Περιορισμοί για την Προστασία του Φυσικού, Πολιτιστικού και Οικιστικού Περιβάλλοντος Αρθρα 183 έως 193
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-183
(Αρθ-29 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.14 Ν-1512/85, Αρθ-5 παρ.8 Ν-1929/91, Αρθ-14 παρ.6 Ν-2289/95)
ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Με τα ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ ορίζονται οι πόλεις και οι οικισμοί γύρω από τα όρια των οποίων καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Με τα π δ/γματα αυτά καθορίζεται και το πλάτος των ΖΟΕ σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οικισμού ή θέσης του ή προσδιορίζονται τα όρια της ΖΟΕ σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας που δημοσιεύεται με σμίκρυνση μαζί με το ΠΔ.
Το πλάτος της ΖΟΕ υπολογίζεται από τα αντίστοιχα ακραία όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή του οικισμού προ του 1923. Με τα παραπάνω ΠΔ καθορίζονται, κατά τη συγκεκριμένη περίπτωση οι όροι και περιορισμοί χρήσεων γης ή άλλοι όροι και περιορισμοί, που επιβάλλονται μέσα στις ΖΟΕ και ιδιαίτερα το όριο εμβαδού, κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση της γης. Τα ΠΔ αυτά εκδίδονται μετά από γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του νομαρχιακού ΣΧΟΠ ή και του ΚΣΧΟΠ για το Ν. Αττικής. Το πλάτος της ΖΟΕ μετά τον προσδιορισμό του μπορεί μόνο να αυξηθεί με ΠΔ που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση που επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο μέσα στη ΖΟΕ ή και έξω από αυτή μπορεί να επεκταθεί η ΖΟΕ με ΠΔ που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο.
2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό ΖΟΕ κατά μήκος ακτών ή την όχθη δημόσιων λιμνών ή ποταμών ή και σε άλλες θέσεις ή περιοχές ειδικής προστασίας.
3. Μέσα στις ΖΟΕ το Δημόσιο ασκεί δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Αρθ-225 που εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
4. Στις εκποιητικές δικαιοπραξίες για ακίνητα μέσα στις ΖΟΕ επισυνάπτονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.1 του Αρθ-420. Δικαιοπραξίες που καταρτίζονται κατά παράβαση της απαγόρευσης κατάτμησης κάτω από τα όρια που ορίζονται με το ΠΔ της παρ.1 του άρθρου αυτού είναι άκυρες. Οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες, όσοι μεσολαβούν σε τέτοιες δικαιοπραξίες, οι συμβολαιογράφοι και οι υποθηκοφύλακες που συντάσσουν ή μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια, τιμωρούνται με τις ποινές της παρ.8 του Αρθ-382. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση των ΥΠΠΕΧΩΔΕ είναι δυνατό να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και οι πειθαρχικές κυρώσεις των προσώπων που συμπράττουν με οποιοδήποτε τρόπο στις πιο πάνω δικαιοπραξίες.
5.Των απαγορεύσεων κατατμήσεως του άρθρου αυτού εξαιρείται η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ για την απόκτηση ακινήτων για τις ανάγκες αυτής.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-184
(Αρθ-91 Ν-1892/90)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, να καθορίζει εντός των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών ζώνες, στις οποίες κατά περίπτωση, θα απαγορεύεται παντελώς η δόμηση (ζώνη Α) ή θα επιτρέπεται (ζώνη Β) με όρους και περιορισμούς που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η διαδικασία της οριοθέτησης των ζωνών και του καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης κατά τα ανωτέρω, πρέπει να ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο από την υποβολή της σχετικής πρότασης από την αρμόδια αρχαιολογική Εφορεία.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-185
(Αρθ-99 παρ.2 Ν-1892/90, Αρθ-7 παρ.1 Ν-2052/92)
ΖΩΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΖΕΑ)
1. Σε εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές εφόσον απαιτείται από πολεοδομικές ή κυκλοφοριακές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας (σταθμοί τρένου, μετρό, κυκλοφοριακοί κόμβοι και αρτηρίες, μεγάλοι χώροι στάθμευσης, βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα κλπ), μπορεί με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ μετά από σχετική ενημέρωση ή πρόταση του οικείου δήμου ή κοινότητας, να καθορίζονται Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ).
2. Στις ζώνες αυτές μπορεί, με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ κατά τη διαδικασία του Αρθ-154 να τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο, να ορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πολεοδομική ρύθμιση για την εξασφάλιση του ελέγχου της περιοχής. Προκειμένου για τους Ν.Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται γνώμη του ΣΧΟΠ, νοείται γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
3. Ειδικότερα στις ΖΕΑ που καθορίζονται κοντά σε μεγάλα συγκοινωνιακά έργα (μεγάλες κυκλοφοριακές αρτηρίες, μεγάλοι κυκλοφοριακοί κόμβοι, σταθμοί μετρό, σήραγγες, ζεύξεις, αεροδρόμια κλπ) καθώς και επίσης και σε περιοχές για τη δημιουργία περιαστικού πρασίνου κατ'εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου, επιτρέπεται από τη δημοσίευση των παραπάνω ΠΔ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφέλειας, των ακινήτων που εμπίπτουν στις ΖΕΑ, για τη δημιουργία ειδικών έργων και εγκαταστάσεων τα οποία απαιτούνται για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση και λειτουργία των συγκοινωνιακών αυτών έργων και την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται με αυτά, καθώς και των ακινήτων για τη δημιουργία περιαστικού πρασίνου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του Ν-3905/58 και των παρ.4 και 5 του Αρθ-26 του Ν-1418/84, όπως ισχύουν. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων αυτών ενεργείται υπέρ και με δαπάνες του ΕΤΕΡΠΣ, ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του ΝΔ-797/71 (ΦΕΚ-1/Α/71).
3. Για τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των ειδικών έργων στις ΖΕΑ, καθώς και τα σχετικά με την κατασκευή των έργων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-325.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-186
(Αρθ-2, 3 ΠΔ-347/25-8/2-9-93)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Η γραμμή δόμησης στο οδικό δίκτυο που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ορίζεται ως εξής:
α. Στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο 60 μ από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 μ από το όριο αυτής.
β. Στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο 45 μ από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30 μ από το όριο αυτής.
γ. Για τα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί, κατασκευασθεί, ολοκληρωθεί σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας όπως ορίζονται στο Ν-2094/92, με παράπλευρους δρόμους (SERVICE ROADS), σε επαφή με την κυρία οδό ή και σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κύριας οδού και 20 μ από τον άξονα του παραπλεύρου (SR).
Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευροι δρόμοι ισχύουν οι αποστάσεις των παρ.(α) και (β) του παρόντος.
δ. Στο τριτεύον εθνικό και στο εθνικό οδικό δίκτυο των νησιών εκτός της Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας 30 μ από τον άξονα της οδού.
ε. Στους παράπλευρους δρόμους (SR) του εθνικού οδικού δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 20 μ από τον άξονα του δρόμου.
στ. Στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο 20 μ από τον άξονα της οδού.
ζ. Στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών εκτός της Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας, τουλάχιστον 6 μ από το όριο της οδού.
η. Στο δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο 6 μ από το όριο της οδού.
2. Η γραμμή δόμησης στα τμήματα οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923 χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.Β'του Μέρους ΙΙ ορίζεται ως εξής:
α. Στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο 30 μ από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 20 μ από το όριο της οδού.
β. Στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο 25 μ από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 10 μ από το όριο της οδού.
γ. Για τα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί, κατασκευασθεί ολοκληρωθεί σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στον Ν-2094/92 με παράπλευρους δρόμους (SR), σε επαφή με την κύρια οδό ή και σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 6 μ από το όριο του παράπλευρου δρόμου.
Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευροι δρόμοι ισχύουν οι αποστάσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής.
δ. Στο τριτεύον εθνικό οδικό δίκτυο και στο εθνικό οδικό δίκτυο των νησιών εκτός της Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας 6 μ από το όριο της οδού.
ε. Στους παράπλευρους δρόμους (SR) του Οδικού Δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 6 μ από το όριο της οδού.
στ. Στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, δευτερεύον επαρχιακό και δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο, εάν υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή σε ικανό μήκος διατηρείται αυτή, διαφορετικά 3 μ από το όριο της οδού.
3. Το όριο της οδού εφόσον δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρίωση λαμβάνεται σε απόσταση 5 μ για το εθνικό οδικό δίκτυο και 3 μ για το υπόλοιπο οδικό δίκτυο από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος.
4. Στο όριο των ιδιοκτησιών με την οδό είναι δυνατή η τοποθέτηση περιφράγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-257.
5. Οι αποστάσεις που ορίζονται παραπάνω δεν εφαρμόζονται για τις προσθήκες καθ'ύψος σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια.
6. Οι παραπάνω αποστάσεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που προγραμματίζεται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ ή του νομάρχη, η κατασκευή έργων στο εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο αντίστοιχα.
Τέτοια έργα είναι κυρίως οδοί παρακαμπτήριοι, περιμετρικοί συνδετήριοι, κυκλοφοριακοί κόμβοι κλπ, και προβλέπονται από εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή ΓΠΣ και περιλαμβάνουν τα εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης τμήματα οδών.
7. Η εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης που προβλέπεται σ'αυτήν και η οποία συνοδεύεται από την εγκεκριμένη μελέτη με καθορισμένο τον άξονα και την ζώνη διέλευσης του έργου και προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου όχι μεγαλύτερο της τριετίας δυνάμενο να ανανεωθεί μία φορά μόνο.
8. Από την έκδοση της σχετικής απόφασης δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για ανέγερση κτιρίων και η εκτέλεση εργασιών στη ζώνη διέλευσης της οδού.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-187
(Αρθ-23, 24 Ν-1337/83, ΠΔ-236/18-5/22-6-84)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ
1. Επιτρέπεται για δημόσια ωφέλεια η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη δημιουργία οδών προσπέλασης προς την παραλία και τον αιγιαλό καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθμευσης οχημάτων. Οι οδοί είναι δημοτικές ή κοινοτικές κατά περίπτωση και δεν υπάγονται στις κατηγορίες των οδών που παρέχουν ειδικές δυνατότητες κατάτμησης και ανοικοδόμησης. Για την απαλλοτρίωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο οδοί προσπέλασης δημιουργούνται σύμφωνα με γενικότερο σχεδιασμό που καταρτίζεται από τις αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και διαμορφώνονται ως πεζόδρομοι, χωρίς να αποκλείεται σε ορισμένες πρόσφορες θέσεις η διαμόρφωση οδών και χώρων στάθμευσης για τροχοφόρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με την πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης, μέσα στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού.
3. Από την 14-3-83 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1337/83), σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μ από την ακτή ή την όχθη δημόσιων λιμνών (εκτός αν έχει ορισθεί μεγαλύτερο πλάτος ΖΟΕ κατά το Αρθ-183 δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.
Κατ'εξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε περίπτωση που είναι αναγκαίες για την προστασία καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων που προσδιορίζονται με ΠΔ που εκδίδεται μια φορά με πρόταση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ.
Με το δ/γμα αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής που επιτρέπει την κατ' εξαίρεση περίφραξη ως και ο τρόπος, το είδος και η έκταση της περίφραξης αυτής.
Στις πιο πάνω περιοχές είναι δυνατόν με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας να επιβληθεί η διακοπή των εργασιών κάθε είδους περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση περιφράξεων που έχουν τελειώσει, εφόσον οι περιφράξεις αυτές παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης και στο μέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση εξυπηρετεί την πρόσβαση αυτή ή που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι περιφράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται για την κατεδάφισή τους οι διαδικασίες του Αρθ-382.
4. Ως ακτή για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης νοείται το προς την ξηρά όριο του αιγιαλού και, αν η οριογραμμή αυτή δεν έχει προσδιορισθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, νοείται η διαχωριστική γραμμή ξηράς - θάλασσας.
5. Οι κάτοχοι ή αυτοί που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί στον αιγιαλό κατά παράβαση του Αρθ-11 του ΑΝ-2344/90 "περί αιγιαλού και παραλίας", όπως ισχύει ή του ΝΔ-2687/53 "περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού", όπως ισχύει, αποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης.
6. Τα κτίσματα αυτά μπορεί να διατεθούν στους ΟΤΑ ή σε κοινωφελή ιδρύματα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών, μέχρι την κατεδάφισή τους.
7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ.
8. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων της παρ.3 επιτρέπονται οι περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 μ από την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης για την προστασία των εξής καλλιεργειών ή ειδικών χρήσεων:
Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την προστασία τους και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα. Οι καλλιέργειες αυτές είναι κηπευτικά, οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ανθοκομικές καλλιέργειες, καλλιέργειες υπό κάλυψη, νέες φυτείες, φυτώρια.
Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων.
Τουριστικών - Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων - Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Χώρων και εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης οικισμών:
α. Βιολογικού καθαρισμού
β. Εγκαταστάσεων και δεξαμενών ύδρευσης
γ. Εγκαταστάσεων ΔΕΗ, ΟΤΕ
Στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Μεγάλων συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων (λιμάνια, αεροδρόμια κλπ)
Αρχαιολογικών χώρων
Μνημείων της φύσης, υγροτόπων, υδροβιοτόπων, σημαντικών πηγών γλυκού νερού
Εκτροφείων θηραμάτων
Κτιρίων εκπαίδευσης - σχολεία κλπ
Κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί - παιδικές κατασκηνώσεις - άσυλα κλπ)
Κτιρίων περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές κλπ)
Αθλητικών εγκαταστάσεων (πχ πισίνες, τένις κλπ)
Οργανωμένων πλάζ
Παιδικών χαρών, παιδότοπων
Φυλακών, Σωφρονιστικών ιδρυμάτων
Νεκροταφείων
Μονών
Κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών
Χώρων συνάθροισης κοινού (υπαίθρια θέατρα, κινηματογράφοι)
Χώρων εκθέσεων και αγοράς
Λατομικών χώρων μόνο στα ανώτερα κάθε φορά όρια των μετώπων εκμετάλευσης
9. Οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 50 μ από τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη δημόσιας λίμνης.
α. Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεγάλες συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις, ειδικές περιπτώσεις βιομηχανικών συγκροτημάτων (μεταλλουργίες, πετρελαιοειδή, μονάδες παραγωγής τσιμέντου κλπ), οι σκάλες φόρτωσης υλικών εξορυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι υπόλοιπες χρήσεις που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας και μετά από πρόταση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, η περίφραξή τους σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτή κλπ, είναι απόλυτα απαραίτητη για τη λειτουργία τους.
β) Για τις ειδικές καλλιέργειες, επιτρέπεται η περίφραξή τους και σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων όταν δεν παρεμποδίζεται η παράλληλη προς τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη της λίμνης, προσπέλαση του κοινού. Η απόσταση αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση από τις κατά τόπους πολεοδομικές υπηρεσίες ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,5 μέτρο.
10. Η περίφραξη των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετείται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα γύρω από το περίγραμμα του κτιρίου ή γύρω από τα ακραία κτίσματα του συγκροτήματος των οικίσκων, όταν πρόκειται για διεσπαρμένα κτίρια. Για τα CAMPINGS και τις κατασκηνώσεις οι περιφράξεις καθορίζονται κατά περίπτωση από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, ύστερα από πρόταση του ΕΟΤ.
11. Δεν επιτρέπεται η περίφραξη ολόκληρου του γηπέδου στις καλλιέργειες ή ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 8 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα γηπέδου πλάτους τριών (3) μέτρων, τουλάχιστον στο ένα όριο του γηπέδου.
'Oπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόσταση κτίσματος από τα όρια του γηπέδου 2,5 μέτρων, τότε το πλάτος του μη περιφρασσόμενου τμήματος του γηπέδου ορίζεται σε 2,5 μέτρα.
12. Σε περίπτωση που το πρόσωπο του γηπέδου το παράλληλο προς την ακτή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τριακόσια (300) μέτρα επιβάλλεται σε κάθε τμήμα γηπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 300 μέτρα να διακόπτεται η περίφραξη και να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα του γηπέδου κάθετο προς την ακτή, πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα.
13 Ο ειδικότερος προσδιορισμός της έκτασης και της θέσης της περίφραξης του γηπέδου καθορίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.
14. Το συνολικό ύψος της περίφραξης δεν μπορεί να υπερβεί τα 2,5 μέτρα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η κατασκευή της να είναι συμπαγής.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται συμπαγές περίγραμμα όπου αυτό επιβάλλεται από την αρχαιολογική υπηρεσία και σε ύψος σύμφωνα με απόφαση της οικείας ΕΠΑΕ ή του Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Επίσης επιτρέπεται για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μονές, νεκροταφεία, άσυλα, σωφρονιστικά ιδρύματα και φυλακές η κατασκευή συμπαγούς τοιχοποιίας συνολικού ύψους 2,5 μέτρων.
15. Οι ακριβείς διαστάσεις, το ύψος και ο τρόπος κατασκευής των περιφράξεων ορίζονται από την κατά τόπους αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
16. Για οποιοδήποτε είδος περίφραξης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, που πρέπει να αιτιολογεί πλήρως την αναγκαιότητα και την απαιτούμενη έκταση της περίφραξης.
17. Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για περίφραξη οι ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ.8 του παρόντος άρθρου, εφόσον βρίσκονται σε περιοχές όπου συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:
α) 'Εχουν αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα.
β) Δεν είναι πόλοι παραθεριστικού, τουριστικού ενδιαφέροντος και δεν γειτνιάζουν ούτε έχουν λειτουργική εξάρτηση με πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακούς οικισμούς και αστικά κέντρα.
Για την εφαρμογή των όρων της παραγράφου αυτής ως παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται όσοι έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα και έχουν ειδικούς όρους δόμησης ή όσοι είναι παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την κρίση του ΣΧΟΠ του νομού και της ΕΠΑΕ. Ως πόλοι με παραθεριστικό και τουριστικό ενδιαφέρον, θεωρούνται οι περιοχές που παρουσιάζονται ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών συγκεντρώσεων παραθεριστών και τουριστών.
Με απόφαση του νομάρχη που εκδίδεται με πρόταση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού και της ΕΠΑΕ προσδιορίζονται οι περιοχές κάθε νομού που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.
18. Σε περίπτωση που η περιοχή προστατεύεται ή ελέγχεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ως αρχαιολογικός χώρος, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κλπ, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ για το είδος και τον τρόπο της περίφραξης.
19. Ειδικά για την περίφραξη των ειδικών καλλιεργειών η άδεια εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων κατά τόπο υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται από το νομάρχη και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της πολεοδομικής υπηρεσίας, έναν εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας και έναν εκπρόσωπο της αγροφυλακής. Η επιτροπή γνωμοδοτεί μετά από αυτοψία.
20. Η άδεια για την περίφραξη των περιπτώσεων της παρ.9 εδάφ. α του παρόντος εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μετά από εισήγηση των αρμόδιων φορέων και γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ του νομού.
21. Για τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών που ανεγείρονται εκτός σχεδίου επιτρέπεται η περίφραξή τους ακόμη και αν βρίσκονται μέσα σε ζώνη 500 μέτρων από την ακτή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το διάταγμα που καθορίζει το χώρο ανέγερσής τους.
22. Οι εξαιρέσεις της παρ.8 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις κλπ που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-188
(Αρθ-6 παρ.1, 2, 3 Ν-880/79, Αρθ-6 παρ.1 εδαφ.γ Ν-2052/92)
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ
1. Οι χείμαρροι, τα ρυάκια, τα ρέματα που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) με κατάλληλη κλίμακα, που συντάσσεται α) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή β) από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του νομού ή γ) από τους δήμους ή κοινότητες ή δ) από ιδιώτη μηχανικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει αρμοδιότητα για τη σύνταξη τέτοιου διαγράμματος. Στις περιπτώσεις γ και δ η ακρίβεια της αποτύπωσης επαληθεύεται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία και θεωρεί το σχετικό διάγραμμα.
2. Ο καθορισμός της οριογραμμής (όχθης) των ρεμάτων, χειμάρρων ή ρυακιών της προηγούμενης παραγράφου σημειώνεται στο διάγραμμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή από τη Διεύθυσνη Τεχνικών Υπηρεσιών του νομού.
3. Τα παραπάνω διαγράμματα επικυρώνονται με ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη του οικείου δήμου ή κοινότητας, η οποία παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σχετική πρόσκληση ή και χωρίς τη γνώμη αυτή ύστερα από πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας.
Σε περιπτώσεις που η έγκριση, επέκταση ή τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων ανήκει στην αρμοδιότητα του νομάρχη, η επικύρωση του καθορισμού της οριογραμμής των ρεμάτων, των χειμάρρων ή των ρυακιών γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από γνώμη του δήμου ή κοινότητας ή και χωρίς αυτή με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χαρακτηρίζονται ρέματα, χείμαρροι και ρυάκια που βρίσκονται εντός του νομού Αττικής ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Στην περίπτωση αυτή ο καθορισμός της οριογραμμής (όχθης) των παραπάνω ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών γίνεται με ΠΔ και με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρ.2.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-189
(Αρθ-3 παρ.4 Ν-2115/93)
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1000) μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος νομάρχης.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-190
(Αρθ-1 ΑΝ-445/68, Αρθ-1 παρ.1, 2 και παρ.3 ΑΝ-582/68, Αρθ-1 και Αρθ-2 ΠΔ-1128/80)
ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
1. Ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων από άποψη υγιεινής και πολεοδομίας καθορίζεται με ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν έγκαιρα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων. Οι χώροι αυτοί πρέπει να ευρίσκονται κατ'αρχήν εκτός σχεδίου πόλεως και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Τα κοιμητήρια περιβάλλονται πάντα με φυτείες (δέντρα και θάμνους) που καλύπτουν ζώνη με επαρκές πλάτος. Σε οποιονδήποτε χώρο απαλλοτριώνεται για να ιδρυθεί νέο κοιμητήριο πρέπει απαραίτητα να δημιουργείται μέσα στην έκταση που προορίζεται για τον σκοπό αυτό η προαναφερόμενη ζώνη πρασίνου ενώ το υπόλοιπο κεντρικό μέρος να χρησιμοποιείται ως κοιμητήριο. Μετά τη ζώνη πρασίνου δημιουργείται οδός η οποία περιβάλλει το κοιμητήριο.
3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από το διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του νομού, τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της νομαρχίας και το νομίατρο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες ως προς την επιλογή των θέσεων των κοιμητηρίων και την τοπική τους διάταξη καθώς και, γενικά, κάθε σχετικό ζήτημα.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού γνωμοδοτεί όσον αφορά περιοχές που ευρίσκονται κοντά σε κύριες οδικές αρτηρίες και παραλιακούς ή τουριστικούς γενικά χώρους.
4. Παλαιά κοιμητήρια που για οποιοδήποτε λόγο έχουν αχρηστευθεί και αποκλείεται να μεταφερθούν για θρησκευτικούς λόγους δενδροφυτεύονται και εξωραϊζονται μεταβαλλόμενα σε άλση.
5. Τα ιδρυόμενα ή επεκτεινόμενα κοιμητήρια πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250 μέτρα από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες, 100 μέτρα από φρέατα και 50 μέτρα από πηγές πόσιμου νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μη δημιουργείται κίνδυνος να ρυπανθεί ή να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας από τον οποίο τροφοδοτούνται τα προαναφερόμενα φρέατα και πηγές.
Τα κοιμητήρια πρέπει επίσης να απέχουν τουλάχιστον 1500 μέτρα από νοσοκομεία και κλινικές γενικά. Η απόσταση αυτή μπορεί να περιοριστεί μέχρι 500 μέτρα στις περιπτώσεις που τα κοιμητήρια δεν είναι αμέσως ορατά από τα νοσοκομεία ή τις κλινικές γενικά και ταυτόχρονη η κύρια οδός προσπέλασής τους δεν περνά μπροστά από τα κοιμητήρια.
6. Απαγορεύεται να εγκρίνεται νέο και να επεκτείνεται υφιστάμενο σχέδιο πόλεως, να ανορύσσεται φρέαρ πόσιμου νερού και να ιδρύονται νέα νοσοκομεία ή κλινικές σε αποστάσεις από υφιστάμενα κοιμητήρια που να είναι μικρότερες από τις καθοριζόμενες στην προηγούμενη παράγραφο.
7. Τα κοιμητήρια πρέπει να ευρίσκονται σε ευάερες θέσεις όπου οι επικρατούντες άνεμοι να μην κατευθύνονται προς τις κοντά σε αυτά κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή τους πρέπει να μην πλημμυρίζει και να αποστραγγίζεται καλά. Τα αποστραγγιζόμενα όμβρια νερά πρέπει να μην ρυπαίνουν ή μολύνουν φρέατα ή άλλες πηγές πόσιμου νερού που ευρίσκονται σε μικρή απόσταση.
8. Οι διατάξεις των παρ. 5 εώς 7 εφαρμόζονται και στους Χώρους ταφής των μονών και των ησυχαστηρίων. Κατ'εξαίρεση, με απόφαση του νομάρχη που εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας επιτρέπεται να μειωθούν οι αποστάσεις από εγκεκριμένα σχέδια οικισμών, κατοικίες ή πηγές υδροληψίας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-191
(Αρθ-1 ΠΔ/3-1/30-1-92)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Η απόσταση των οικοδομών εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου, όπως αυτός κάθε φορά εγκρίνεται, στις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, ορίζεται σε έικοσι (20) μέτρα.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-192
(Αρθ- 13 Ν-3188/55)
ΔΟΜΗΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
Απαγορεύεται κάθε δόμηση σε ακτίνα 300 μέτρα από τη βάση ραδιοφωνικών ιστών της ΕΡΤ που έχουν ελάχιστο ύψος 70 μέτρα. Σε ακτίνα μεταξύ 300 και 500 μέτρα απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών πέραν του ενός ορόφου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Θ > Αρθρον-193
(Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Αποφ-83840/3591/12-12-86/5-1-87, Αρθ-2 Υπουργού Υγείας Αποφ-ΑΙβ/8181/3-9-86/5-2-87, διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ-125/Β/87)
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Οι κάθε είδους πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από κατοικημένους χώρους (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς) καθώς επίσης έξω και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, από τα υπάρχονται ή από εκείνα που προβλέπεται, κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, ανοικτούς ή κλειστούς χώρους εργασίας ή διαβιώσεως και μοναστήρια.
2. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο τόπων, καθορίζονται κατά περίπτωση, αναλόγως του είδους και του αριθμού των διατηρούμενων ζώων ή πτηνών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Γεωργίας (με την επιφύλαξη της διατάξεως του Αρθ-15 της Αποφ-ΑΙβ/8181/3-9-86/5-2-87 Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα οικόσιτα ζώα), εκτός, εάν διαφορετικά καθορίζονται απ'αυτή την υγειονομική διάταξη ή από άλλες υγειονομικές διατάξεις, για την ασφαλέστερη προστασία της δημόσιας υγείας.
Η μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των τόπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του Αρθου αυτού, θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Γεωργίας.
Ειδικά ως σημείο μέτρησης, για την απόσταση της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τους παραπάνω τόπους, θα υπολογίζεται το πλησιέστερο σημείο των ορίων του γηπέδου, εφόσον αυτό δεν αναφέρεται στη νομοθεσία των ανωτέρω Υπουργείων.
3. Για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης των 50 κλινών, βιομηχανίες - βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες ή και προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, ανοικτούς ή κλειστούς χώρους εργασίας ή διαβίωσης, που απαιτούν επίσης υγειονομική προστασία και μοναστήρια, εφόσον δεν αναφέρονται οι αποστάσεις τους από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Γεωργίας, καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί.
4. Οι αποστάσεις των εκτροφείων θηραμάτων (λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες και τα όμοια καθώς και ορισμένα γουνοφόρα και λοιπά ζώα) και των λοιπών ειδών άγριας πανίδας εγχώριας ή εισαγόμενης (κροκόδειλοι, χελώνες, φίδια, σαλιγκάρια κλπ) θα καθορίζονται κατά περίπτωση από τους αναφερόμενους χώρους της παρ. 3 και κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.
5. Η αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της, να αυξάνει κατά περίπτωση, τις αναφερόμενες, σ'αυτή την υγειονομική διάταξη και την νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Γεωργίας, αποστάσεις εφόσον κρίνει ομόφωνα ότι, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ζώων, που πρόκειται να διατηρηθούν σε μία πτηνο-κτηνοτροφική εγκατάσταση ή του συστήματος διατήρησης και εκτροφής αυτών ή της φοράς των επικρατούντων στην περιοχή ανέμων, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα υγιεινής του περιβάλλοντος.
Αύξηση των αποστάσεων μπορεί να επιβληθεί και σε περιπτώσεις, που οι πλησίον μικροί οικισμοί (χωριά ή κωμοπόλεις), κατοικούνται από καθαρώς αστικό πληθυσμό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο νομάρχης, με απόφασή του, εκδιδόμενη σύμφωνα με απόλυτα αιτιολογημένη πρόταση της δευτεροβάθμιας επιτροπής, μπορεί προκειμένου για πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες απαιτείται πλήρης μελέτη περιβαλοντικών επιπτώσεων να αυξάνει τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται σ' αυτή την υγειονομική διάταξη και στη νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Γεωργίας των εγκαταστάσεων αυτών οποιασδήποτε δυναμικότητας και για περιοχές κατ' εξοχήν τουριστικές ή για περιοχές, για τις οποίες υπάρχουσα χωροταξική μελέτη του νομού προβλέπει άλλου είδους ανάπτυξη, πχ οικιστική, βιομηχανική, τουριστική κλπ ή για οποιαδήποτε άλλη σοβαρή αιτία.
6. Οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης από όρια εθνικών και επαρχιακών οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, οικισμών και χωρίων, πόλεων και κωμοπόλεων, παραδοσιακών οικισμών, λουτροπόλεων, τουριστικών χώρων, νοσοκομείων, ευαγών ιδρυμάτων και εκπαιδευτηρίων, καθορίζονται όπως στον πίνακα ΙΙ που ακολουθεί ανάλογα με το είδος και τον αριθμό ζώων ή πτηνών που εκτρέφονται.
7. Στους στάσιμους οικισμούς όπως προσδιορίζονται στο Αρθ-81 εφόσον η ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αυτών, δύναται με απόφαση του νομάρχη μετά γνώμη του οικείου κοινοτικού συμβουλίου να μειώνονται οι κατά τα ανωτέρω ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των στάσιμων αυτών οικισμών.
8. Η μέτρηση των αποστάσεων γίνεται:
Α. Από: α) Το τέλος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης.
β) Τα όρια των οικισμών που υπάρχουν νόμιμα πριν το 1923 και στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου ή αυτά που καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Κεφ.Β του Μέρους ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ελαχίστων αποστάσεων των σταυλισμών ζώων ή πτηνών (πλην των οικόσιτων) από τα όρια ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων, εργοστασίων κλπ σε μέτρα

ΧΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΖΩΩΝ / ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα των 50 κλινών, βιομηχανίες-βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες ή και προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία και με άνω των 50 εργαζομένων, κατασκηνωτικοί χώροι με δυναμικότητα άνω των 50 σκηνών <6
300μ
6-10
400
11-20
500
21-40
650
41-80
1000
81-160
1200
161-320
1800
321-650
2500
>650
>2500
Οι αποστάσεις θα καθορίζονται κατά περίπτωση και κατά κρίση της αρμόδιας Επιτροπής και πάντως για ποσοστό αυξομειώσεως οχι μεγαλύτερο του 25% των ανωτέρω αποστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η υγιεινή περιβάλλοντος γενικά
Ποτάμια συνεχούς ροής εφόσον χαρακτηριστούν απο την αρμόδια επιτροπή 100 200 350 600 800

1000

Σημείωση: Ως "ισοδύναμο" ζώων θα ισχύει το προβλεπόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων) (ΣΣ Τα νούμερα διαβάζονται κάθετα)

γ) Τον άξονα των εθνικών και επαρχιακών οδών καθώς και των σιδηροδρομικών γραμμών.
δ) Την κατά τις κείμενες διατάξεις προσδιοριζόμενη γραμμή αιγιαλού ή (όπου δεν έχει καθορισθεί) τη διαχωριστική γραμμή ξηράς και θάλασσας.
ε) Τα όρια των γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται να ανεγερθούν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα και εκπαιδευτήρια.
στ) Τις όχθες φυσικών και τεχνηκών λιμνών.
ζ) Τα όρια του τουριστικού χώρου, όπως αυτά καθορίζονται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου με απόφαση του οικείου νομάρχη, σε σχεδιάγραμμα ή σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας μετά από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι χώροι όπου παρουσιάζονται μόνιμες ή εποχιακές συγκεντρώσεις τουριστών για αναψυχή ή παραθερισμό.
Β. Μέχρι το πλησιέστερο σημείο του λειτουργικού χώρου του γηπέδου της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Ως λειτουργικός χώρος της εγκατάστασης νοείται το τμήμα του οικοπέδου που ορίζεται από το περίγραμμα που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της μονάδας (θάλαμοι ζώων, δεξαμενές υπόγειες, υπέργειες, μεταλλικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης (SILO), εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή επεξεργασίας αποβλήτων κλπ).
Ο λειτουργικός χώρος της εγκατάστασης θα βρίσκεται πάντα εκτός των ζωνών στις οποίες δεν επιτρέπεται κατά την εφαρμογή του πίνακα η ανέγερση ή επέκταση πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Γ. Εάν από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ορίζονται ή προκύπτουν αποστάσεις μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες στον πίνακα, τότε αυτές υπερισχύουν.
9. Μέσα σε περιοχές, για τις οποίες έχει ανατεθεί η σύνταξη πολεοδομικού σχεδίου, ο νομάρχης μετά από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου με απόφασή του είναι δυνατόν να απαγορεύει την ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης πτηνοτροφικής εγκατάστασης σε συγκεκριμένες περιοχές που προσφέρονται ή προβλέπονται για χρήσεις γης σαφώς ασυμβίβαστες με την πτηνο-κτηνοτροφία, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους ΙΙ.
Η απόφαση αυτή συνοδεύεται με σχεδιάγραμμα ή χάρτη κατάλληλης κλίμακας.
10. Οι διατάξεις του παρόντος Αρθ-υ δεν ισχύουν.
α) Σε περιπτώσεις οικόσιτων ζώων, όπως αυτά καθορίζονται από οικείες διατάξεις.
β) Σε περιπτώσεις επέκτασης νομίμως υφισταμένων μονάδων εφόσον η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας βεβαιώνει με αιτιολογημένη έκθεση ότι η επέκταση επιβάλλεται από τις σύγχρονες μεθόδους ζωοτεχνικής και όχι από την αύξηση του ζωϊκού πληθυσμού.
11. Με απόφαση νομάρχη που εκδίδεται ματά από γνωμοδότηση της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου σταυλισμού που προβλέπεται στο Αρθ-15 του Ν-1579/85 (ΦΕΚ-217/23-12-85) είναι δυνατό για συγκεκριμένη περίπτωση να αυξηθούν ή να μειωθούν μέχρι και 25% οι αποστάσεις του πίνακα.
Την αύξηση ή μείωση των αποστάσεων μέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν, μόνο για συγκεκριμένη περίπτωση πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης, τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
Κριτήρια για την έκδοση της απόφασης αυτής είναι οι επικρατούσες γεωγραφικές κλιματολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη συγκεκριμένη μονάδα καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.
12. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών απατείται και η υποβολή της άδειας ίδρυσης της κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης από την οποία θα εμφαίνεται το είδος και ο αριθμός των ζώων που συνολικά θα εκτρέφονται.
13. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες προ της 5-6-84 είχε κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αίτηση για έκδοση οικονομικής άδειας ανέγερσης ή επέκτασης νόμιμα υφιστάμενης πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης εφαρμόζονται οι προ της ημερομηνίας αυτής ισχύουσες διατάξεις.
Οι νόμιμες άδειες που εκδόθηκαν πριν την 5-1-87 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής Αποφ-83840/3591/87) εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
(πλην των οικόσιτων ζώων) από τα όρια οικισμών, πόλεων κλπ σε μέτρα.

Αριθμός ισοδύναμων ζώων / Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650
Επαρχιακοί δρόμοι και
Σιδηροδρομικές γράμμες
      50 100 150 150 200 200
Εθνικοί δρόμοι       100 150 200 200 250 250
Οικισμοί και χωριά μέχρι και 500 κατ. Εκπαιδευτήρια
(απο υπάρχοντα ή και εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν)
50 100 150 250 400 550 750 1100 1500
Οικισμοί και χωριά απο 501-2000 κατ 100 150 250 400 550 750 1100 1500 1500
Πόλει και κωμοπόλεις 2001-5000 κατ.
Λίμνες, Ακτές και Παραδοσιακοί οικισμοί
200 250 400 550 750 1000 1500 2000 2000
Πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5000 κατ., Λουτροπόλεις, τουριστικοί χώροι, Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα (απο υπάρχοντα ή απο εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν) 300 400 550 750 1100 1500 2000 2500 2500

(Σημείωση 1: 'Ενα ισοδύναμο ζώο αντιστοιχεί με: α. 1 χοιρομητέρα με όλα τα παράγωγά της (για μονάδες μικτής κατεύθυνσης).
β. 5,5 χοίρους πάχυνσης (για αμιγείς μονάδες χοίρων πάχυνσης από 25-100 κιλά)
γ. 2,75 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 25 κιλά (για αμιγείς μονάδες αναπαραγωγής)
δ. 1 γαλακτοφόρα αγελάδα ή 1,5 μόσχους πάχυνσης.
ε. 1 ίππο
στ. 50 αίγες ή πρόβατα ανεξάρτητου ηλικίας.
ζ. 150 ωοτόκες όρνιθες ή 250 κοτόπουλα πάχυνσης ή 100
πάπιες ή 100 ινδιάνους (γαλοπούλες).
η. 50 κουνέλια ανεξάρτητου ηλικίας.
Σημείωση 2: Εάν από τους υπολογισμούς των ισοδύναμων ζώων προκύπτει δεκαδικός αριθμός για τον υπολογισμό των αποστάσεων λαμβάνεται μόνο το ακέραιο μέρος).

 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002