Δόμηση Εκτός Σχεδίου Άρθρα 162 έως 173
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-162
(Αρθ-17 ΝΔ/17-7/16-8-23, άρθρο μόνο παρ.6 ΝΔ-3/17-12-25, Αρθ-1 Ν-3976/29, Αρθ-1 ΠΔ-24/31-5-85)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
(ΣΣ Οι διατάξεις του Αρθ-162 εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση εκτός εάν στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν καθορισθεί ειδικοί όροι προστασίας (ΖΟΕ κλπ) καθώς και στις περιπτώσεις της παρ.12 του ίδιου άρθρου βλέπε Εγκ-28327/1814/99)
1. Η δόμηση εκτός των αναφερόμενων στο Αρθ-181 ζωνών υπόκειται στους περιορισμούς του Αρθ-160, οι οποίοι καθορίζονται με ΠΔ που εκδίδονται μετά γνώμη του ΚΣΧΟΠ. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παρεμπόδιση δημιουργίας συνοικισμών χωρίς να έχει προηγουμένως εγκριθεί το σχέδιό τους. Εξαιρείται η περίπτωση της δόμησης δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε αναγνωρισμένες διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, η οποία διέπεται από τις σχετικές με τη δόμηση εντός των ζωνών διατάξεις του Αρθ-181.
2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή εκτός των ορίων των νόμιμα υφιστάμενων πριν από το έτος 1923 οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου ή εκτός των ορίων των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων καθορίζονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά για κάθε περιοχή από ειδικές διατάξεις, ως εξής:
Ια. Ελάχιστον εμβαδόν γηπέδου τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ.
β. Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς καθώς και σε εγκαταλειμμένα τμήματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούνται:
Ελάχιστο πρόσωπο: σαράντα πέντε (45) μ.
Ελάχιστο βάθος: πενήντα (50) μ.
Ελάχιστο εμβαδόν: τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ.
ΙΙ. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:
α. Τα γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν την 24-4-77, ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/5-4-77 (ΦΕΚ-133/Δ/77), ελάχιστο εμβαδό δύο χιλιάδες (2000) τμ.
β. Τα γήπεδα που την 31-5-85, ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/24-5-85, (ΦΕΚ-270/Δ/85) είχαν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν:
αα. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-11-62, ημέρα δημοσίευσης του ΒΔ/24-10-62 (ΦΕΚ-142/Δ/62):
Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ.
Ελάχιστο βάθος: δέκα πέντε (15) μ.
Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τμ.
ββ. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-9-64, ημέρα δημοσίευσης του ΒΔ/21-7-64 (ΦΕΚ-141/Δ/64):
Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μ.
Ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μ.
Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια διακόσια (1200) τμ.
γγ. Τα γήπεδα που υπάρχουν την 17-10-78, ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ-538/Δ/78):
Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ.
Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ.
Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τμ.
δδ. Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από την 17-10-78 μέχρι την 31-5-85:
Ελάχιστο εμβαδόν: τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ.
Ως δημοτικές ή κοινοτικές οδοί για την εφαρμογή του παρόντος, θεωρούνται οι οδοί που ενώνουν οικισμούς του ίδιου δήμου ή κοινότητας μεταξύ τους ή οικισμούς όμορων δήμων ή κοινοτήτων ή με διεθνείς, εθνικές ή επαρχιακές οδούς. Σε περίπτωση που μεταξύ των προαναφερομένων οικισμών υπάρχουν περισσότερες από μία δημοτικές ή κοινοτικές οδοί που συνδέουν αυτούς, οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται μόνο σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στην κυριότερη από τις οδούς αυτές. Η αναγνώριση των οδών αυτών σε κυριότερες ή μοναδικές, γίνεται νε απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού.
γ. 'Αρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που ελλατώνονται μετά από απαλλοτρίωση ή διάνοιξη διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την ελάττωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β.
δ. Σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β.
3. Το μέγιστο ποσοστό της κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειάς τους.
4. Το κτίριο που ανεγείρεται εντός του γηπέδου πρέπει να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται η διάσπαση αυτού σε περισσότερα κτίρια μόνο μετά από γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ.
5. Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται ως εξής:
α. Από τα όρια του γηπέδου: Δέκα πέντε (15) μ τουλάχιστον.
β. Κατά παρέκκλιση:
αα. Αν πρόκειται για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που υπάρχουν την 15-4-81, ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/27-3-81 (ΦΕΚ-209/Δ/81), με ελάχιστο εμβαδόν τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε επτά και μισό (7,50) μ, εφόσον δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση αν τηρηθεί η απόσταση των δέκα πέντε (15) μ. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) μ.
ββ. Οι πλάγιες και οι οπίσθιες αποστάσεις των κατά παρέκκλιση άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων της παρ.2 του παρόντος άρθρου ορίζονται σε δύο και μισό (2,50) μ τουλάχιστον για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β και σε πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον για τα γήπεδα της περίπτωσης α και των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περίπτωσης β. Για τα γήπεδα της περίπτωσης β οι αποστάσεις αυτές ισχύουν μόνο εφόσον τα μήκη προσώπου και βάθους του γηπέδου είναι μικρότερα των:
Είκοσι (20) μ για το πρόσωπο και τριάντα πέντε (35) μ για το βάθος, για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β και Σαράντα πέντε (45) μ για το πρόσωπο και πενήντα (50) μ για το βάθος, για τα γήπεδα των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της ίδιας περιπτ.β.
γγ. Οι διατάξεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης ββ εφαρμόζονται ανάλογα και για τα γήπεδα των περιπτώσεων γ και δ της παρ.2 του παρόντος άρθρου.
γ. Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται από το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για σιδηροδρομική γραμμή σε δέκα πέντε (15) μέτρα τουλάχιστον και σε δέκα (10) μ τουλάχιστον από την όχθη ρέματος με την επιφύλαξη του Αρθ-349 ή από το όριο δασικής έκτασης.
Οι αποστάσεις αυτές υπερισχύουν των αποστάσεων της προηγούμενης περίπτωσης β για γήπεδα που το όριο της ιδιοκτησίας ταυτίζεται με το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για σιδηροδρομική γραμμή, όχθη ρέματος ή όριο δασικής έκτασης.
6. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται σε δύο δέκατα (0,2).
7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) και το μέγιστο ύψος αυτών μετρούμενο από το γύρω έδαφος αυτών (φυσικό ή διαμορφωμένο), σε επτά και μισό (7,50) μ.
Πάνω από το κατά τα παραπάνω καθοριζόμενο μέγιστο ύψος επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου, τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι τριάντα εκατοστών (0,30) και καπνοδόχων.
Σε περιπτώσεις κατασκευής κεκλιμένης στέγης, το κατά το παραπάνω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20).
8. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος σε υποστηλώματα (PILOTIS) κατά την έννοια του Αρθ-248, παρ.1Βi.
9. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των επτά μέτρων και μισό (7,50) και σε καμία όψη του κτιρίου δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται περισσότεροι από δύο όροφοι από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.
10. Ο χώρος του υπογείου δεν επιτρέπεται να εξέχει από το περίγραμμα του ισογείου του κτιρίου με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Αρθ-322, παρ.3β.
11. 'Οταν τα γήπεδα περιλαμβάνονται στη ζώνη που ορίζεται στο Αρθ-181 δεν επιτρέπεται τα κτίρια που ανεγείρονται να τοποθετούνται μέσα στο πλάτος των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού.
12. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με τις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται εφόσον στα επόμενα άρθρα δεν ορίζεται διαφορετικά για κάθε κατηγορία κτιρίων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-163
(Αρθ-2 παρ.1, 2, 4 και 5 ΠΔ-24/31-5-85, παρ.2 και 3 Αποφ-88217/3752/5.1/17-2-87, ΠΔ/29-12-89, ΠΔ/22-1-90, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-21.6/11-7-91, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-11/21-1-94)
ΚΤΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΦΑΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
1. Κτίρια που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, γεωργοπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις (ιχθυοκαλλιεργειών, οστρακοκαλλιεργειών και καλλιεργειών λοιπών υδρόβιων οργανισμών), καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήποτε υλικό, ενδιαιτήματα και ιατρεία μικρών ζώων, επιτρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αρθ-162 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμη του αρμόδιου ΣΧΟΠ της περιφέρειας.
Η παρέκκλιση αφορά:
α. στην ανέγερση περισσότερων από ένα κτίριο επί του γηπέδου.
β. στο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφάνειάς του.
γ. στο ύψος των κτιρίων.
δ. στις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου οι οποίες δεν μπορούν να μειωθούν περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος των κτιρίων και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από πέντε (5) μ.
ε. στο συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα δέκατα (0,9). Ο συντελεστής όγκου των παραπάνω αναφερομένων κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 3.3.
στ. στο εμβαδόν, το πρόσωπο και το βάθος του γηπέδου.
2α. Εγκαταστάσεις ξηραντηρίων καπνών Βιρτζίνια καθώς και θερμοκήπια για την καλλιέργεια λουλουδιών και κηπευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες - τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ), κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και των αριθμών των κατασκευών.
β. Κατεξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου για την κατασκευή θερμοκηπίων από σκληρό υλικό, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε δύο και μισό (2,50) μ. Το μέγιστο ύψος του θερμοκηπίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε και μισό (5,50) μ.
Επιτρέπεται παρέκκλιση από το παραπάνω καθοριζόμενο μέγιστο ύψος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας και του αρμόδιου ΣΧΟΠ της περιφέρειας.
3. Το ύψος των φυλακίων, που προορίζονται για πυροπροστασία δασικών κλπ εκτάσεων και κατασκευάζονται από κρατικές υπηρεσίες, καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Το ύψος αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τα 20 μ.
4. Κτίρια που αναγείρονται από το Υπουργείο Γεωργίας εκτός δασών και δασικών εκτάσεων για στέγαση του προσωπικού που ασχολείται με την εκμετάλλευση και προστασία των δασών, καθώς και για την αποθήκευση υλικών και μηχανημάτων, επιτρέπεται να ανεγείρονται κατά παρέκκλιση του Αρθ-162. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου ΣΧΟΠ της περιφέρειας. Η παρέκκλιση αφορά:
α. στην ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων και τη διασπορά τους στο γήπεδο.
β. στον αριθμό ορόφων που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρείς (3) και στο ύψος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) μ.
γ. στις αποφάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από το ύψος των κτιρίων και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερες από πέντε (5) μ.
δ. στο ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της επιφάνειας του γηπέδου.
ε. στο συντελεστή δόμησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία δέκατα (0,3) με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιριών δεν υπερβαίνει τα τρείς χιλιάδες (3000) τμ.
5. Για τα κτίρια αποθηκών οριζοντίου τύπου ή κατακόρυφου τύπου (SILOS) καθώς και για δεξαμενές που προορίζονται για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, λιπασμάτων φαρμάκων και άλλων γεωργικών εφοδίων που κατασκευάζονται από την ΑΤΕ ή γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ανώνυμες εταιρείες στις οποίες μετέχει η ΑΤΕ ή συνεταιρισμοί, ορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:
α. ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου: δέκα (10) μ.
β. μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας αυτού.
γ. μέγιστος αριθμός ορόφων για τις αποθήκες κατακόρυφου τύπου (SILOS) και τις δεξαμενές: ένας (1) και για τα κτίρια αποθηκών οριζοντίου τύπου: δύο (2).
δ. μέγιστο ύψος κτιρίων δέκα (10) μ. Το ύψος αυτό σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μ. Η προσαύξηση αυτή στην περίπτωση των αποθηκών κατακόρυφου τύπου (SILOS) μπορεί να φθάσει τα τέσσερα (4) μ προκειμένου να τοποθετηθεί εντός αυτής μηχανισμός που βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.
ε. μέγιστος συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε έξι δέκατα (0,6) και ο συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης σε 3,3.
στ. επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων (ή εγκαταστάσεων) εντός του ίδιου γηπέδου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-164
(Αρθ-3 ΠΔ-24/31-5-85)
ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΦΡΕΑΤΑ
1. Η ανόρυξη φρεάτων και η κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων και υδατοδεξαμενών επιτρέπονται ανεξάρτητα από την αρτιότητα του γηπέδου, με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς δόμησης:
α. τα κτίσματα για στέγαση των αντλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να έχουν τις απολύτως απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαστάσεις και μέγιστο ύψος δύο και μισό (2.50) μ. Στα παραπάνω κτίρια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-162 παρ.5 εδαφ.α.
Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον τα φρέατα δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας.
β. το μέγιστο ύψος των υδατοδεξαμενών ορίζεται:
σε δύο και μισό (2,50) μ όταν κατασκευάζονται στο έδαφος και σε ένδεκα (11) μ όταν κατασκευάζονται σε υποστυλώματα.
Η απόσταση των υδατοδεξαμενών από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε πέντε (5) μ.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παρ.1 απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας νομαρχίας στην οποία βεβαιώνεται ότι:
α. στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι επιβεβλημένη η κατασκευή κτίσματος στέγασης αντλητικών εγκαταστάσεων ή και υδατοδεξαμενής.
β. οι ζητούμενες διαστάσεις των παραπάνω κατασκευών είναι οι ελάχιστες απολύτως αναγκαίες για το σκοπό που προορίζονται.
γ. επιβάλλεται η κατασκευή υδατοδεξαμενής σε υποστυλώματα, εφόσον πρόκειται για την περίπτωση αυτή.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-165
(Αρθ-4 πλήν της παρ.2 ΠΔ-24/31-5-85, Αρθ-1 ΠΔ-6/13-8-86 παρ.4 Αποφ-88217/3752/5.1/1-2-87, Αρθ-1 ΠΔ-7/27-3-91, Αρθ-1 παρ.2 και 3 ΠΔ-21.6/11-7-91)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται τα βιομηχανικά κτίρια, καθώς και οι αποθήκες και δεξαμενές που κατασκευάζονται στο ίδιο γήπεδο. Για τη χωροθέτηση αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της Αποφ-69269/5387/90.
2. Γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία κάθε φορά απογραφή και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μ, για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2001 μέχρι και 10000 κατοίκους και 1000 μ για πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10000 κατοίκους, απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ της Αποφ-69269/5387/90.
Η απόσταση αυτή μετράται από το τέλος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή από τα όρια των οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου.
Σε περιπτώσεις γηπέδων που εκτείνονται εντός και εκτός της παραπάνω ζώνης, το εντός της ζώνης αυτής τμήμα λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά τον έλεγχο της αρτιότητας και όχι κατά τον υπολογισμό των μεγεθών εκμετάλλευσης του γηπέδου.
3. Κατεξαίρεση των απαγορεύσεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εφόσον αυτές δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, και εάν μέχρι την 31-5-85, (ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/24-5-85) έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων:
α. ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου δέκα (10) μ.
αα. κατά παρέκκλιση της παραπάνω διάταξης, εάν μετά την τήρηση της απόστασης των δέκα (10) μ δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση, οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω:
για γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων ή εκείνα τα οποία είχαν μέχρι την 27-4-77 ελάχιστο εμβαδόν 2000 τμ η απόσταση του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα.
για γήπεδα, όπως αυτά ορίζονται από την περιπτ.β της παρ.2 του Αρθ-162, οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ της παρ.5 του Αρθ-162.
για γήπεδα άρτια κατά κανόνα, τα οποία υπάρχουν πριν την 31-5-85, οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε πέντε (5) μέτρα.
Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέτρα.
β. μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφάνειάς τους.
Σε περίπτωση ανέγερσης αποθηκών κατακόρυφου τύπου (SILOS) συναρμολογούμενων (βιδωτών), βιομηχανικών αποθηκών επίσης συναρμολογούμενων, δεξαμενών υγρών καυσίμων, μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειάς τους.
γ. μέγιστος αριθμός ορόφων τρείς (3), με μέγιστο ύψος έντεκα (11) μέτρα, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.
δ. ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε εννέα δέκατα (0,9) και ο συντελεστής της κατ'όγκο εκμετάλλευσης σε 3,3.
ε. επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων στο γήπεδο.
5α. Κατά παρέκκλιση του εδαφ. γ της προηγούμενης παρ.4, επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους για την ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όταν η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για τη διέξοδο ψηλών μηχανημάτων.
β. Η παραπάνω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και του αρμόδιου ΣΧΟΠ της περιφέρειας.
γ. Κατεξαίρεση χωρίς τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφ.β είναι δυνατή η υπέρβαση του ύψους για την ανέγερση αποθηκών κατακόρυφου τύπου (SILOS) συναρμολογούμενων (βιδωτών), δεξαμενών υγρών καυσίμων, καθώς και καμινάδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Το ύψος αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32) μέτρα.
6. Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου αυτού, η επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μετά από τριετή τουλάχιστον λειτουργία που βεβαιώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Η παρέκκλιση αναφέρεται στο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το οποίο δεν επιιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας αυτού, το ύψος, το συντελεστή δόμησης ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα και δύο δέκατα (1,2) και τις αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από πέντε (5) μ.
Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που εκδίδεται μετά από γνώμη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε απόσταση μικρότερη των δέκα πέντε (15) μ από το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για τη σιδηροδρομική γραμμή.
8. Επίσης επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση κτιρίων ψυγείων διαλογητηρίων φρούτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.4, του άρθρου αυτού για το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) της επιφανείας του και τις αποστάσεις των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 5 μ.
Η παραπάνω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και του αρμόδιου ΣΧΟΠ της περιφέρειας.
9α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για εγκαταστάσεις μεταλλείων ή λατομείων με τις εξής τροποποιήσεις:
Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων αυτών ορίζεται σε τέσσερις (4) και το μέγιστο ύψος αυτών σε δέκα τέσσερα και μισό (14,50) μέτρα.
Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων μεταλλείων ή λατομείων όταν η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για διέξοδο ψηλών μηχανημάτων ή όταν ανεγείρονται αποθήκες κατακόρυφου τύπου (SILOS). Επίσης κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η αύξηση του αριθμού των ορόφων και του ύψους για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων μεταλλείων ή και λατομείων, όταν η υπέρβαση αυτή επιβάλλεται από τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας που απαιτείται κάθε φορά.
β. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και του αρμόδιου ΣΧΟΠ της περιφέρειας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-166
(Αρθ-5 ΠΔ-24/31-5-85)
ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
1. Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων, το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τμ στο σύνολο των ορόφων.
Η αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση των παραπάνω κτιρίων εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ.
2α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και του Αρθ-162 επιτρέπεται η ανέγερση αμιγούς χρήσης ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές) με τους παρακάτω περιορισμούς.
αα. Το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειάς του.
ββ. Το ύψος του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα (9) μ.
γγ. Η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τμ με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει τα δύο δέκατα (0,2).
β. Η παραπάνω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ της περιφέρειας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-167
(Αρθ-6 ΠΔ-24/31-5-85)
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1. Για την ανέγερση κατοικιών εφαρμόζονται και οι παρακάτω ειδικοί όροι και περιορισμοί όροι δόμησης, επιπλέον των όσων αναφέρονται στο Αρθ-162.
α. Στα γήπεδα επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων από μία οικοδομών μετά από γνώμη της ΕΠΑΕ.
β. Η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
Για γήπεδα εμβαδού μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4000) τμ, τα διακόσια (200) τμ.
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των τεσσάρων χιλιάδων (4000) τμ μέχρι και οκτώ χιλιάδες (8000) τμ, για μεν τα πρώτα τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ τα διακόσια (200) τμ για δε τα υπόλοιπα επιφάνεια ίση με το γινόμενο του υπόλοιπου εμβαδού του γηπέδου επί το συντελεστή δόμησης δύο εκατοστά (0,02).
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου από οκτώ χιλιάδες (8000) τμ, για μεν τα πρώτα οκτώ χιλιάδες (8000) τμ τα διακόσια ογδόντα (280) τμ για δέ τα υπόλοιπα επιφάνεια ίση με το γινόμενο του υπόλοιπου εμβαδού του γηπέδου επί του συντελεστή δόμησης ένα εκατοστό (0,01). Η συνολική επιφάνεια σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 τμ.
γ. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2).
δ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής μετρούμενο από το φυσικό ή το διαμορφωμένο έδαφος και από κάθε όψη ορίζεται σε τέσσερα (4) μ για μονόροφη οικοδομή ή μονόροφο τμήμα αυτής και σε επτά και μισό (7,50) μ για διόροφη οικοδομή ή διόροφο τμήμα αυτής.
Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20).
Σε καμία περίπτωση η οικοδομή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ύψη αυτά εκτός από την περίπτωση κατασκευής στηθαίου, τυχόν φωταγωγού ύψους τριάντα εκατοστών (0,30) και καπνοδόχου.
2. Στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα της παρ.2 του Αρθ-162 επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών σύμφωνα με τους παρακάτω όρους δόμησης με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.3 καθώς και της περίπτωσης β της παρ.5 του Αρθ-162.
α. Σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2000) τμ, επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών με ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου πέντε (5) μ.
Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι όροι δόμησης της προηγούμενης παραγράφου.
β. Σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον χιλίων διακοσίων (1200) τμ και μέχρι δύο χιλιάδες (2000) τμ η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που προκύπτει σύμφωνα με τη σχέση:
όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου.

                                              Ε-1200 τμ
επιφ.οικοδομής = 150 τμ + --------------
                                                 16
Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα όρια του γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι πέντε (5) μ.
γ. Σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) τμ και μέχρι χίλια διακόσια (1200) τμ, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που προκύπτει σύμφωνα με τη σχέση:

                                              Ε-1750 (*) τμ
Επιφ. οικοδομής = 100 τμ + -------------
                                                    9


όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου.
Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα όρια του  γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι δύο και μισό (2,50) μ.

(*)       Σ.Σ. Προφανώς λόγω τυπογραφικού λάθους, στο πρωτότυπο ΦΕΚ εγγράφεται λανθασμένη επιφάνεια στον ανωτέρω τύπο. Άλλωστε γίνεται αντιληπτή από την ανάγνωση της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 η σωστή επιφάνεια.

3. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομών μικτής χρήσης (κατοικία και καταστήματα), η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη του γηπέδου δεν μπορεί να υπερβεί την οριζόμενη κατά περίπτωση από το παρόν άρθρο.
4. Στα αγροκτήματα αφού βεβαιωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας της οικείας νομαρχίας ότι καλλιεργούνται εκτός από την κατοικία η οποία ανεγείρεται σύμφωνα με τους όρους δόμησης της παρ.1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η κατασκευή μίας αποθήκης με εμβαδόν πενήντα (50) τμ, μέγιστο ύψος τέσσερα και μισό (4,50) μ και απόσταση από τα όρια του γηπέδου δέκα (10) μ, εφόσον η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη από την παραπάνω υπηρεσία για την αποθήκευση γεωργικών γενικά προϊόντων και εφοδίων.

 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-168
(Αρθ-7 ΠΔ-24/31-5-85, Αρθ-1 ΠΔ-18/30-8-88)
ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ)
1α. Για κτίρια υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, καθώς και για κτίρια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ που βρίσκονται σε υψηλή τάση, επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων από ένα κτισμάτων στο ίδιο γήπεδο.
β. Επιτρέπεται η ανέγερση των κτιρίων της προηγούμενης παραγράφου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αρθ-162 που εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη της ΔΕΗ και του ΚΣΧΟΠ.
Η παρέκκλιση αναφέρεται:
αα. Στην αρτιότητα του γηπέδου που η επιφάνειά του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από πεντακόσια (500) τμ.
ββ. Στις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από δύο και μισό μέτρα (2,50).
γγ. Στο ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος και το συντελεστή δόμησης του γηπέδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα και δύο δέκατα (1,2) και στο συντελεστή κατ'όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε (5).
2α. Για τα κτίρια στέγασης μηχανικών εγκαταστάσεων ή αποθηκών τηλεπικοινωνιακού υλικού του ΟΤΕ απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Οι όροι δόμησης αυτών καθορίζονται από τις παρακάτω διατάξεις:
αα. Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου δέκα (10) μ.
ββ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφάνειας αυτού.
γγ. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων τρείς (3) με μέγιστο ύψος έντεκα (11) μ, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.
δδ. Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε εννέα δέκατα (0,9) και ο συντελεστής κατ'όγκο εκμετάλλευσης σε 3,3.
εε. Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων στο ίδιο γήπεδο.
β. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων στέγασης μηχανικών εγκαταστάσεων του ΟΤΕ καθώς και μεταλλικών κατασκευών (Πυλώνων) στήριξης κατόπτρων, κεραιών κλπ αναγκαίων για τα δίκτυα του ΟΤΕ κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του ΟΤΕ και του ΚΣΧΟΠ.
Η παρέκκλιση χορηγείται για τα παρακάτω:
αα. Την αρτιότητα του γηπέδου του οποίου η επιφάνεια δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πεντακοσίων (500) τμ.
ββ. Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των δύο και μισό (2,50) μ.
γγ. Το ποσοστό κάλυψης, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος, το συντελεστή δόμησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα και δύο δέκατα (1,2) και το συντελεστή κατ'όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.
γ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση φορητών κέντρων του ΟΤΕ (προκατασκευασμένων οικημάτων), σε οποιαδήποτε θέση του γηπέδου, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του μόνιμου τηλεπικοινωνιακού κέντρου ή της επέκτασης τυχόν υφισταμένου.
3. Επιτρέπεται η κατασκευή των αναγκαίων έργων ύδρευσης (δεξαμενές - αντλιοστάσια) και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αρθ-162 που εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του αρμόδιου φορέα και του ΚΣΧΟΠ.
Η παρέκκλιση χορηγείται για τα παρακάτω:
α. Την αρτιότητα του γηπέδου η επιφάνεια του οποίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πεντακοσίων (500)τμ.
β. Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από δύο και μισό (2,50) τμ.
γ. Το ποσοστό κάλυψης, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του γηπέδου, του ύψος και το συντελεστή δόμησης του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα και δύο δέκατα (1,2) και το συντελεστή κατ'όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.
4. Η παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και για εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, για εγκαταστάσεις διϋλιστηρίων ύδατος, καθώς και για κτίρια εξυπηρέτησης γενικά των εγκαταστάσεων αυτών και του προσωπικού.
5. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αρθ-162 για το ύψος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ενενήντα (90) μ, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και του ΚΣΧΟΠ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-169
(Αρθ-8 ΠΔ-24/31-5-85, Αρθ-2 ΠΔ-6/13-8-86, Αρθ-2 ΠΔ/21-6/11-7-91)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΤ, ΟΤΕ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ), ΟΤΕ, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεπικοινωνιών και τηλεοράσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αρθ-162.
Η παρέκκλιση αφορά:
α. Στο ύψος
β. Στον αριθμό ορόφων οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους τρείς (3).
γ. Στις αποστάσεις των κτιρίων ή και εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από πέντε (5) μέτρα.
δ. Στην αρτιότητα του γηπέδου όταν πρόκειται για τοποθέτηση ιστών αναμετάδοσης καθώς και κατασκευή μονόροφων κτισμάτων για την εξυπηρέτησή τους, τα οποία θα έχουν ύψος μέχρι τέσσερα (4) μ και επιφάνεια μέχρι τριάντα (30) τμ.
Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη της ΕΡΤ ή ΟΤΕ, όταν πρόκειται για εγκατάσταση των φορέων αυτών ή έγκριση από αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Μεταφορών και Επικ/νιών, ΕΡΤ κλπ), όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού, τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης και μετά από γνώμη του αρμόδιου ΣΧΟΠ της περιφέρειας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-170
(Αρθ-9 ΠΔ-24/31-5-85, Αρθ-1 παρ.2 ΠΔ-11/21-1-94, Αρθ-1 ΠΔ-11/23-2-95)
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
1. Για την κατασκευή των εμπορικών αποθηκών, απαιτείται έγκριση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου.
2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση εμπορικών αποθηκών καθορίζονται ως εξής:
α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειάς του.
β. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος επτά και μισό (7,50) μ, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Το παραπάνω ύψος μπορεί να φθάσει έως έντεκα (11) μ όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς μετά από γνώμη του αρμόδιου φορέα.
γ. Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε δύο δέκατα (0,2).
δ. Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο.
ε. Σε περίπτωση ανέγερσης εμπορικών αποθηκών συναρμολογούμενων (βιδωτών) οριζόντιου τύπου ή κατακόρυφου τύπου (SILOS), το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας του γηπέδου και ο συντελεστής δόμησης τέσσερα δέκα τα (0,4).
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-171
(Αρθ-5 ΠΔ-6/17-10-78)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1. Επιτρέπεται η ανέγερση εκπαιδευτηρίων, οικοτροφείων, ασύλων και άλλων ευαγών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αρθ-162. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Υπουργείου το οποίο εποπτεύει το ίδρυμα και γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού.
2. Παρέκκλιση επιτρέπεται για τα παρακάτω:
α. Την ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο.
β. Το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειάς του.
γ. Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτιρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από τα πέντε μέτρα.
δ. Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δέκατα (0,3).
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-172
(Αρθ-6 ΠΔ-6/17-10-78, παρ.1 Αποφ-88217/3752/5.1/1-2-87)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ
1. Επιτρέπεται η ανέγερση νοσοκομείων και κλινικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αρθ-162.
Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του νομάρχη μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού.
2. Η παρέκκλιση επιτρέπεται για τα παρακάτω:
α. Την ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο.
β. Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτιρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε (5) μ.
γ. Το ύψος και τον αριθμό των ορόφων του κτιρίου.
δ. Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι δέκατα (0,6).
ε. Το ποσοστό κάλυψης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και το πενήντα τοις εκατό (50%) για τον υπόγειο χώρο, όπως αυτός ορίζεται από το Αρθ-242 παρ.24.
στ. Την τοποθέτηση στο υπόγειο κυρίων χώρων συναφών με τη λειτουργία του κτιρίου. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του γηπέδου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-173
(Αρθ-8 ΠΔ-6/17-10-78, Αρθ-1 ΠΔ-20/28-1-88, διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ-173/Δ/88)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α. Λειτουργικές μορφές τουριστικών εγκαταστάσεων:
1. Τουριστικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρούνται:
α. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου
β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ
γ. Ξενοδοχεία τύπου ξενώνα
δ. Ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων
ε. Ξενοδοχεία μικτής λειτουργικής μορφής (δηλαδή κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).
στ. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) με οικίσκους ή χωρίς οικίσκους.
2. Προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου οι εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να δημιουργούνται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), (προδιαγραφές γηπέδου, κτιριακές, εξοπλισμοί, λειτουργικές κλπ) και να λαμβάνουν τις κατά νόμο άδειες του ΕΟΤ.

Β. Χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων
1. Η χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια χρήσεων γης της κάθε περιοχής και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, στα πλαίσια της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης και των γενικότερων αναπτυξιακών στόχων, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
2. Γήπεδα για τα οποία δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση δραστηριοτήτων τουρισμού, σύμφωνα με την παρ.1, δεν εξετάζονται για την καταλληλότητά τους για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων.
Μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων χρήσεων γης για κάθε περιοχή, η χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οικονομικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Γ. 'Οροι δόμησης
Οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων ορίζονται ως εξής:
α. Για γήπεδα εμβαδού μέχρι πενήντα (50) στρέμματα ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο δέκατα (0,2).
β. Για γήπεδα εμβαδού μέχρι εκατό (100) στρέμματα ο συντελεστής δόμησης για τα πρώτα πενήντα (50) στρέμματα ορίζεται όπως στην περίπτωση α και για τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα πέντε (0,15) εκατοστά.
γ. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των εκατό (100) στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης για τα πρώτα εκατό (100) στρέμματα ορίζεται όπως στην περιπτ.β και για τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (0,10) εκατοστά.
δ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δέκα και μισό (10,50) μ με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των επτά και μισό (7,50) μ δεν θα υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου.
Κατεξαίρεση, για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που βρίσκονται στη ζώνη των διακοσίων (200) μ από τη γραμμή αιγιαλού, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε επτά και μισό (7,5) μ.
Τα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ορίζονται ως εξής:
υπνοδωμάτια: δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά (2,40) ή δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά του μέτρου (2,50) για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.
λουτρά: δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20).
χώροι υποδοχής: δύο μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (2,70) ή τρία (3,00) μέτρα για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.
μαγειρεία και υπόλοιποι χώροι εργασίας: δύο μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (2,70).
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με ύψος το πολύ δύο (2) μ. Μεγαλύτερο ύψος από δύο μέτρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ για την προσαρμογή του κτιρίου προς το περιβάλλον (κλιματολογικές συνθήκες ή αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των κτισμάτων της περιοχής).
Στα γήπεδα που παρουσιάζουν κλίσεις εδάφους πάνω από δέκα πέντε τοις εκατό (15%), επιβάλλεται η κλιμάκωση του κτιρίου για την προσαρμογή του στη φυσική μορφή του εδάφους σύμφωνα με το Αρθ-256 παρ.1.
ε. Σε κτίριο τουριστικού καταλύματος που λειτουργεί νόμιμα είναι δυνατή η καθ'ύψος επέκταση στο ίδιο περίγραμμα έστω και αν δεν τηρείται η κατά την παρ.Ε1 του άρθρου αυτού απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού και οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου που ορίζονται στην παρακάτω περίπτωση (στ) με την επιφύλαξη του Αρθ-187 παρ.5.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου είναι το οριζόμενο στην περίπτωση δ.
στ. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται:
για κτίρια ύψους μέχρι επτά και μισό (7,50) μ, σε δέκα (10) μέτρα.
για κτίρια ύψους μέχρι δέκα και μισό (10,50) μ, σε δέκα πέντε (15) μέτρα.
ζ. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειάς του.
η. Το γήπεδο στο οποίο ανεγείρεται τουριστική εγκατάσταση πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ.

Δ. 'Οροι δόμησης χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ).
Κατεξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παρ.Γ για τους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) με οικίσκους ή χωρίς οικίσκους ισχύουν οι ακόλουθοι όροι δόμησης:
α. Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου: οκτώ χιλιάδες (8000) τμ
β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειας του γηπέδου.
γ. Συντελεστής δόμησης ένα δέκατο (0,1).
δ. Ανεξάρτητα από το εμβαδόν του γηπέδου, η μέγιστη συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2000) τμ.
ε. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε τέσσερα και μισό (4,5) μ με έναν (1) επιτρεπόμενο όροφο.
Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία υπογείων ακόμη και για βοηθητικές χρήσεις.
στ. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι όροι δόμησης της προηγούμενης παρ.Γ καθώς και οι ειδικές διατάξεις - περιορισμοί της επόμενης παρ.Ε.

Ε. Ειδικές διατάξεις και περιορισμοί.
1. Τα κτίρια των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετούνται σε απόσταση πενήντα (50) μ τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτισμάτων μέσα στο γήπεδο με τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού για τους όρους δόμησης.
3. Σε περίπτωση που ο κτιριακός όγκος υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες (4000) κμ απαιτείται διάσπασή του, σε μικρότερους όγκους.
4. Η αρχιτεκτονική μελέτη ελέγχεται από τις κατά τόπους ΕΠΑΕ για την μορφολογική προσαρμογή της με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
5. Για γήπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων μέχρι δέκα πέντε (15) στρέμματα, απαιτείται εκτός των άλλων σχέδιο γενικής διάταξης, σχέδιο της σχέσης και οργάνωσης των ελεύθερων χώρων και μέθοδος διατήρησης θέας, καθώς και προσπέλασης προς την παραλία εφόσον το γήπεδο είναι παραλιακό. Για τα μεγαλύτερα των δέκα πέντε (15) στρεμμάτων απαιτείται επιπλέον και μελέτη σύνδεσης με τα δίκτυα υποδομής της ευρύτερης περιοχής. Ως παραλιακό γήπεδο θεωρείται το πρώτο γήπεδο μετά την γραμμή αιγιαλού.
6. Επίσης εάν το γήπεδο ή τμήμα αυτού έχει κλίση πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%), απαιτείται η υποβολή αρχιτεκτονικής προμελέτης και σχεδίου διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου στο στάδιο της έγκρισης καταλληλότητας από τον ΕΟΤ, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο τμήμα οικοδομείται.
7α. Ανώτατο όριο εκμετάλλευσης ορίζονται τα τέσσερις χιλιάδες (4000) τμ είναι δυνατή η υπέρβαση του ορίου εκμετάλλευσης των τεσσάρων χιλιάδων (4000) τμ με την προϋπόθεση, πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας, να παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς αποζημίωση στο δήμο ή κοινότητα, στα όρια του οποίου ανήκει το γήπεδο, έκταση ανάλογη με την επιπλέον των τεσσάρων χιλιάδων (4000) τμ εκμετάλλευση, με τον ακόλουθο τρόπο:
αα. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των τεσσάρων χιλιάδων (4000) τμ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10000) τμ παραχωρείται έκταση ίση με την επιπλέον του ανώτατου ορίου εκμετάλλευσης.
ββ. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των δέκα χιλιάδων (10000) τμ και μέχρι δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια (17500) τμ για τα πρώτα δέκα χιλιάδες (10000) τμ παραχωρείται έκταση ίση με την καθοριζόμενη στην προηγούμενη περίπτωση και για τα επιπλέον τμ έκταση ίση με την επιπλέον των δέκα χιλιάδων (10000) τμ εκμετάλλευση προσαυξημένη κατά το μισό της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης, δηλ των δέκα χιλιάδων (10000) τμ.
γγ. Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (17500) τμ για τα πρώτα δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια (17500) τμ παραχωρείται έκταση ίση με την καθοριζόμενη στην προηγούμενη περίπτωση και για τα επιπλέον τμ έκταση ίση με το διπλάσιο της επιπλέον των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (17500) τμ εκμετάλλευση προσαυξημένη κατά το μισό της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης, δηλ των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (17500) τμ.
β. Η αρτιότητα και τα ποσοστά εκμετάλλευσης του γηπέδου υπολογίζονται σε ολόκληρο το γήπεδο, πριν από την προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή παραχώρηση. Το τμήμα του γηπέδου, που παραχωρείται καθορίζεται στο σχέδιο της γενικής διάταξης της περίπτ.5 της παρούσας παρ.Ε. Πάντως, το τμήμα αυτό πρέπει να είναι σε θέση εύκολα προσπελάσιμη από κοινόχρηστο χώρο.
Ως χρήσεις γης της έκτασης αυτής ορίζονται μόνο οι συναφείς με τη συλλογική αναψυχή, όπως τουριστικά περίπτερα, αθλοπαιδιές, λουτρικές εγκαταστάσεις και άλλες μη οχλούσες την τουριστική εγκατάσταση χρήσεις κοινωνικού εξοπλισμού και κοινωνικής - τεχνικής υποδομής και αποκλείονται κάθε λειτουργικής μορφής ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ).
Σε καμία περίπτωση δεν επτρέπεται η εκποίηση εκ μέρους του δήμου ή της κοινότητας της έκτασης, την κυριότητα της οποίας αποκτούν σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου αυτής.
8. Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη νομαρχία η κατά την προηγούμενη περίπτωση 7 υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου, είναι δυνατόν να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα χρηματικού ποσού. Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις απαλλοτριώσεις.
Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του νομάρχη μετά α. από γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας και β. από εισήγηση των αρμοδίων πολεοδομικών υπηρεσιών. Η γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας εκδίδεται σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου ζητηθεί αυτό από την νομαρχία, στην περίπτωση δε που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η συναίνεση του δήμου ή της κοινότητας θεωρείται δεδομένη. Η απόφαση του νομάρχη εκδίδεται σε συνολική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη το αίτημα της μετατροπής θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό.
Η κατά τα παραπάνω γνώμη των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ βασίζεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό, που έχει πραγματοποιηθεί για τις αντίστοιχες περιοχές (τυχόν μελέτες ή αποφάσεις ΓΠΣ, ΖΟΕ ή ζωνών ειδικών χρήσεων κλπ) αλλά και γενικά στην εκτίμηση αναγκών κοινωνικής και τεχνικής υποδομής ή σε περιβαλλοντικά δεδομένα.
Τα περιεχόμενα στο δήμο ή κοινότητα χρηματικά ποσά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται υποχρεωτικά για τις ανάγκες καθαριότητας, φωτισμού, για την δημιουργία έργων κοινωνικής - τεχνικής υποδομής ή κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και για έργα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Στην παραπάνω απόφαση του νομάρχη ορίζονται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του συνόλου της εισφοράς μέσα στα πρώτα τρία χρόνια (3) από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της μονάδας.
Η αναστροφή της παραχώρησης της έκτασης και η μετατροπή της αντίστοιχης υποχρέωσης ως χρηματική, είναι δυνατή οποτεδήποτε, ακόμα και μετά την αποπεράτωση της τουριστικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και έκδοση απόφασης του νομάρχη μετά από τήρηση της παραπάνω αναφερόμενης διαδικασίας.
Στην περίπτωση αυτή η τιμή μονάδας υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά με βάση την αξία της έκτασης κατά τον χρόνο της αναστροφής.
9. 'Οταν δημιουργείται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ή κλειστό κολυμβητήριο (πισίνα) ή χώρος γυμναστηρίου - σάουνα, σε υπόγειο χώρο, πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι όροι υγιεινής, αερισμού, φωτισμού, μόνωσης και πυρασφάλειας. Σε περίπτωση που κλειστό κολυμβητήριο (πισίνα) δημιουργείται σε χώρο πάνω από το έδαφος, ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου προσαυξάνεται αντίστοιχα.
10. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή σε "τουριστική" της χρήσης κτιρίων, που χτίζονται για άλλη χρήση, εφόσον δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα κτίσματα, που χαρακτηρίζονται ως "παραδοσιακά" από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
11. Κτίρια που ανεγείρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να αλλάξουν χρήση, εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι δόμησης για τα κτίρια της νέας χρήσης είναι δυσμενέστεροι από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τις υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:
α. Η σύναψη σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1652/86 (ΦΕΚ-167/Α/86) και
β. Η μετατροπή τουριστικών εγκαταστάσεων σε κοινωφελείς μετά από σχετική απόφαση του οικείου νομάρχη για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-114.
Η αλλαγή χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επισύρει τις κυρώσεις του Αρθ-381 παρ.2.

Ζ. Ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων και προστασία από το θόρυβο.
1. Υγρά απόβλητα
Δεν επιτρέπεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων των νέων τουριστικών εγκαταστάσεων στη θάλασσα ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού τους. Αυτή επιτρέπεται μόνο στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία τεχνικά είναι αδύνατον να γίνει στο έδαφος επιφανειακά ή υπεδάφια, εξαιτίας έλειψης απορροφητικότητας του εδάφους ή εξαιτίας των ειδικών υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των επόμενων περιπτώσεων α και δ κατά το μέρος που η τελευταία αναφέρεται στη διάθεση στη θάλασσα. Η αδυναμία διάθεσης αποδεικνύεται με ειδική τεχνική μελέτη για τα χαρακτηριστικά του εδάφους και υπεδάφους που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
Στις νέες τουριστικές εγκαταστάσεις απαιτείται η ύπαρξη και η κανονική λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας διάθεσης υγρών.
Οι ελάχιστοι όροι επεξεργασίας για κάθε περίπτωση είναι:
α. Διάθεση στο έδαφος επιφανειακά (για άρδευση ή απορρόφηση) ή στη θάλασσα.
αα. Για μονάδες με δυναμικότητα μεγαλύτερη ή ίση από τριακόσια (300) άτομα αερόβιος βιολογικός καθαρισμός βαθμού απόδοσης μεγαλύτερης από 94% σε BOD 5 και στην έξοδο της εγκατάστασης BOD 5* 25 < MG/L και αιωρούμενα στερεά * 40 MG/L καθώς και αποτελεσματική απολύμανση.
ββ. Για μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από τριακόσια (300) άτομα αερόβιος βιολογικός καθαρισμός βαθμού απόδοσης μεγαλύτερης από 90% σε BOD 5 και στην έξοδο της εγκατάστασης BOD 5* 25 MG/L και αιωρούμενα στερεά 5* 30 MG/L καθώς και αποτελεσματική απολύμανση.
β. Διάθεση στο έδαφος υπεδάφια.
Ύπαρξη σηπτικής δεξαμενής πριν από τη διάθεση σε βόθρους και απορροφητικές στοές, με την προϋπόθεση ότι η διάθεση γίνεται τρία (3) τουλάχιστον μέτρα πάνω από την ανώτερη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και υπάρχει κατάλληλα αποδεδειγμένη απορροφητικότητα του εδάφους σε σχέση με τις διαστάσεις του συστήματος απορρόφησης και του όγκου αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ. Διάθεση σε δίκτυο υπονόμων ακαθάρτων.
αα. Εφόσον υπάρχει κανονισμός λειτουργίας δικτύου εγκαταστάσεις που η έξοδό τους είναι σύμφωνα με τα όρια απόρριψης.
ββ. Εφόσον δεν υπάρχει τελική επεξεργασία των συνολικών υγρών αποβλήτων του δικτύου υψηλού βαθμού απόδοσης BOD 5 και σε κάθε στιγμή ο λόγος του συνόλου των αποχετευομένων από κατοικίες προς το σύνολο των φιλοξενουμένων ατόμων από τουριστικές εγκαταστάσεις είναι:
* 0.5 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 94% σε BOD 5.
* 0.5 και < 1 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 90% σε BOD 5.
* 1 και < 2 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 8% σε BOD 5.
* 2 και < 6 εγκαταστάσεις επεξεργασίας βαθμού απόδοσης * 35% σε BOD 5.
* 6 εγκαταστάσεις σχαρισμού και σηπτικής δεξαμενής.
δ. στις εγκαταστάσεις αερόβιων βιολογικών καθαρισμών, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός (αεροσυμπιεστές, αντλίες, συσκευές απολύμανσης κλπ) με τους αντίστοιχους αυτοματισμούς για την εναλλάξ λειτουργία και σήμανση συναγερμού σε περίπτωση βλάβης, καθώς και εφεδρική πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί αυτόματα την εγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου ή ανάλογη διάταξη που αποτρέπει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης στις εγκαταστάσεις των αερόβιων βιολογικών καθαρισμών ανεξάρτητα αν τοποθετούνται σ'ανοικτό ή κλειστό χώρο, οι επιφάνειες των υγρών πρέπει να είναι ορατές και επισκέψιμες σ'όλη την έκταση. Τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και τα πεδία διάθεσης στο έδαφος επιφανειακά, πρέπει να είναι καλά προστατευμένα από την είσοδο ζώων ή αναρμόδιων προσώπων.
Σε περίπτωση διάθεσης στη θάλασσα, η εκβολή των λυμάτων σ'αυτή, γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) μ από την ακτή και σε βάθος όχι μικρότερο από οκτώ (8) μέτρα.
Πριν από τη διάθεση στο έδαφος επιφανειακά ή στους υπονόμους ή στη θάλασσα των επεξεργασμένων αποβλήτων θα υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας εύκολα και σε κάθε στιγμή προσπελάσιμο για έλεγχο.
Σε περίπτωση γειτνίασης τουριστικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η από κοινού συλλογική, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων με κοινή ευθύνη.
2. Θόρυβος
α. 'Ολες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (πχ εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) πρέπει να είναι ηχητικά άριστα μονωμένες και τοποθετημένες σε τόση απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενουμένων, ώστε η στάθμη θορύβου μέσα σ'αυτούς τους χώρους (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) ή στις σκηνές των κατασκηνώσεων παραθερισμού (κάμπινγκ) να μην ξεπερνά τα 35 DB (Α).
Οι μετρήσεις που γίνονται μετά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής τουριστικής εγκατάστασης για την εξακρίβωση της τήρησης του παραπάνω ορίου της στάθμης του θορύβου, πρέπει να παίρνουν υπόψη την επικρατούσα στην περιοχή στάθμη του θορύβου βάθους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Διαφορά σε DB (Α) μεταξύ της Αριθμό DB (Α) που πρέπει να μετρούμενης συνολικής στάθμης αφαιρείται από τη μετρούμενη θορύβου και της στάθμης συνολική στάθμη θορύβου θορύβου βάθους.
> 9   0
9-6   1
5-4   2
3       3
< 3   δεν πρέπει να γίνονται μετρήσεις.

β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις τουριστικές - ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας της εγκατάστασης, είναι 50 DB (Α).
3. Οι παραπάνω όροι των υποπαραγράφων 1 και 2 αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της τουριστικής, ξενοδοχειακής εγκατάστασης.
4. Εάν από άλλες διατάξεις απαιτούνται όροι επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων ή καταστολής θορύβου αυστηρότεροι από τους παραπάνω, αυτοί υπερισχύουν.

Η. Μεταβατικές διατάξεις και άλλες ρυθμίσεις.
1. Εάν μέχρι την 28-1-88 (ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ/20-1-88), έχουν υποβληθεί στον ΕΟΤ δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή υπάρχει σε ισχύ έγκριση καταλληλότητας γηπέδου από τον ΕΟΤ ή έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ, ή υπάρχει σε ισχύ οικοδομική άδεια, τότε είναι δυνατό κατά την κρίση του κυρίου του γηπέδου η οικοδομική άδεια να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-8 του ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ-538/Δ/78), όπως ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή ή η άδεια να εκτελεστεί όπως εκδόθηκε.
2. Στις παραπάνω περιπτώσεις, όταν παραχωρείται τμήμα του γηπέδου στον οικείο δήμο ή κοινότητα, είναι δυνατό κατά την κρίση του κυρίου του γηπέδου, να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των παρ.Ε7 και Ε8 του παρόντος άρθρου αντί των σχετικών διατάξεων του Αρθ-8 του ΠΔ/6-10-78, όπως ίσχυαν κατά την 28-1-88 (ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ-20/28-1-88).
3. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παρ.1 και ζητηθεί από τους κυρίους του γηπέδου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωτική η λήψη εκ νέου των αντιστοίχων εγκρίσεων ή αδειών μόνο εφόσον με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος επιδιώκεται η οποιαδήποτε μεταβολή όπως πχ δυναμικότητας, εκμετάλλευσης αρχιτεκτονικών σχεδίων κλπ.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002