Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Άρθρα 266 έως 275
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-266
(ΠΔ/27-3/19-4-84)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
1. Εφόσον μέσα σε μία πενταετία από την έκδοση της ειδικής άδειας για ανέγερση οικογενειακής στέγης γίνουν μεταβιβάσεις εν ζωή του ανεγερθέντος ακινήτου ή τμήματός του, που καλύπτει τον επιπλέον συντελεστή δόμησης, επιβάλλεται η καταβολή ειδικού τέλους, που ορίζεται σε 0,90 της αξίας της γης που θα χρειαζόταν επιπλέον, να υπάρχει στη θέση αυτή, για να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης, η επιπλέον επιφάνεια που εγκρίθηκε για την κατασκευή της οικογενειακής στέγης.
2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για να βρεθεί η διαφορά στο συντελεστή δόμησης, λαμβάνονται υπόψη οι όροι που ίσχυαν στην περιοχή κατά την έκδοση της ειδικής οικοδομικής άδειας οικογενειακής στέγης. Εάν αυτοί είναι δυσμενέστεροι για το δικαιούχο οικογενειακής στέγης είτε από αυτούς που ίσχυσαν οποτεδήποτε κατά το προ της υποβολής της αίτησης άδειας οικογενειακής στέγης δωδεκάμηνο είτε από αυτές που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταβίβασης, τότε λαμβάνονται υπόψη οι ευμενέστεροι αυτοί όροι δόμησης.
3. Υποχρέωση καταβολής του παραπάνω τέλους δεν υφίσταται σε περίπτωση μεταβίβασης σε κάποιο από τα μέλη της οικογένειας που αναγράφονται στην ειδική άδεια. Εφόσον όμως επιχειρηθεί και νέα μεταβίβαση προς τρίτο πριν από την παρέλευση της πενταετίας, από την έκδοση της άδειας, καταβάλλεται το τέλος από το μεταβιβάζοντα.
4. 'Ομοιο τέλος καταβάλλεται σε περίπτωση ανέγερσης της οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής. Η είσπραξη του τέλους αυτού βεβαιώνεται πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και αναγράφεται στα σχετικά συμβόλαια.
Το τέλος αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελεσθούν οι οικοδομικές εργασίες, ούτε οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας που δεν συνεπάγεται αύξηση της εκμετάλλευσης του οικοπέδου.
5. Το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ.1 και παρ.2 αποτελεί έσοδο του ΕΤΕΡΠΣ και βαρύνει τον ή τους δικαιούχους οικογενειακής στέγης που επιχειρούν τη μεταβίβαση.
6. Το τέλος υπολογίζεται βάσει της αξίας της γης, όπως αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.
7. Το παραπάνω τέλος καταβάλλεται υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ στο δημόσιο ταμείο και αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ εντός τριμήνου. Το τριπλότυπο διατηρείται στο αρχείο του συμβολαιογράφου και ο αριθμός του μνημονεύεται στη συμβολαιογραφική πράξη για τη μεταβίβαση ή για την ανέγερση του ακινήτου με αντιπαροχή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ.4 του Αρθ-267 καθώς και η κοινή Αποφ-Κ-9076/209/31-10-79 του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Δημοσίων 'Εργων (ΦΕΚ-1052/Β/79).
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-267
(Αρθ-3 και Αρθ-7 Ν-880/79)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ
1. Για την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής τους, επιβάλλεται ειδικό τέλος που ορίζεται σε 0,90 της αξίας της γης η οποία θα έπρεπε να υπάρχει επί πλέον στην αυτή θέση για να καλύψει, βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης, τις προκύπτουσες από τις εγκρινόμενες παρεκκλίσεις επί πλέον επιφάνειες ή, σε περίπτωση εφαρμογής του συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης τον επί πλέον όγκο κτίσματος ή άλλων κατασκευών. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου ή σε οικισμούς που προϋφίστανται του 1923 και στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου το τέλος του παρόντος άρθρου υπολογίζεται για το μέρος του κτίσματος που υπερβαίνει το συντελεστή δόμησης 1 ή το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης 5. Σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η υπέρβαση που οδηγεί στον υπολογισμό μεγαλύτερου τέλους.
2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για να βρεθεί η διαφορά στο συντελεστή δόμησης ή το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης, λαμβάνονται υπόψη οι όροι δόμησης που ισχύουν στην περιοχή κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Εάν οι όροι αυτοί είναι επαχθέστεροι για αυτόν που ζήτησε την παρέκκλιση από εκείνους που ίσχυσαν οποτεδήποτε μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησής του, τότε λαμβάνονται υπόψη οι ευμενέστεροι όροι δόμησης που ίσχυσαν μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό.
3. Το τέλος αποτελεί έσοδο του κατά το Αρθ-19 του ΝΔ-1262/72 ΕΤΕΡΠΣ, βαρύνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η οικοδομική άδεια και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη εκτέλεσης των εργασιών για οποιοδήποτε λόγο, ούτε οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας, χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης ή κατ' όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου.
4. Το τέλος υπολογίζεται με βάση την αξία της γης κατά την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, όπως η αξία αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Το τέλος που προκύπτει με βάση τη δηλούμενη αξία της γης, καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ και αποδίδεται σε αυτό μέσα σε ένα τρίμηνο το αργότερο. Η σχετική δήλωση απευθύνεται προς τη φορολογική αρχή την αρμόδια από τη θέση του ακινήτου, για τη φορολογία μεταβίβασης αυτού. Η ίδια φορολογική αρχή είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας της γης ανά μονάδα επιφανείας (προσωρινό και οριστικό) και για τη βεβαίωση της διαφοράς του τέλους που προκύπτει ύστερα από τον έλεγχο της δηλωθείσας αξίας γης. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους, καθώς και για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την επιβολή του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Η διαφορά του τέλους που βεβαιώνεται εισπράττεται από τα δημόσια ταμεία κατά τις κείμενες διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων και αποδίδεται ανά τρίμηνο στο ΕΤΕΡΠΣ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να ρυθμιστεί κάθε θέμα που ανάγεται στη βεβαίωση και είσπραξη του εσόδου και ιδιαίτερα στον τύπο των δηλώσεων που υποβάλλονται, τις ενέργειες επ' αυτών των αρμόδιων φορολογικών αρχών και πολεοδομικών υπηρεσιών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5. Το τέλος οφείλεται σε όλες τις περιπτώσεις παρεκκλίσεων για τις οποίες η οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά την 22-3-79 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-880/79), έστω και αν η παρέκκλιση έχει εγκριθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.
6. Για τις παρεκκλίσεις της προηγούμενης παραγράφου για τις οποίες έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια δεν επιστρέφεται το τέλος που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις πριν από την 22-3-79 ισχύουσες διατάξεις.
7. Το τυχόν επιβαλλόμενο πρόστιμο για αυθαίρετη κατασκευή οφείλεται ανεξάρτητα από το παραπάνω τέλος.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-268
(Αρθ-1 Ν-1512/85)
ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές κτιρίων οφείλουν να τα διατηρούν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο ανθρώπων ή ξένων πραγμάτων ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, να μην προσβάλουν το φυσικό, το πολιτιστικό και το πολεοδομικό περιβάλλον και γενικότερα να μην υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της περιοχής τους. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα παραλείπουν την υποχρέωσή τους αυτή, μπορεί να επεμβαίνει το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ και να εκτελεί τις εργασίες, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος των υποχρέων. Οι κάτοχοι των ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται τις παραπάνω επεμβάσεις.
Το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων, ανάλογα με το μέγεθος της δαπάνης και την οικονομική κατάσταση του υπόχρεου προσώπου. Η αύξηση της οικονομικής αξίας του κτιρίου και η αύξηση των προσόδων από την οικονομική του εκμετάλλευση, που οφείλονται στις εργασίες διατήρησης και ανάπλασης του κτιρίου, συμψηφίζονται στην οικονομική ενίσχυση την οποία δικαιούται ο κύριος, νομέας ή επικαρπωτής.
2. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές των κτιρίων οφείλουν να πραγματοποιούν εργασίες για τη διατήρηση ή ανάπλασή τους και ο τρόπος και η διαδικασία επέμβασης του Δημοσίου ή των ΟΤΑ για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου ή των ΟΤΑ στη συνολική δαπάνη σύμφωνα με τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου, ο τρόπος υπολογισμού, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος συμψηφισμού της αύξησης της οικονομικής αξίας του ακινήτου και των προσόδων από την οικονομική του εκμετάλλευση και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλέπεται ότι η κάλυψη της δαπάνης διατήρησης ή ανάπλασης του κτιρίου επιτυγχάνεται με την παραχώρηση της οικονομικής εκμετάλλευσης του κτιρίου στο Δημόσιο ή τον ΟΤΑ και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης αυτής.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-269
(Αρθ-32 παρ.4 Ν-1337/83)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
1. Οι κύριοι νομείς ή επικαρπωτές των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται διατηρητέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-79 παρ.6 του ΝΔ-8/73 ή του Αρθ-110 παρ.2 οφείλουν να διατηρούν τα αρχιτεκτονικά, καλλιτεχνικά και στατικά στοιχεία αυτών και σε οποιαδήποτε περίπτωση καταστροφής τους να τα ανακατασκευάζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ΕΠΑΕ, έστω και αν η καταστροφή οφείλεται σε ανώτερη βία. Αν οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές παραλείπουν την υποχρέωση τους αυτή μπορεί να επεμβαίνει το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ και να εκτελεί τις εργασίες καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος των υποχρέων.
2. Αυτοί που με όποιο τρόπο κατέχουν τα ακίνητα έχουν την υποχρέωση να δέχονται τις πιο πάνω παρεμβάσεις. Το σύνολο ή μέρος της δαπάνης επισκευών ή ανακατασκευών μπορεί να αναληφθεί από το Δημόσιο ή τον οικείο ΟΤΑ, αν οι υπόχρεοι βρίσκονται σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αυτές σε σχέση με την απόδοση από την εκμετάλλευση του κτιρίου και αν ταυτόχρονα η βλάβη δεν έγινε από σκόπιμη ενέργειά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Με όμοια ΠΔ μπορεί να ρυθμιστούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, τα αρμόδια για κάθε περίπτωση όργανα, οι διοικητικές κυρώσεις για πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στις πιο πάνω διατάξεις και κάθε σχετική ή συμπληρωματική λεπτομέρεια.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-270
(ΠΔ-15/28-4-88)
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
1. Σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης των αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων της παρ.2 του Αρθ-110, καθώς και των κτιρίων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς κατά την παρ.1 του ίδιου άρθρου, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή ο δήμος ή η κοινότητα, εφόσον τα παραπάνω κτίρια δεν ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τάσσει εύλογη προθεσμία στον υπόχρεο για την έναρξη και λήξη των εργασιών για την ανακατασκευή τους. Σε περίπτωση καταστροφής των στατικών στοιχείων των παραπάνω κτιρίων, τα αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις περί επικίνδυνων οικοδομών, όργανα, τάσσουν εύλογη επίσης προθεσμία για την έναρξη και λήξη εργασιών υποστύλωσης και αντιστήριξης των κτιρίων ώστε να αρθεί ο κίνδυνος.
2. Κάθε εργασία για την ανακατασκευή των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΑΕ, η οποία σε περίπτωση επικίνδυνων οικοδομών αποφαίνεται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες.
3. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν αρχίσουν τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου ή αρχίσουν τις εργασίες αποκατάστασης αλλά δεν τις περατώσουν μέσα στις προθεσμίες που τους έχουν ταχθεί, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.18 του παρόντος άρθρου και ταυτόχρονα η πολεοδομική υπηρεσία ή ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να χορηγήσουν νέα προθεσμία για την αποπεράτωση των εργασιών.
4. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες των παρ.1 και παρ.3 μπορεί το Δημόσιο ή ο δήμος ή η κοινότητα να αναλάβουν την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται, καταλογίζοντας όλη ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υποχρέων.
5. 'Οταν οι υπόχρεοι είναι άγνωστοι ή διαμένουν σε άγνωστη διεύθυνση, η κοινοποίηση των σχετικών με την αποκατάσταση του κτιρίου εγγράφων γίνεται από την αστυνομική αρχή στο νόμιμο πληρεξούσιό τους ή σε κάποιον συγγενή ή σ' αυτόν που με οποιαδήποτε σχέση κατοικεί ή διαμένει στο κτίριο ή επιδίδονται στον εισαγγελέα πρωτοδικών της περιφέρειας του τόπου που βρίσκεται το ακίνητο, με παραγγελία του οποίου δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. 'Οταν περάσει άπρακτη η εύλογη προθεσμία που έχει ταχθεί σύμφωνα με τις παρ.1 και παρ.3 θυροκολλούνται τα πιο πάνω έγγραφα στο ακίνητο, με φροντίδα της αστυνομικής αρχής της περιοχής, σε προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή το δήμο ή κοινότητα. Για τη θυροκόλληση συντάσσεται σχετική πράξη. Στη συνέχεια δημοσιεύεται επί δύο συνεχείς ημέρες σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μία τοπική που εκδίδεται τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, αντίγραφο της πράξης σχετικά με την επέμβαση του Δημοσίου, δήμου ή κοινότητας για την αποκατάσταση του κτιρίου. Η παραπάνω επέμβαση μπορεί ν' αρχίσει μετά εικοσαήμερο από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαδικασιών.
6. Εάν διαπιστωθεί ότι το κτίριο έχει άμεση ανάγκη υποστύλωσης, το παραπάνω αντίγραφο της πράξης θυροκολλείται και μετά τρεις ημέρες χωρίς να προηγηθεί άλλη διαδικασία κοινοποίησης, μπορούν να αρχίσουν οι απαιτούμενες εργασίες με επιμέλεια του Δημοσίου ή του δήμου ή της κοινότητας.
7. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθ-110 ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά της μελέτης του και έγχρωμες φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου, καθώς και φωτογραφίες εσωτερικών χώρων, όπου υπάρχει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
8. Από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και μέχρι την αποπεράτωση της επισκευής ή της ανακατασκευής, εκτός από τους ελέγχους που γίνονται σύμφωνα με το Αρθ-335, είναι δυνατό κατά την κρίση της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια, ανάλογα με το είδος και την έκταση της επισκευής ή ανακατασκευής του κτιρίου, να ελέγχονται οι εργασίες και σε άλλες φάσεις.
9. Στις παραπάνω οριζόμενες φάσεις που αναγράφονται στο έντυπο της οικοδομικής άδειας, οι υπόχρεοι οφείλουν να ζητήσουν τον έλεγχο.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου ή των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την παρ.18 του παρόντος άρθρου.
10. Οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές των κτιρίων της παρ.1 του παρόντος άρθρου επωμίζονται τις δαπάνες για την επισκευή ή ανακατασκευή των στατικών, αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών στοιχείων τους και οφείλουν με ίδια μέσα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής μετά από γνώμη της ΕΠΑΕ εκδιδόμενης κατά τη νόμιμη διαδικασία, να προβαίνουν στις αναγκαίες επισκευές ή ανακατασκευές.
11. Αν οι πιο πάνω υπόχρεοι αδρανούν, κωλυσιεργούν, καθυστερούν ή αδυνατούν να προβούν στις σχετικές εργασίες, τις εργασίες αυτές μπορεί να τις εκτελέσει το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ υπό τις προϋποθέσεις των παρ.1 έως και παρ.4 του παρόντος άρθρου, καταλογίζοντας κατ' αρχήν τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υποχρέων.
12. Στην περίπτωση που η δαπάνη της επισκευής ή ανακατασκευής υπερβαίνει ορισμένα εύλογα όρια που καθορίζονται από τη σχέση δαπάνης και προσόδου από την εκμετάλλευση του ακινήτου, τότε εφόσον η φθορά δεν προήλθε από σκόπιμη ενέργεια των υπόχρεων, οφείλει το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ να αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης αυτής στο μέτρο που υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, ιδίως δε σε περίπτωση:
α) μη πραγματοποίησης επαρκών εισοδημάτων από την εκμετάλλευση του κτιρίου. Ως εισόδημα λογίζεται και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιόχρηση, έστω και αν το κτίριο παραμένει κενό και δεν χρησιμοποιείται.
β) ύπαρξης διαφωνιών κάθε μορφής ανάμεσα στους συγκυρίους ή συννομείς που οδηγούν στην αδυναμία οικονομικής εκμετάλλευσης του ακινήτου.
13. Η διαπίστωση για τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων γίνεται από το φορέα που θα αναλάβει τη δαπάνη, ο οποίος λαμβάνει κυρίως υπόψη στοιχεία εκτίμησης της οικείας φορολογικής αρχής σχετικά με την αξία του οικοπέδου και τα έσοδα από την εκμετάλλευση και ειδικότερα αν η απόδοση του επισκευαζόμενου ή ανακατασκευαζόμενου διατηρητέου κτιρίου (ετήσια έσοδα προς δαπάνες επισκευής ή ανακατασκευής συν την αξία οικοπέδου που αντιστοιχεί στο κτίριο) είναι μικρότερη από την απόδοση που θα είχε αν κατασκευαζόταν νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας ίσης προς το διατηρητέο (ετήσια έσοδα προς δαπάνες ανέγερσης νέας οικοδομής συν την αξία οικοπέδου που αντιστοιχεί στο κτίριο).
Οι δαπάνες για την ανέγερση της πιο πάνω νέας οικοδομής προϋπολογίζονται από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία.
14. Το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου ή των ΟΤΑ στη δαπάνη αποκατάστασης του κτιρίου καθορίζεται με απόφαση είτε του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων αν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, είτε με απόφαση του οικείου νομάρχη αν η σχετική δαπάνη βαρύνει το νομαρχιακό προϋπολογισμό είτε με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου αν η σχετική δαπάνη βαρύνει το δήμο ή την κοινότητα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να γίνεται επιμερισμός της καταβολής της δαπάνης που αναλογεί στον υπόχρεο, σε μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως το ποσό που καταβάλλεται κατ' έτος να υπολείπεται του εξήντα τοις εκατό (60%) των ετήσιων προσόδων από την εκμετάλλευση του κτιρίου ή από το ανάλογο ποσοστό που αντιστοιχεί στην ιδιοκατοίκηση, σύμφωνα με βεβαίωση της φορολογικής αρχής της περιοχής. Η καταβολή κατά δόσεις επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με αυτό των δανείων που παρέχονται από την Κτηματική Τράπεζα για επισκευή διατηρητέων κτιρίων.
15. Η καταβολή της δαπάνης γίνεται μετά την έναρξη της ιδιοκατοίκησης ή της εκμετάλλευσης του κτιρίου και πάντως το αργότερο σε έξι (6) μήνες μετά το τέλος των εργασιών επισκευής ή ανακατασκευής.
16. Η δαπάνη που βαρύνει τους υπόχρεους και καταβάλλεται για λογαριασμό τους από το Δημόσιο, βεβαιώνεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων. Αν η δαπάνη καταβάλλεται από το δήμο ή την κοινότητα εισπράττεται με απλές βεβαιωτικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων.
17. Κατά της πράξης καταλογισμού χωρεί προσφυγή ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου του οποίου η απόφαση υπόκειται σε αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
18. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόστιμο από 100000 δρχ έως 5000000 δρχ για καταστροφή χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου, ανάλογα με την έκταση της επέμβασης και κατά την αιτιολογημένη κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρ.1 του Αρθ-269.
19. Σε περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατεδαφίζεται κτίριο από τα αναφερόμενα στην παρ.1, επιβάλλονται στους υπόχρεους εκτός των κυρώσεων της προηγουμένης παρ.18 και η ολική ανακατασκευή του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ΕΠΑΕ και μετά από άδεια της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας.
20. Σε περίπτωση που χαρακτηρίζεται κτίριο ως διατηρητέο στο οποίο έχει γίνει επέμβαση (κατεδάφιση, αλλοίωση κλπ) σύμφωνα με νόμιμη άδεια, η αποκατάστασή του γίνεται με δαπάνη του Δημοσίου, δήμου ή κοινότητας χωρίς να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις στους υπόχρεους.
21. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται στο Δημόσιο Ταμείο, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται ολόκληρα στο ΕΤΕΡΠΣ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-271
(ΝΔ-2917/54, ΠΔ-8-2/1-3-79, ΠΔ-7/13-3-80, Αρθ-43 παρ.9 Ν-1337/83)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ
1. Σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός των πόλεων ή οικισμών με ή χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς και σε γήπεδα εκτός σχεδίου, στα οποία βρίσκονται οικοδομές που έχουν βλαβεί ή καταστραφεί από βίαιο συμβάν ή πολεμική αιτία ή θεομηνία (σεισμό κλπ), επιτρέπεται σε περίπτωση βλάβης η χορήγηση άδειας ριζικής επισκευής των οικοδομών ή σε περίπτωση ολικής καταστροφής η χορήγηση άδειας ανέγερσης οικοδομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στα οικόπεδα που δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που έχουν καθοριστεί στην περιοχή στην οποία βρίσκονται, επιτρέπεται σε περίπτωση:
α) βλάβης, η χορήγηση άδειας ριζικής επισκευής των οικοδομών και
β) ολικής καταστροφής, η χορήγηση άδειας ανέγερσης το πολύ διώροφης οικοδομής με υπόγειο, χωρίς πάντως αυτή να είναι σε έκταση και όγκο μεγαλύτερη από αυτήν που καταστράφηκε.
3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου στα οικόπεδα που έχουν τα όρια αρτιότητας εμβαδού και διαστάσεων, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση που έχουν καθοριστεί για την περιοχή και η οικοδομή που έχει βλαβεί ή καταστραφεί αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ως, προς τη θέση ή την έκταση, επιτρέπεται σε περίπτωση:
α) βλάβης, η χορήγηση άδειας ριζικής επισκευής των οικοδομών και
β) ολικής καταστροφής, η χορήγηση άδειας ανέγερσης οικοδομής με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς δόμησης:
ι. Η μέγιστη κάλυψη της οικοδομής δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιφάνεια του περιγράμματος αυτής που καταστράφηκε.
ιι. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων της οικοδομής ορίζεται σε δύο (2) με υπόγειο και το μέγιστο ύψος σε 8 μέτρα και πενήντα εκατοστά του μέτρου (8,50 μ) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και στέγη ύψους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών του μέτρου (1,50 μ).
Σε περίπτωση μη κατασκευής στέγης το παραπάνω μέγιστο ύψος μειώνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά του μέτρου (1,50).
Εάν ειδικές διατάξεις ορίζουν για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η οικοδομή μικρότερο αριθμό ορόφων και μικρότερο ύψος, αυτές εξακολουθούν να ισχύουν.
ιιι. Ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβεί τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής.
4. Σε περίπτωση ανακατασκευής οικοδομής από ιδιοκτήτες δανειοδοτούμενους για το σκοπό αυτό από το Κράτος, επιτρέπεται η οικοδομή να έχει συνολική επιφάνεια ορόφων ίση με εκείνη η οποία προκύπτει από τις σχετικές προδιαγραφές που καθορίζονται με την κοινή Αποφ-Δ4/9020/23-5-72 "περί καθορισμού ύψους στεγαστικής συνδρομής και προτύπων κατοικίας κτλ (ΦΕΚ-392/Β/2-6-72), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αυτό ισχύει, έστω και αν η ανακατασκευαζόμενη οικοδομή έχει συνολική επιφάνεια ορόφων μεγαλύτερη από αυτήν που καταστράφηκε ή αν προκύπτει υπέρβαση των περιορισμών των περιπτ.ι και ιιι του εδαφ.β της παρ.3 του παρόντος άρθρου.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για οικοδομές που έχουν πληγεί για τις οποίες δεν χορηγείται μεν δάνειο, υπάγονται όμως στις ίδιες κατηγορίες οικοδομών για τις οποίες χορηγείται δάνειο που βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου νομού.
5.α. Κατά την εφαρμογή των παρ.2 και παρ.3 του παρόντος άρθρου τηρούνται οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές των πόλεων ή οικισμών, έστω και αν το εμβαδόν της οικοδομής είναι μικρότερο αυτής που καταστράφηκε.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία οι οικοδομές ανεγείρονται κοντά σε ρέμα, αν μεν πρόκειται για οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-6 του κτιριοδομικού κανονισμού και αν πρόκειται για γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίου τότε η απόσταση κάθε σημείου της οικοδομής από την όχθη του ρέματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μ.
γ. Σε οικόπεδα που βρίσκονται σε παραλιακούς οικισμούς που προϋφίστανται του έτους 1923 οι οικοδομές τοποθετούνται σε απόσταση 10 μ τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού (χειμέριο κύμα) που καθορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ. Απαγορεύεται η έκδοση αδειών οικοδομής σε δασικές εκτάσεις. Ο χαρακτήρας της έκτασης ως δασικής ή όχι βεβαιώνεται από τις αρμόδιες δασικές αρχές.
ε. Στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εκτός από τις παρ.2 και παρ.3 εφαρμόζονται και οι παρακάτω διατάξεις:
του ΑΝ-2344/40 "περί αιγιαλού και παραλίας".
του ΠΔ-347/93 "λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας".
6. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ορίζονται οι περιοχές για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
7. Οι οικοδομικές άδειες που χορηγούνται για την ανακατασκευή ή επισκευή οικοδομών που έχουν καταστραφεί ή βλαβεί από σεισμούς ή άλλη θεομηνία, καθώς επίσης και οι αιτήσεις για χορήγηση των αδειών αυτών μαζί με όλα τα απαιτούμενα για την έκδοσή τους στοιχεία (όπως διαγράμματα, στατικοί υπολογισμοί, προϋπολογισμοί, βεβαιώσεις αντοχής, δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης κτλ) δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου ούτε σε φόρο ή κράτηση ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή του δήμου ή της κοινότητας ή οποιουδήποτε άλλου.
8. Οι βεβαιώσεις περί καταστροφής ή βλάβης από τους σεισμούς ή από άλλη θεομηνία των παραπάνω οικοδομών και οι αιτήσεις για τη χορήγησή τους απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου, καθώς και από κάθε άλλο τέλος υπέρ οποιουδήποτε.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να ορίζεται ότι για την επανακατασκευή ή επισκευή των παραπάνω οικοδομών που έχουν πληγεί, ανάλογα με το είδος ή και την έκταση ή και την αξία των εργασιών που απαιτούνται, δεν απαιτείται η χορήγηση οικοδομικής άδειας ή σύνταξη πλήρους μελέτης ή καθορισμός ιδιώτη επιβλέποντος μηχανικού.
10. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ορίζονται και τα δικαιολογητικά ή τα τεχνικής φύσεως στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.7 και επόμενες του παρόντος άρθρου.
11. Σε οικισμούς που έχουν πληγεί σε σοβαρό βαθμό από σεισμούς και απαιτούνται από ειδικές μελέτες μέτρα ασφαλείας τα οποία εμποδίζονται από τις διατάξεις του ΓΟΚ μπορεί να καθορίζονται με παρέκκλιση των διατάξεων του ΓΟΚ ειδικοί όροι και περιοριμοί δόμησης, χωρίς αύξηση του συντελεστού δόμησης.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-272
(ΠΔ-4/19-8-78, ΠΔ-13-2/2-3-81)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Οι μελέτες ανάπλασης ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών προβλέπουν όλα τα έργα που θα εκτελεστούν και γενικά τις ρυθμίσεις στους ελεύθερους χώρους των περιοχών αυτών, καθώς και στις προσόψεις των κτιρίων που βλέπουν στους χώρους αυτούς. Τα παραπάνω έργα και ρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, των συνθηκών διακίνησης των πεζών και των όρων διαβίωσης των κατοίκων.
2. Οι παραπάνω μελέτες μπορεί να συντάσσονται από το Δημόσιο ή τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή τη ΔΕΠΟΣ ή και με μέριμνα των ωφελούμενων από την εκτέλεση των σχετικών έργων παρόδιων ιδιοκτητών.
3. Οι μελέτες της παρ.1, πριν από την εφαρμογή τους, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή του οικείου νομάρχη, αν πρόκειται για οικισμούς πληθυσμού κάτω των 20000 κατοίκων, ύστερα από γνώμη του οικείου δήμου ή κοινότητας και εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή της τυχόν υφιστάμενης Ειδικής Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την ανάπλαση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων. Εφόσον από την εφαρμογή των παραπάνω μελετών επηρεάζονται οι δημόσιες οδικές συγκοινωνίες, απαιτείται και η γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4. Η γνώμη των δήμων ή κοινοτήτων και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, πρέπει να παρέχεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την περιέλευση σε αυτούς του σχετικού ερωτήματος.
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, η σχετική απόφαση μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη τους.
5. Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από τις μελέτες της παρ.1, βαρύνει τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιοκτήτες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση που προβλέπεται στην παρ.3.
6. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ανατίθεται στο Δημόσιο ή στο δήμο ή κοινότητα ή στη ΔΕΠΟΣ η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και να επιρρίπτεται στη συνέχεια η σχετική δαπάνη στους υποχρέους. Στην περίπτωση αυτή με την ίδια απόφαση ορίζεται η πηγή και ο τρόπος χρηματοδότησης των σχετικών έργων, καθώς και το ποσοστό συμβολής του Δημοσίου ή του δήμου ή κοινότητας ή της ΔΕΠΟΣ στη συνολική δαπάνη.
7. Σε περίπτωση εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται από τις μελέτες της παρ.1 από το Δημόσιο ή το δήμο ή κοινότητα ή τη ΔΕΠΟΣ με βάση το ολικό η το αναλογούν στους υποχρέους ποσό της σχετικής δαπάνης, καταρτίζεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία πίνακας, στον οποίο φαίνεται το ποσό που βαρύνει κάθε ωφελούμενο παρόδιο. Το ποσό αυτό καθορίζεται ανάλογα με το μήκος του προσώπου κάθε οικοπέδου, το οποίο βλέπει στον κοινόχρηστο χώρο που διαμορφώνεται και με βάση την αντιστοιχούσα δαπάνη σε κάθε τρέχον μέτρο πρόσοψης (που μετράται στη ρυμοτομική γραμμή).
Σε περίπτωση ανακατασκευής ή διαρρύθμισης πεζοδρομίων μόνο στη μία πλευρά της οδού ή με μεταβαλλόμενο ή με διαφορετικό στις δύο πλευρές αυτής πλάτος, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο κάθε υπόχρεος (μόνο για τη δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίου) καθορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του πεζοδρομίου που αντιστοιχεί στο πρόσωπο κάθε οικοπέδου και με βάση τη δαπάνη που αντιστοιχεί σε κάθε τετραγωνικό μέτρο πεζοδρομίου.
Η δαπάνη διαμόρφωσης ή ανακαίνισης της πρόσοψης κτιρίου βαρύνει τον ιδιοκτήτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παρ.3.
8. Η δαπάνη συντήρησης των έργων που προβλέπονται από τις μελέτες της παρ.1 βαρύνει τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιοκτήτες, κατά ποσοστό που υπολογίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Τη συντήρηση των παραπάνω έργων αναλαμβάνει ο οικείος δήμος ή κοινότητα, εφόσον τα έργα εκτελέστηκαν από αυτόν ή το Δημόσιο, η δε σχετική δαπάνη βεβαιώνεται σε βάρος των υποχρέων και εισπράττεται μαζί με τα δημοτικά τέλη. Είναι δυνατό όμως τη συντήρηση των έργων αυτών να αναλάβουν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες, εφόσον αυτό ορίζεται ρητά στην απόφαση της παρ.3.
9. Σύμφωνα με την παραπάνω παρ7 υπολογίζεται και η δαπάνη που βαρύνει κάθε υπόχρεο σε περίπτωση εκτέλεσης ή συντήρησης των έργων από τους παρόδιους.
10. Η αρμόδια υπηρεσία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων για να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημέρων από τη δημοσίευση του πίνακα της παρ.7 και της πρόσκλησης, μόνο σχετικά με το μήκος του προσώπου των ιδιοκτησιών τους στην οδό ή στην πλατεία ή το εμβαδόν του πεζοδρομίου που αναλογεί στο ακίνητό τους. Η ένσταση υποβάλλεται απ' ευθείας στον Υπουργό ή το νομάρχη, ο οποίος και διατάζει νέα λεπτομερή μέτρηση των ακινήτων των ενισταμένων ή του εμβαδού των πεζοδρόμων και προβαίνει τελικά στην κύρωση ή τροποποίηση του πίνακα. Η παραπάνω πρόσκληση γίνεται μέσω του τύπου με δημοσίευση της μαζί με τον πίνακα, τουλάχιστον εφάπαξ, σε δύο εφημερίδες με ευρεία κυκλοφορία στην περιοχή όπου βρίσκονται τα ακίνητα των ενδιαφερομένων.
11. Αμέσως μετά την κύρωση του πίνακα, διαβιβάζεται αυτός στο οικείο δημόσιο ταμείο για την είσπραξη, για λογαριασμό του Δημοσίου ή του δήμου ή της κοινότητας, του ποσού που καταλογίζεται σε κάθε ένα παρόδιο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-273
(ΠΔ-29-8/11-9-96 πλην της παρ.1 του Αρθ-3)
ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόμενων κατασκευών κατοικίας με προκατασκευασμένα στοιχεία σε γήπεδα ή οικόπεδα, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν σε κάθε περιοχή, πλην των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ιστορικών τόπων και παραδοσιακών οικισμών, καθώς και των περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις προστασίας ή για τις οποίες ρητά απαγορεύεται η εγκατάσταση λυομένων.
2.α) Οι τύποι των παραπάνω λυόμενων κατασκευών εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του ΣΧΟΠ και είναι σύμφωνοι με τις εγκεκριμένες σχετικές προδιαγραφές.
β) Οι τύποι λυόμενων κατασκευών κατοικίας με προκατασκευασμένα στοιχεία, που έχουν εγκριθεί μέχρι 30-3-84 (ημερομηνία έκδοσης της Αποφ-20/387/527/84 του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων) επανεξετάζονται σε σχέση με τις νέες προδιαγραφές και επανεγκρίνονται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
3. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας εγκατάστασης λυόμενης κατασκευής κατοικίας με προκατασκευασμένα στοιχεία απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ για την εναρμόνιση του τύπου της κατασκευής με τον περιβάλλοντα χώρο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
4. Οικοδομικές άδειες εγκατάστασης λυόμενων κατασκευών κατοικίας, που έχουν εκδοθεί ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την 11-9-96 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ-29-8/11-9-96) εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των πριν από την παραπάνω ημερομηνία ισχυουσών διατάξεων. Μετά τη λήξη τους αναθεωρούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Επιτρέπεται η επισκευή και συντήρηση των νόμιμα υφιστάμενων λυόμενων κατασκευών μόνο για λόγους χρήσης και υγιεινής.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-274
(Αρθ-24α παρ.5 εδαφ.α-δ και ζ και παρ.7 Ν-2075/1992, Αρθ-41 παρ.2 Ν-2145/93)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή:
α. οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό και
β. δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κλπ) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερό, ως εξής:
αα. Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφιέμενου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου.
ββ. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: 'Οπως στην περιπτ.αα και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τμ και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον 5 μ.
2. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τμ και το ύψος του τα 2,40 μ. 'Οταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τμ και το ύψος του τα 3,5 μ.
3. 'Οταν ο οικίσκος και η δομική κατασκευή τοποθετούνται στο δώμα δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.
4. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας πχ περιοχές της παρ.9 του Αρθ-250 και της παρ.4 του Αρθ-445 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών ή και της ΕΠΑΕ.
5. Στις εγκαταστάσεις της παρ.1 λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής και να καθορίζονται οι εφαρμοζόμενοι τεχνικοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των εγκρίσεων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-275
(Αρθ-18 και Αρθ-63 ΝΔ-17-7/16-8-23)
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
1. Οι ιδιοκτήτες των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και της κατά το Αρθ-181 ζώνης γηπέδων οφείλουν να λαμβάνουν, με δική τους δαπάνη και φροντίδα, τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή και με υγιεινούς όρους απομάκρυνση ή αποξήρανση των τυχόν συσσωρευομένων στα γήπεδα αυτά ανθυγιεινών υλών και λιμναζόντων υδάτων που βλάπτουν τη δημόσια υγεία.
2. Οι εργασίες της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εκτελούνται με τρόπο που δεν προξενεί οποιαδήποτε ζημία στις ιδιοκτησίες και στις οδούς, καθώς και στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους. Κάθε προκαλούμενη τυχόν ζημία βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του γηπέδου που εξυγιαίνεται.
3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις ανθυγιεινών υλικών κτλ που προέρχονται από τις κατοικίες και από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές για αυτές ειδικές διατάξεις.
4. Προκειμένου για έλη, για την εξυγίανση των οποίων απαιτείται η εκτέλεση ειδικών υδραυλικών έργων σε μεγάλη κλίμακα, εφαρμόζονται οι σχετικές με αυτά διατάξεις και δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή το παρόν άρθρο. Πάντως ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων είναι αρμόδιος να αποφασίζει, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, εάν συντρέχει ή όχι λόγος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα και σε πόλεις, κώμες κτλ που δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο.
6. Εάν ο ιδιοκτήτης που προσκαλείται να απομακρύνει ή να αποξηράνει τις παραπάνω ανθυγιεινές ύλες δεν συμμορφωθεί προς αυτά που επιτάσσονται από την πρόσκληση, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην ίδια την πρόσκληση, μπορεί να πράξει αυτό, σε βάρος και για λογαριασμό του, το Δημόσιο. Η σχετική δαπάνη βεβαίωνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
7. Οι ενιστάμενοι κατά της παραπάνω προσκλήσεως μπορούν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια πρόσκληση, να υποβάλουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων τις ενστάσεις τους. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί των ενστάσεων ανεκκλήτως.
8. Εάν από την άρνηση του ιδιοκτήτη να προβεί στις κατά το παρόν άρθρο υποχρεώσεις του, η οποία διαπιστώνεται από την παρέλευση άπρακτης εξάμηνης προθεσμίας από τη λήξη της προθεσμίας της παρ.6, βεβαιωθεί ότι η δημόσια υγεία διατρέχει σοβαρότατο κίνδυνο, το μέρος του γηπέδου που είναι επικίνδυνο στην υγεία είναι δυνατόν να εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά υπέρ αυτού που αναλαμβάνει τις κατά την παρ.1 υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την εκτέλεσή τους μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Με προεδρικό διάταγμα κανονίζεται ο τρόπος εξακρίβωσης του παραπάνω κινδύνου και τα σχετικά με το πρόγραμμα και τους όρους του πλειστηριασμού.
9. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραπάνω παρ.6 ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του Κεφ.Γ Μέρους IV.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002