Δόμηση Εκτός Σχεδίου Άρθρα 174 έως 182
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-174
(Αρθ-9 ΠΔ-6/17-10-78)
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων μείζονος σημασίας καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και γνώμη του ΚΣΧΟΠ. Προκειμένου για εγκατάσταση ήσσονος σημασίας, όπως απλά γήπεδα, ανοικτά κολυμβητήρια και μικρά γυμναστήρια κτιριακού όγκου μικρότερου των 2000 κμ οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.
2. Στις περιπτώσεις αθλητικών έργων μεγάλης χωρητικότητας όπως στάδια, γήπεδα κλπ απαιτείται η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης με το οδικό δίκτυο της περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ-465/70, όπως εκάστοτε ισχύει.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-175
(Αρθ-11 ΠΔ-6/17-10-78)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σε γήπεδα που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων ειδικής χρήσης εκτός από γραφεία και καταστήματα, είναι δυνατή η κατασκευή γραφείων διοίκησης καθώς και κατοικίας που προορίζεται για τη στέγαση του διευθυντή και των φυλάκων, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη. Αυτό πιστοποιείται με έγκριση του φορέα που είναι αρμόδιος να εγκρίνει το συγκεκριμένο κτίριο ειδικής χρήσης.
Η παραπάνω ειδική κατασκευή προσμετράται στο συντελεστή δόμησης του γηπέδου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-176
(Αρθ-12 ΠΔ-6/17-10-78)
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
Επιτρέπεται η ανέγερση ιερών ναών σε γήπεδα με επιφάνεια τουλάχιστον πεντακόσια (500) τμ.
Το κτίριο του ναού δεν μπορεί να καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας του γηπέδου.
Οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε πέντε (5) μ τουλάχιστον.
Η αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου πρέπει να εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-177
(Αρθ-13 ΠΔ-6/17-10-78)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Επιτρέπεται η ανέγερση μονόροφων κοινοτικών ιατρείων, με ύψος μέχρι τέσσερα (4) μ σε γήπεδα με επιφάνεια τουλάχιστον πεντακόσια (500) τμ μετά από πρόταση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και της αρμόδιας νομαρχιακής υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας του γηπέδου και οι αποστάσεις του από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε πέντε (5) μ τουλάχιστον με την επιφύλαξη και των υπόλοιπων γενικών διατάξεων του Αρθ-162.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-178
(Αρθ-15 ΠΔ-6/17-10-78, άρθρο μόνο παρ.1 ΠΔ/18-4/14-5-81)
ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών, των Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώρων (ΗΛΠΑΠ), των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών, Πειραιώς (ΗΣΑΠ), ΜΕΤΡΟ ή άλλου κρατικού φορέα, καθώς και κάθε παρεμφερούς κρατικού συγκοινωνιακού φορέα που λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή ή που θα δημιουργηθεί στο μέλλον (αμαξοστάσια, επισκευαστικές βάσεις, συνεργεία, κτίρια στάθμευσης, πλυντήρια, αποθήκες, γραφεία διοίκησης, δεξαμενές και γενικά εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και υποστήριξης θερμικών ή ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, ηλεκτρικών συρμών (ΜΕΤΡΟ κλπ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων των Αρθ-162 και Αρθ-165, που εγκρίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, μετά από πρόταση του αντίστοιχου φορέα και γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Η παρέκκλιση μπορεί να αναφέρεται μόνο στους παρακάτω όρους και περιορισμούς δόμησης:
α. στις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου με τον όρο να μην είναι μικρότερες από δέκα (10) μ.
β. στο ποσοστό κάλυψης, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%).
γ. στο ύψος το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) μ και σε περίπτωση στέγης, τα δέκα τρία και μισό (13.50) μ.
δ. στο συντελεστή δόμησης ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα δέκατα (0,9).
ε. στο συντελεστή κατ'όγκο εκμετάλλευσης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4.
στ. στην κατασκευή περισσότερων από ένα κτίρια μέσα στο ίδιο γήπεδο.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-179
(Αρθ-16 ΠΔ-6/17-10-78, Αρθ-1 ΠΔ-12/30-7-82)
ΚΤΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ΚΤΕΟ, που πρόκειται να δημιουργηθούν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (στεγασμένοι διάδρομοι ελέγχου, κτίρια διοίκησης, αποθήκες, υπόστεγα και γενικά εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των ΚΤΕΟ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων των Αρθ-162 και 165, με τους εξής όρους και περιορισμούς δόμησης:
α. οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου να μην είναι μικρότερες από δέκα (10) μέτρα.
β. το ποσοστό κάλυψης των γηπέδων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας αυτών.
γ. το ύψος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) μ και σε περίπτωση στέγης τα δέκα τέσσερα (14) μέτρα.
δ. ο συντελεστής δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα δέκατα (0,9).
ε. ο συντελεστής κατ'όγκο εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4.
στ. επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτίρια μέσα στο ίδιο γήπεδο.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-180
(Αρθ-23 παρ.7 Ν-2300/95)
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ
Οι όροι δόμησης για τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), Κέντρα Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (ΚΔΑ) και Σταθμούς Διοδίων (ΣΔ) σε ειδικές θέσεις, επιλεγμένες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 'Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας ορίζονται ως εξής:
α. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ)
Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 10000 τμ
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 15% της επιφάνειας του γηπέδου.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 20%
Αποστάσεις από τα πίσω και τα πλάγια όρια του γηπέδου:7,5 μ
Αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων: 5 μ
Η απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου, καθώς και το ύψος των κτιρίων και των στεγάστρων, καθορίζονται από τη σχετική μελέτη.
Επιτρέπεται η κατασκευή κτιριακών επιφανειών υπεράνω των αυτοκινητοδρόμων και κάθετα προς αυτούς (γεφυρωτές κατασκευές) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ/15-6-94 (ΦΕΚ-632/Δ/94).
β. Σταθμοί διοδίων και κέντρα διοίκησης αυτοκινητοδρόμων (ΣΔ - ΚΔΑ)
Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 1000 τμ
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης γηπέδου: 30% της επιφάνειας του γηπέδου
Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 50%
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
Μέγιστο ύψος κτιρίων: 7,5 μ + 1,5 μ για τη στέγη.
Αποστάσεις των κτιρίων από πίσω και πλάγια όρια: 5 μ
Η απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου καθορίζεται από τη σχετική μελέτη.
γ. Οι μελέτες εφαρμογής των ΣΕΑ, ΚΔΑ και ΣΔ εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 'Εργων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Ειδικών 'Εργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ).
Δ. Για την κατασκευή των πιο πάνω εγκαταστάσεων (ΣΕΑ, ΚΔΑ και ΣΔ) δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας από την πολεοδομική υπηρεσία, αλλά η έγκριση των μελετών εφαρμογής επέχει θέση οικοδομικής άδειας. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων αυτών με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, τηλεφώνου κλπ γίνεται ύστερα από βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του ΤΕΟ ότι τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-181
(Αρθ-14 ΝΔ/17-7/16-8-23, άρθρο μόνο παρ.5 ΝΔ-3/17-12-25, Αρθ-1 Ν-3976/29)
ΖΩΝΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
1. Στα γήπεδα που περιλαμβάνονται μέσα σε ζώνη η οποία εκτείνεται γύρω από τα τελευταία όρια των σχεδίων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ/17-7-23, οι εργασίες δόμησης επιτρέπονται σύμφωνα με ορισμένους όρους και περιορισμούς όσον αφορά στο εμβαδόν και στις διαστάσεις των γηπέδων και τον όγκο των κτιρίων που ανεγείρονται σε αυτά. Στις εργασίες αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αρθ-130. Οι πιο πάνω όροι και περιορισμοί ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από γνώμη του ΚΣΧΟΠ για κάθε πόλη και μπορεί να μην είναι οι ίδιοι για όλα τα τμήματα της ζώνης της ίδιας πόλης.
2. Εφόσον στα γήπεδα της προηγούμενης παραγράφου ανεγείρονται κτίρια, οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν και να συντηρούν δενδροφυτείες στις θέσεις και με τον τρόπο που θα καθορίσει η αρμόδια τεχνική υπηρεσία.
3. Τα όρια της ζώνης της παρ.1 ορίζονται σε κάθε περίπτωση με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του ΚΣΧΟΠ. Εάν τα όρια δεν έχουν ορισθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται ότι υφίσταται αυτοδικαίως ζώνη η οποία έχει πλάτος πεντακόσια (500) μ. Εάν το πλάτος της ζώνης έχει ορισθεί, μόνο να αυξηθεί μπορεί και όχι να μειωθεί. Στην περίπτωση που το σχέδιο επεκταθεί μέσα στη ζώνη, θεωρείται ότι επεκτείνεται και αυτή αυτοδίκαια σε κάθε θέση επέκτασης του σχεδίου και κατά πλάτος ίσο με την επέκταση αυτή.
4. Οι διατάξεις του παρόντος για τις ζώνες ισχύουν και για τις ζώνες πόλεων κλπ που υπάρχουν δυνάμει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι την 27-5-24 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της Αποφ-29014/24-5-24 (ΦΕΚ-48/Β/24) και μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως, εν μέρει ή στο σύνολό τους, και στις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τους συνοικισμούς που δεν έχουν ακόμα εγκεκριμένο σχέδιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ως όρια για τον καθορισμό της ζώνης λαμβάνονται οι οικοδομές που υπάρχουν στα άκρα της πόλης, κωμόπολης κλπ.
5. Για κάθε αμφιβολία ως προς τα όρια και τη θέση γενικά της ζώνης κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου αποφαίνεται η αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Εάν οι ενδιαφερόμενοι ασκήσουν ένσταση κατά των αποφάσεών της αποφασίζει ο ΥΠΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του ΚΣΧΟΠ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-182
(Αρθ-1 ΠΔ/29-8/11-9-96)
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Στις περιπτώσεις που από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού επιβάλλεται η μετατόπιση κτιρίου, επιτρεπτής κατά τις κείμενες διατάξεις χρήσεως, για την προστασία μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων και λόγω της μετατόπισης αυτής, δεν είναι δυνατή η τήρηση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, όπως ισχύουν, είναι δυνατή η μείωση των παραπάνω αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου όχι όμως κάτω των 2,50 μ.
2. Με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ, διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παρ.1 και εγκρίνεται τελικά η επιβεβλημένη τοποθέτηση του κτιρίου εντός του γηπέδου.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002