καθορίζονται από τα ΠΔ της παρ.3 του Αρθ-311 και τις αποφάσεις της παρ.4 του ίδιου Αρθ-311, είναι δυνατό να εφαρμόζεται η περιπτ.β ή γ της παρ.2 του Αρθ-310. Κατά την εφαρμογή της περίπτωσης γ καταβάλλεται μειωμένη εισφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται από το Αρθ-314.
3. Επίσης μειωμένη εισφορά καταβάλλεται στις περιπτώσεις:
α) Ακινήτων που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Ελάχιστο πρόσωπο 8 μέτρα.
Ελάχιστο βάθος 10 μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν 200 τετραγωνικά μέτρα.
β) Ακινήτων που δεν έχουν πρόσωπο σε οδούς με πλάτος μεγαλύτερο των 7,50 μέτρων ή με κλίση μικρότερη του 15%.
γ) Προσθηκών καθ' ύψος σε υπάρχοντα την 25-8-79 κτίρια ή κτίρια για τα οποία εκδόθηκε νόμιμα οικοδομική άδεια χωρίς την επιβολή των κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υποχρεώσεων.
δ) Προσθηκών κατ' επέκταση σε υπάρχοντα την 25-8-79 κτίρια με την προϋπόθεση ότι το τμήμα του οικοπέδου που απομένει, μετά την αφαίρεση της καλυπτόμενης από το υπάρχον κτίριο επιφάνειας, υπάγεται στις περιπτ.α και β της παραγράφου αυτής.
ε) Μεταβολής της χρήσης σε υπάρχοντα την 25-8-79 κτίρια ή σε τμήμα τους.
στ) Σε προσθήκες κατ' επέκταση σε υπάρχοντα την 25-8-79 κτίρια ή σε νέα κτίρια, σε ό,τι αφορά μόνο διαιρεμένες κάθετες ιδιοκτησίες σε περισσότερα από ένα αυτοτελή κτίρια, κατά τις διατάξεις του ΝΔ-1024/71, που έχουν συσταθεί νόμιμα πριν από την 25-8-79. Η καταβολή της μειωμένης εισφοράς στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο εάν το τμήμα του όλου οικοπέδου, που κατά την πράξη σύστασης των διαιρεμένων ιδιοκτησιών προορίζεται για αποκλειστική χρήση της συγκεκριμένης κάθετης ιδιοκτησίας, πληροί τις προϋποθέσεις μίας τουλάχιστον από τις παραπάνω α, β, γ, δ και ε περιπτώσεις.
4. Η μειωμένη εισφορά των περιπτώσεων της παρ.3 καταβάλλεται από τους υπόχρεους εφόσον αυτοί δεν εφαρμόζουν κατά την κρίση τους την περιπτ.α ή β της παρ.2 του Αρθ-310.
5. Σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης των κτιρίων ή τμήματός τους που συνεπάγεται αύξηση των απαιτούμενων από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου θέσεων στάθμευσης, επιβάλλεται η δημιουργία των επί πλέον θέσεων στάθμευσης για να επιτραπεί από την πολεοδομική υπηρεσία η νέα χρήση. Οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Αρθ-458 του Ποινικού Κώδικα και υπόκεινται σε πρόστιμο ίσο προς το τριπλάσιο της εισφοράς που αντιστοιχεί στις παραπάνω επιπλέον θέσεις στάθμευσης κατά το χρόνο της επιβολής του προστίμου. Για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου 6. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου όταν πρόκειται για χρήσεις που απαιτείται, κατά τις οικείες διατάξεις, η χορήγηση άδειας οποιασδήποτε αρχής, η άδεια αυτή δεν χορηγείται χωρίς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τη δημιουργία των θέσεων στάθμευσης.
6. Για την αυθαίρετη μεταβολή χρήσης των κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Αρθ-458 του Ποινικού Κώδικα αι υπόκεινται στην επιβολή προστίμου ίσου προς το τριπλάσιο της κατά το Αρθ-314 εισφοράς που αντιστοιχεί στον υπόψη χώρο στάθμευσης, κατά το χρόνο επιβολής του προστίμου. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη της αρμόδιας για τη συγκεκριμένη θέση του ακινήτου οικονομικής αρχής, ύστερα από έκθεση αρμοδίου υπαλλήλου της, με την οποία διαπιστώνεται η μεταβολή της χρήσης. Τυχόν απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου και την επίλυση των διαφορών λόγω της επιβολής του, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολογία  μεταβίβασης ακινήτων.
7. Τιμωρείται, κατά τις διατάξεις του Αρθ-34 παρ.10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν-2094/92) με πρόστιμο δεκαπλάσιο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όποιος καταλαμβάνει αυθαίρετα χώρο στάθμευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση του χώρου αυτού.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-313
(Αρθ-4 Ν-960/79)
ΧΣΑ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
1. Είναι δυνατό να επιβάλλεται, σύμφωνα με τους ορισμούς των Αρθ-310 και Αρθ-311, η υποχρέωση για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και σε υπάρχοντα πριν από την 25-8-79 κτίρια που βρίσκονται εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εφόσον τα κτίρια αυτά, λόγω της χρήσης τους, προκαλούν αυξημένη κίνηση οχημάτων, από την οποία παρακωλύεται η κυκλοφορία ή εν γένει η λειτουργικότητα της περιοχής ή θίγεται αισθητά το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ενεργοποιείται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με ΠΔ που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των διατάξεων του Αρθ-154. Η έκδοση των διαταγμάτων αυτών γίνεται ύστερα από έκθεση των αρμοδίων πολεοδομικών υπηρεσιών με την οποία διαπιστώνεται η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
2. Με τα ΠΔ της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται κάθε άλλη σχετική υποχρέωση των κυρίων ή συγκυρίων ή αυτών που έχουν την εκμετάλλευση του κτιρίου, τάσσεται προθεσμία για την εκπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους των παραπάνω υποχρεώσεων και ρυθμίζεται εν γένει κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 'Οταν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω τασσόμενη προθεσμία επιβάλλεται κατά των υποχρέων η διακοπή χρήσης καθώς και η ποινή και το πρόστιμο της παρ.6 του Αρθ-312.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-314
(Αρθ-5 Ν-960/79, Αρθ-4 Ν-1221/81)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΑΡΞΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Η εισφορά της περιπτ.γ της παρ.2 του Αρθ-310 υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των απαιτούμενων για το κτίριο που ανεγείρεται θέσεων στάθμευσης. Ο συνολικός αυτός αριθμός μειώνεται κατά τον αριθμό θέσεων που εξασφαλίζονται κατά τις περιπτ.α και περιπτ.β της ίδιας παρ.2 του Αρθ-310.
2. Το ποσό της εισφοράς ανά θέση στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται σε δραχμές, με βάση την αξία της γης ανά τετραγωνικό μέτρο γηπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτίριο και ανάλογα με το συντελεστή δόμησης που ισχύει στο υπόψη γήπεδο, ως εξής:
α) Για συντελεστή δόμησης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό ένα (1) η ανά θέση στάθμευσης εισφορά καθορίζεται ίση με την αξία του τετραγωνικού μέτρου γης πολλαπλασιαζόμενη με την απαιτούμενη για μία θέση στάθμευσης επιφάνεια, εκφρασμένη σε απόλυτο αριθμό, όπως η επιφάνεια αυτή ορίζεται ειδικότερα από τα ΠΔ των παρ.1 και 2 του Αρθ-311.
β) Για συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του ένα (1) η ανά θέση στάθμευσης εισφορά καθορίζεται όπως στην παραπάνω περίπτωση (α) και διαιρείται το προκύπτον ποσό με τον αντίστοιχο συντελεστή δόμησης.
3. Σε ακίνητα που εφαρμόζεται η καταβολή μειωμένης εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, η εισφορά αυτή καθορίζεται στο ένα τέταρτο (1/4) της εισφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
4. Η εισφορά εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ, διατίθεται όπως ειδικότερα ορίζεται στο επόμενο Αρθ-315, βαρύνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η οικοδομική άδεια και επιστρέφεται σε περίπτωση μη εκτέλεσης, για οποιοδήποτε λόγο, των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια αυτή.
5. Η εισφορά υπολογίζεται, κατά τις παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου, με βάση την αξία της γης, κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, όπως αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Η εισφορά, η οποία προκύπτει από την αξία γης που δηλώνει ο αιτών, καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και αποδίδεται σε αυτό εντός τριμήνου το αργότερο. Η σχετική δήλωση απευθύνεται στην οικονομική αρχή που είναι αρμόδια για τη φορολογία μεταβίβασης του ακινήτου, λόγω της θέσης του. Η ίδια οικονομική αρχή είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό (προσωρινό και οριστικό) της αγοραίας αξίας και για τη βεβαίωση της διαφοράς που προκύπτει ύστερα από έλεγχο της δηλωθείσας αξίας της γης με βάση τα στοιχεία, ως προς τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων στάθμευσης, που σημειώνονται στη δήλωση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια για την έκδοση της οικοδομικής άδειας πολεοδομική υπηρεσία. Για τη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς και για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την επιβολή αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Η βεβαιούμενη διαφορά εισφοράς εισπράτεται από τα δημόσια ταμεία σύμφωνα με τις περί δημοσίων εσόδων κείμενες διατάξεις και αποδίδεται το αργότερο εντός τριμήνου στο ΕΤΕΡΠΣ.
6. Για τη βεβαίωση και είσπραξη από τα δημόσια ταμεία της εισφοράς που επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΔ-757/69 και του ΝΔ-356/74.
7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων είναι δυνατό να ρυθμίζονται όλα τα θέμετα τα οποία ανάγονται στη βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση της εισφοράς.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-315
(Αρθ-6 παρ.1 έως παρ.8 Ν-960/79, Αρθ-5 Ν-1221/81, Αρθ-97 παρ.1 Ν-1892/90, Αρθ-8 παρ.7 πλην τελ. εδαφ. Ν-2052/92)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΧΣΑ
1. Το κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου είσοδο του ΕΤΕΡΠΣ, καθώς και το προϊόν των κατά τις παρ.5 και 6 του Αρθ-312 και την παρ.2 του Αρθ-313 προστίμων, τα οποία επίσης περιέχονται στο ΕΤΕΡΠΣ, διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (σταθμών αυτοκινήτων), για την εξυπηρέτηση της περιοχής που υπάγεται στα διοικητικά όρια των δήμων ή κοινοτήτων από τους οποίους αυτό προέρχεται, χωρίς να αποκλείεται η διάθεση για το σκοπό αυτό και άλλων πόρων του ΕΤΕΡΠΣ. Για το λόγο αυτό χρηματοδοτούνται ή δανειοδοτούνται από το ΕΤΕΡΠΣ κατά προτεραιότητα α) δήμοι ή κοινότητες ή δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, β) το Δημόσιο, γ) δημόσιες επιχειρεισης, δ) οργανισμοί κοινής ωφέλειας ή και δανειοδοτούνται α) συνεταιρισμοί και β) ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το μισό από τα παραπάνω πρόστιμα αποδίδεται από το ΕΤΕΡΠΣ στους οικείους δήμους ή κοινότητες εντός τριμήνου από την έγκριση, από τις αρμόδιες αρχές, της μελέτης ανέγερσης δημόσιας χρήσης σταθμού αυτοκινήτων και χρησιμοποιείται πάντοτε για το σκοπό αυτό.
2. Από τη δημιουργία δημόσιας χρήσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ.1, παρέχεται δικαίωμα προτεραιότητας απόκτησης χώρου στάθμευσης ή και απλής στάθμευσης στο χώρο αυτό σε αυτούς που έχουν καταβάλει το σύνολο της οφειλόμενης, κατά τη δήλωση του Αρθ-314, εισφοράς, εφόσον ο χώρος στάθμευσης δεν απέχει περισσότερο από οκτακόσια (800) μέτρα από το κτίριο για το οποίο έχει καταβληθεί η εισφορά. Το χρηματικό αντάλλαγμα που καθορίζεται κάθε φορά για την απόκτηση του χώρου στάθμευσης και την παροχή δικαιώματος στάθμευσης στους σταθμούς αυτούς μειώνεται για τους δικαιούχους της παραγράφου αυτής. Η μείωση αυτή είναι ίση με το ποσό της εισφοράς που καταβλήθηκε από τους δικαιούχους προσαυξημένο κατά το νόμιμο τόκο που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσό της εισφοράς, για το χρονικό διάστημα από την καταβολή της εισφοράς μέχρι την παροχή του υπόψη δικαιώματος στάθμευσης. Το κατά τα παραπάνω δικαίωμα προτεραιότητας δεσμεύει τον αρμόδιο φορέα για ένα εξάμηνο από την πρόσκληση, για το σκοπό αυτό, των ενδιαφερομένων μέσω του τύπου. Η προβλεπόμενη καταβολή μειωμένης εισφοράς ισχύει για μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του δημόσιας χρήσης σταθμού αυτοκινήτων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων είναι δυνατό να ρυθμιστεί κάθε θέμα που ανάγεται στη διάθεση από το ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων της εισφοράς για την περιοχή από την οποία αυτή προέρχεται.
4. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται, σε συγκεκριμένη περίπτωση κάθε θέμα που ανάγεται στην κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου χρηματοδότηση ή δανειοδότηση και τα σχετικά με τους όρους αυτών, στα σχετικά με την παροχή δικαιώματος στάθμευσης εντός των δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης και γενικά κάθε συναφής λεπτομέρεια.
5. Οι θέσεις, των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου με χρηματοδότηση ή δανειοδότηση από το ΕΤΕΡΠΣ ή με πρωτοβουλία του Δημοσίου δημιουργούμενων δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των Αρθ-152 και 154 ή με τις πολεοδομικές μελέτες που εγκρίνονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Η δημιουργία των παραπάνω χώρων στάθμευσης συνιστά δημόσια ωφέλεια και επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό υπέρ και με δαπάνες του αναλαμβάνοντος τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης Δημοσίου ή του ΕΤΕΡΠΣ ή ΟΤΑ ή δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου ή επιχείρησης ή δημόσιας επιχείρησης ή επιχείρησης μικτής οικονομίας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Στις παραπάνω εταιρείες μικτής οικονομίας είναι δυνατό να συμμετέχουν δήμοι ή κοινότητες ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις μαζί με ιδιώτες, ιδιαίτερα δε με αυτούς που έχουν, για τη συγκεκριμένη περιοχή, το κατά την παρ.2 του άρθρου αυτού δικαίωμα προτίμησης. 'Οταν πρόκειται για απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες αμιγώς ιδιωτικού φορέα, αυτή γίνεται μόνο εάν ο οικείος δήμος ή κοινότητα δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τη δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης ή αν περάσει άπρακτη δίμηνη προθεσμία από την πρόσκληση του ΟΤΑ για το σκοπό αυτό.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως χώρος για την ανέγερση σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης δηλώσει ταυτόχρονα στον οικείο ΟΤΑ και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ότι προτίθεται, εντός εξαμήνου από τη δήλωση αυτή, να ανεγείρει σταθμό αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης στο υπόψη ακίνητο, είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του οικείου δήμου ή κοινότητας, να επιτραπεί η ανέγερση αυτή. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ποσοστού του ισχύοντος συντελεστή δόμησης του ακινήτου και για άλλες χρήσεις. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με την ίδια παραπάνω απόφαση. Κάθε θέμα που ανάγεται στη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής καθορίζεται με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
7. Με ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και μετά από γνώμη του οικείου ΣΧΟΠ, ορίζονται περιοχές, εντός των οποίων, για την κατασκευή υπέργειων ή και εν μέρει υπόγειων στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τμήματος Ι του Κεφ.Ι μέρους ΙΙ. Στις περιπτώσεις αυτές, για την έγκριση χορήγησης του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η σχετική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του ΚΧΣΟΠ. Ο αριθμός των θέσεων που εξασφαλίζεται σε υπόγειο χώρο, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού θέσεων του κάθε χώρου στάθμευσης. Οι κατά τα παραπάνω χώροι στάθμευσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης εφαρμόζεται μέχρι να εξασφαλιστεί για την αντίστοιχη περιοχή συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ίσος με το 3% του συνόλου του πληθυσμού του οικείου δήμου ή κοινότητας με βάση την τελευταία κάθε φορά απογραφή. Με τις ίδιες αποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται κατά περίπτωση και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου παραπάνω αναφέρεται γνώμη του ΣΧΟΠ, νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζεται κάθε θέμα που ανάγεται στα κριτήρια καθορισμού των χώρων στάθμευσης, τη διαδικασία, το ποσοστό και τον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή δόμησης που θα μεταφερθεί, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-316
(Αρθ-8 Ν-960/79, Αρθ-29 παρ.12 εδαφ.1 Ν.1577/85, Αρθ-13 παρ.8 Ν-1647/86)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΣΑ
1. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων είναι δυνατό να καθορίζονται ειδικοί όροι για την κατασκευή και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Στους ειδικούς αυτούς όρους περιλαμβάνονται και ο καθορισμός του ύψους ορόφου και του αριθμού των ορόφων, ο τρόπος υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές του συντελεστή δόμησης, τα σχετικά με τη διαμόρφωση στο ισόγειο των εισόδων των χώρων στάθμευσης και την τυχόν κατάληψη προκηπίων, τα σχετικά με την επέκταση των χώρων αυτών στους υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με το π. δ/γμα είναι δυνατό να προβλέπεται ότι η ειδικότερη ρύθμιση των θεμάτων αυτών γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, όταν πρόκειται για οικισμούς που χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί, γενικά ή για κάθε ένα από τους οικισμούς αυτούς.
2. Το επιβαλλόμενο με το Αρθ-20 του ΝΔ-3334/55 τέλος, για την έκδοση αδειών σταθμών αυτοκινήτων, καταργείται. Τα διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθ-1 του ΝΔ-511/70 ρυθμίζουν όλα τα θέματα που ανάγονται στην εσωτερική διαρρύθμιση των σταθμών αυτοκινήτων. Τα λοιπά θέματα των διαταγμάτων αυτών ρυθμίζονται με τα διατάγματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή με τις αποφάσεις της παρ.4 του Αρθ-311, από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-317
(Αρθ-9 παρ.1 και παρ.2 Ν-960/79, Αρθ-6 παρ.5 Ν-1221/81)
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΣΑ
1. Η εφαρμογή των διατάξεων των Αρθ-310 έως και Αρθ-315 αρχίζει:
α) Για τις περιοχές της Μείζονος Περιοχής Πρωτεούσης που ρυθμίζονται με το ΠΔ της παρ.1 του Αρθ-311 από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.
β) Για τις υπόλοιπες πόλεις που έχουν με βάση την απογραφή του 1971 πληθυσμό πάνω από δέκα πέντε χιλιάδες κατοίκους, καθώς και για το υπόλοιπο του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής από τη δημοσίευση των διαταγμάτων που προβλέπονται από την παρ.2 του παραπάνω Αρθ-311. Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι την έκδοση για κάθε περιοχή των αποφάσεων που προβλέπονται από την παρ.4 του ίδιου Αρθ-311 εφαρμόζεται ως υποχρεωτικά απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης το κατώτατο όριο αυτών, όπως για κάθε περίπτωση καθορίζεται από τα παραπάνω ΠΔ. Από τη δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων της παρ.4 του Αρθ-311 εφαρμόζονται οι ειδικοί ορισμοί αυτών.
γ) Για τις πόλεις που έχουν πληθυσμό κάτω από δέκα πέντε χιλιάδες κατοίκους και την ύπαιθρο, πλην του υπόλοιπου του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής, από τη δημοσίευση ειδικού για αυτές ή για κάποια από αυτές διατάγματος, που εκδίδεται ομοίως με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Με τα διατάγματα που προβλέπονται από τις παρ.1, 2 και 3 του Αρθ-311 ή με τις αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ.4 του ίδιου Αρθ-311, μπορεί να ορίζεται η ανάλογη εφαρμογή των περιπτ.α και περιπτ.β της παρ.4 του Αρθ-160.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-318
(Αρθ-4 ΠΔ-379/80)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΣΑ
Για τους κατά τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εφόσον ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης είναι ο καθοριζόμενος χώρος από τα οικεία ΠΔ ή νομαρχιακές αποφάσεις του Αρθ-311 ή εφόσον ο χώρος στάθμευσης προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ανήκει στην αρμόδια για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας πολεοδομική υπηρεσία.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-319
(ΠΔ-165/80)
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
1. Στην περιοχή της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης και εντός των διοικητικών ορίων των δήμων και κοινοτήτων Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Παρασκευης, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Αθηναίων, Αλίμου, Αμαρουσίου, 'Ανοιξης, Αργυρούπολης, Αχαρνών, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ,Βριλησσίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης, Δραπετσώνας, Δροσιάς, Εκάλης, Ζωγράφου, Ηλιουπολης, Ηρακλείου, Ιλίου (Ν. Λιοσιων), Καισαριανής, Καλλιθέας, Κερατσινίου, Κηφισιάς, Κορυδαλλού, Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης, Μελισσίων, Μοσχάτου, Ν. Ερυθραίας, Ν. Ιωνίας, Ν. Πεντέλης, Ν. Σμύρνης, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας, Ν. Ψυχικού, Νίκαιας Π. Φαλήρου, Παπάγου, Πειραιώς, Πεντέλης, Περάματος, Περιστερίου, Πετρούπολης, Πεύκης, Σταμάτας, Ταύρου, Υμηττού, Φιλοθέης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, Χολαργού και Ψυχικού επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, όπως ειδικότερα με το παρόν άρθρο ορίζεται:
2. Μέσα στην περιοχή της προηγούμενης παραγράφους:
α) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, εφόσον οι είσοδοι ή εξοδοι τους βρίσκονται σε οδούς πλάτους μικρότερου των 7,50 μ. Το πλάτος αυτό μετράται από οικοδομική σε οικοδομική γραμμή αφού προστεθεί και η τυχόν οπισθοχώρηση του ισογείου του κτιρίου, μόνο για το οικόπεδο στο οποίο γίνεται η οπισθοχώρηση. Το παραπάνω πλάτος μετράται κατά τη θέση εισόδου και εξόδου του χώρου στάθμευσης και σε μήκος πρόσοψης 6 μ.
β) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων αριθμού θέσεων μεγαλύτερου του απαιτούμενου για τα κτίρια που εξυπηρετούνται από αυτούς, εφόσον οι είσοδοι ή έξοδοι των χώρων αυτών βρίσκονται σε πεζόδρομους. Τα κτίρια που εξυπηρετούνται από τυς υπόψη χώρους στάθμευσης πρέπει να βρίσκονται σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο στους ίδιους με τους χώρους στάθμευσης πεζόδρομους.
γ) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 15 θέσεων, σε απόσταση μικρότερη των 30 μ από σηματοδοτούμενο κόμβο και εφόσον οι είσοδοι ή έξοδοι τους βρίσκονται στην κύρια οδό, για την οποία επιβλήθηκε η σηματοδότηση.
Η παραπάνω απόσταση μετράται από τον αξονα της πλησιέστερης εισόδου ή εξόδου του χώρου στάθμευσης μέχρι τον πλησιέστερο σηματοδότη του κόμβου.
δ ) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας μικρότερης των 15 θέσεων, εφόσον οι είσοδοι ή έξοδοι τους βρίσκονται στις οδούς που σημειώνονται με γραμμή και στιγμή, όπως φαίνεται στα με αρθ.1 και 2 διαγράμματα που δημοσιεύτηκαν στο (ΦΕΚ-46/Α/80).
3 α) Ειδικότερα για την έκδοση οικοδομικής άδειας τηρουμένων των διατάξεων της προηγούμενης παρ.2, απαιτείται περαιτέρω έγκριση του Οργανισμού Αθήνας για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στις οριζόμενες παρακάτω περιπτώσεις:
(ι) Για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας μεταλύτερης των 100 αυτοκινήτων.
(ιι) Για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας μεγαλύτερης των 40 αυτοκινήτων που βρίσκονται:
(1) στην κεντρική περιοχή Αθηνών που περικλείεται από τις οδούς: Αλεξάνδρας, Ιουλιανού, Κωνσταντινουπόλεως, Χαμοστέρνας,Λαγουμιτζή, Υμηττού, Πεντέλης (περιλαμβάνονται και οι χώροι στάθμευσης που έχου εισόδους ή εξόδους στις οδούς αυτές) όπως η περιοχή αυτή φαίνεται με συνεχή γραμμή στο διάγραμμά με αρ. 1 της περίπτωσης δ της προηγούμενης παρ.2.
(2) στην κεντρική περιοχή Πειραιώς που περικλείεται από τις οδούς: Βασ. Σοφίας, Μπουμπουλίνας, Βασ. Κωνσταντίνου, Σκουζέ, Φίλωνος, Φιλελλήνων, Ακτή Μιαούλη, Ακτή Ποσειδώνος, Ακτή Καλλιμασιώτη, Αλιπέδου, Διστόμου, Βασ Κωνσταντίνου, Ελευθέριου Βενιζέλου, Βασ. Σοφίας (περιλαμβάνονται και οι χώροι στάθμευσης που έχουν εισόδους ή εξόδους στις οδούς αυτές), όπως η περιοχή αυτή φαίνεται με συνεχή γραμμή στο διάγραμμα με αρ.2 της περιπτ.δ της προηγούμενης παρ.2.
β) Στις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία εμπίπτουν στις απαγορεύσεις δημιουργίας χώρων στάθμευσης, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος αρθ., καθώς και στις περιπτώσεις ακινήτων στα οποία δεν χορηγείται η κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου έγκριση δημιουργίας χώρου στάθμευσης, εφαρμόζεται η περίπτωση β ή γ της παρ.2 του Αρθ-310.
4. Ειδικές διατάξεις με τις οποιες επιβάλλονται σε συγκεκριμένες περιοχές η τμήματα αυτών ή σε συγκεκριμένες θέσεις, πλατείες, οδούς, πεζόδρομους ή και μεμονωμένα οικόπεδα, εντός της κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου περιοχής, πρόσθετοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις ώς προς τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Δ > Αρθρον-320
(Αρθ-1 έως Αρθ-9 ΠΔ-230/93)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ
1.α) Στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών επιβάλλεται η σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κατά ζώνες Α,Β,Γ,όπως αυτές καθορίζονται στην επόμενη περίπτωση β, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(β) (ι) Η ζώνη Α περιλαμβάνει τις περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων:
Βούλας, Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Ν. Ψυχικού, Παπάγου, Πεντέλης, Πεύκης, Φιλοθέης, Ψυχικού και τα δύο τμήματα των Δήμων Αθηναίων και Πειραιώς που φαίνονται με χρώμα κεραμιδί και στοιχείο Α1 στα δύο(2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα που δημοσιεύτηκαν στο (ΦΕΚ-194/Α/93).
(ιι) Η ζώνη Β περιλαμβάνει τις περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων:
Αγίας Παρασκευής, Αγίου Στεφάνου, Αλίμου, Αμαρουσίου, Αργυρούπολης, Βριλησσίων, Διονύσου, Ελληνικού, Θρακομακεδόνων, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Ν Πεντέλης, Ν. Σμύρνης, Παιανίας Παλαιού Φαλήρου, Παλλήνης, Σπάτων, Σταμάτας, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, Χολαργού και τα δύο τμήματα των δήμων Αθηναίων και Πειραιώς που φαίνονται με στοιχείο Β1 στα παραπάνω διαγράμματα.
(ιιι) Η ζώνη Γ περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές των Δήμων Αθηναίων και Πειραιώς που φαίνονται στα ίδια παραπάνω διαγράμματα, καθώς και τις περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων:
Αγ. Αναργύρων, Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Ανθούπολης, Ανοιξης, Ανω Λιοσίων, Αρτέμιδος, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Βάρης ,Βύρωνα, Γαλατσίου, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Δάφνης, Δραπετσώνας, Ελευσίνας, Ζεφυρίου, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Ιλίου (Ν. Λιοσίων), Καισαριανής, Καλλιθέας, Καματερού, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Κρυονερίου, Κρωπίας, Μαγούλας, Μάνδρας, Μεγάρων, Μεταφόρφωσης, Μοσχάτου, Ν. Ιωνίας, Ν. Περάμου, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας, Νίκαιας, Περάματος, Πριστερίου, Πετρούπολης, Ροδόπολης (Μπάλας), Ταύρου, Υμηττού, Φυλής.
γ) Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η περιοχή "Ελαιώνας του δήμου Αθηναίων, Ταύρου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε με το ΠΔ/11-2-91 (ΦΕΚ-74/Δ/91).
2. Ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης σε κτίρια με χρήση κατοικίας, υπολογίζεται ανάλογα με την συνολική επιφάνεια του κτιρίου που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης ως εξής:
α) Για τα κτίρια της ζώνης Α μία θέση ανά 100 τμ κτιρίου.
Πάντως ο αριθμός θέσεων που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μιας θέσης ανά διαμέρισμα ή ανά κατοικία.
β) Για τα κτίρια της ζώνης Β μία θέση ανά 150 τμ του κτιρίου.
γ) Για τα κτίρια της ζώνης Γ μια θέση ανά 200 τμ του κτιριου.
3. Ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης για τις άλλες πλήν κατοικίας χρήσεις των κτιρίων ορίζεται ανάλογα με τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης ως εξής:
Α) Ζώνη Α Ζώνη Β
α) Για γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς σταθμούς,καταστήματα, και γενικά παρεμφερείς χρήσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο μία θέση ανά 50 τμ επιφάνειας κτιρίου.
β) Για υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα μια θέση ανά 20 τμ επιφάνειας κτιρίου.
γ) Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια και γενικά χρήσεις αναψυχής, που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο μια θέση ανά 40 τμ επιφάνειας κτιρίου.
δ) Για κέντρα διασκέδασης μία θέση ανά 20 τμ επιφάνειας κτιρίου.
ε) Για χώρους συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης κλπ) κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία κλπ) εμπορικές εκθέσεις και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο μία θέση ανά 50 τμ επιφάνειας κτιρίου.
στ) Για νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια μία θέση ανά 6 κλίνες.
ζ) Για γηροκομεία, άσυλα και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις μία θέση ανά 15 κλίνες.
η) Για παιδικούς σταθμούς, εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια), στοιχειώδους και μέσης βαθμίδας εκπαίδευσης και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις μία θέση ανά αίθουσα διδασκαλίας.
θ) Για ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μία θέση ανά 100 τμ επιφάνειας κτιρίου.
ι) Για γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και γενικά αθλητικές εγκαταστάσεις μία θέση ανά 200 τμ επιφάνειας άθλησης. Στον αριθμό θέσεων που προκύπτει προστίθεται μιά θέση ανά 15 θέσεις εατών, εφόσον για τα υπόψη κτίρια ή εγκαταστάσεις προβλέπονται κερκίδες.
ια) Για συνεργεία αυτοκινήτων μιά θέση ανά 20 τμ επιφάνειας κτιρίου.
ιβ) Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες ,επαγγελματικά εργαστήρια, εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου, αποθήκες και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις μία θέση ανά 80 τμ επιφάνειας κτιρίου.
ιγ) Για ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις μια θέση ανά 10 κλίνες. Ειδικά για ξενοδοχεία που διαθέτουν αίθουσες εστιατορίων και εν γένει αίθουσες συνάθροισης κοινου, πέρα από τις απαιτούμενες από τους κανονισμούς του ΕΟΤ, εφαρμόζονται για τις αίθουσες αυτές και οι περιπτ.γ, δ και περιπτ.ε ανάλογα.
β) Ζώνη Γ.
α) Για γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς, σταθμούς, καταστήματα και γενικά παρεμφερείς χρήσεις που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο μία θέση ανά 60 τμ επιφάνειας κτιρίου.
β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παραπάνω περιπτ.Αβ και Αιγ.
4.α) Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ανάλογα με την χρήση και το μέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής:
Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου:
με την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα που απαιτείται για μία θέση σύμφωνα με τις προηγούμενες παρ.2 και παρ.3.
'Οταν το δεκαδικό μέρος του πηλίκου είναι μεγαλύτερο ή ίσον του 0,5, προστίθεται μια θέση.
'Οταν αυτό είναι μικρότερο του 0,5 δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό θέσεων.
β) Σε περιπτώσεις κτιρίων με διαφορερτικές χρήσεις οι επειφάνειες των κοινόχρηστων χώρων που εξυπηρετούν περισσότερες από μια χρήσεις προσμετρώνται για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης στην επικρατούσα χρήση.
γ) Ο τρόπος αναγωγής των καθοριζόμενων ανά κτίριο θέσεων στάθμευσης σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων 98728/7722/15-12-92 (ΦΕΚ-167/Δ/92).
5. α) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερος του 15, επιβάλλεται η εξασφάλιση ποσοστού τουλάχιστον 50% των θέσεων στο αυτό ακίνητο ή σε άλλο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 300μ μετρούμενη σε νοητή ευθεία γραμμή μεταξύ των πλησιέστερων σημείων των δύο ακινήτων β) Ειδικά για χρήσεις "υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα" γενικά επιβάλλεται η εξασφάλιση του παραπάνω ποσοστού στο αυτό ακίνητο ή σε όμορο αυτού.
γ) Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενα πρίν από την 25-8-79 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-960/79) κτίρια δεν εφαρμόζεται το εδαφ.α της παραγράφου αυτής.
6. α) Εντός των Ζωνών Α,Β,Γ, και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα χρήσεις κτιρίων επιβάλλεται πέραν των οριζομένων στη παρ.3 η εξασφάλιση προ της εισόδου ή εξόδου του κτιρίου θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
β) Η κατα τα ανωτέρω εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων επιβάλλεται μόνο εφόσον η συνολική επιφάνεια του κτιρίου, είναι ιση ή μεγαλύτερη από χίλια(1000) τμ. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα, σε συνδυασμό με τα εδάφια γ, δ, και ε της παρούσας παραγράφου.


Image17.gif (3609 bytes)

γ) Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας χώρου στάθμευσης ο αριθμός των θέσεων βάσει του πίνακα ανάγεται σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης ως εξής:
Για μιά θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου λαμβάνονται 50 τμ χώρου στάθμευσης .
δ) Ο υπολογισμός των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου γίνεται ως εξής:
(ι) Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου με το σχετικό αριθμό του πίνακα. Για το δεκαδικό μέρος του πηλίκου και ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτού, προστίθεται μία θέση. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό θέσεων.
(ιι) Σε περίπτωση ανάπτυξης περισσότερων της μιας χρήσεων των οποίων η επιφάνεια κτιρίου χωριστά είναι μικρότερη από χίλια (1000) τμ, αλλά η συνολική επιφάνεια ανάπτυξης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 1000 τμ υπολογίζεται μία θέση ανά 2500 τμ επιφάνειας κτιρίου.
ε) Για τις θέσεις στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτ.β και γ της παρ. 2 του Αρθ-310. 7. α) Για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης κατ' εφαρμογή της περίπτωσης γ της παρ. 2 του Αρθ-310 και τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη επιφάνεια ίση με 25 τμ για κάθε θέση στάθμευσης. β) Για τον υπολογισμό της κατά την περιπτ.γ της παρ.2 του Αρθ-310 εισφοράς, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Αρθ-314 λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων, όπου αυτή έχει καθοριστεί.
8. α) Απαλλάσσονται, της κατά το παρόν κεφάλαιο υποχρέωσης εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης, προσθήκες καθ' ύψος ή κατ'επέκταση κτιρίων νομίμως υφισταμένων πριν από την 25-8-79, εφόσον αυτές προορίζονται για χρήση κατοικίας και έχουν επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 100 τμ.
β) Τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνο για την πρώτη πραγματοποιούμενη μετά την 25-8-79 προσθήκη.
9. α) Οικοσομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη 15-6-93 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΠΔ-230/93), στις αναφερόμενες στην παρ.1 περιοχές, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν
β) Στις ίδιες περιοχές οι οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι τη 15-6-93 πλήρης φάκελος μελέτης ή έχει υποβληθεί σε οποιαδήποε δημόσια υπηρεσία πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη για έγκριση (πχ ΕΠΑΕ, ΕΟΤ, ΟΣΚ) εκδίδονται κατ' επιλογή του ενδιαφερόμενου,είτε με τις προγενέστερες της 15-6-93 σχετικές διατάξεις είτε βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002